Công văn 724/SXD-KT&VLXD

Công văn 724/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 724/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu


UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/SXD-KT&VLXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới.

Bắc Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư xây dựng công trình

 

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011.

Để thống nhất và thực hiện tốt công tác quản lý chi phí xây dựng công trình theo chế độ tiền lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ đối với các công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước, Sở Xây dựng Bắc Giang hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình như sau:

I. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh đã tính với mức lương tối thiểu 450.000/tháng quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung với cấp bậc tiền lương bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

- Thành phố Bắc Giang; các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang thuộc vùng III: Mức lương tối thiểu là 1.550.000 đ/tháng;

- Các huyện còn lại của tỉnh thuộc vùng IV: Mức lương tối thiểu là 1.400.000 đ/tháng.

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (KNC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

Hệ số KNC xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP chia cho mức lương tối thiểu tính trong đơn giá.

1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công (phần Nhân công):

Mt = M +

Mt: Chi phí máy thi công tại thời điểm lập dự toán chi phí xây dựng;

M: Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương;

CL1(i): Chênh lệch chi phí nhân công của loại máy thi công thứ i.

CL1(i) = Ci x CNC(i) x (KNC – 1)

- Ci: Số ca máy của loại máy thi công thứ i;

- CNC(i): Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong Bảng giá ca máy đã ban hành của loại máy thi công thứ I;

- KNC: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng được định theo mục 1.1.

1.3. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của nhà nước.

2. Điều chỉnh chi phí nhân công trong chi phí khảo sát:

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng xác định theo mục 1.1.

3. Trường hợp dự toán xây dựng công trình lập theo bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh đã điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ. Khi thực hiện điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP thực hiện điều chỉnh như sau:

3.1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng, chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát đã điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP được nhân tiếp hệ số điều chỉnh tương ứng được xác định bằng hệ số điều chỉnh KNC theo mức lương tối thiểu vùng mới (xác định tại mục 1.1) chia cho hệ số điều chỉnh đã sử dụng để điều chỉnh theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

3.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công (phần Nhân công):

Mt = M +

+ Mt: Chi phí máy thi công thời điểm lập dự toán chi phí xây dựng;

+ M: Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng đã được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

+ CL2(i): Chênh lệch chi phí nhân công của loại máy thi công thứ i của mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP và Nghị định số 108/2010/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

CL2(i)= Ci x CNC(i) x (KNC – K)

- Ci: Số ca máy của loại máy thi công thứ i;

CNC(i): Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong Bảng giá ca máy đã ban hành của loại máy thi công thứ i;

KNC: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng được xác định theo mục 1.1;

K: Hệ số K xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá.

4. Các bộ đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 37/QĐ-SXD ngày 18/5/2010, đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa công bố kèm theo Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 01/12/2010 của Sở Xây dựng công bố, các công trình đã lập đơn giá riêng hoặc bảng giá ca máy công trình với mức lương tối thiểu đã được Người có thẩm quyền ban hành, căn cứ theo nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh dự toán của hướng dẫn này để thực hiện điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

II. Quy định áp dụng:

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/10/2011 theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư phản ánh về Sở Xây dựng xem xét, hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng QLĐT thành phố; phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện;
- LĐ Sở; Các phòng ban thuộc Sở;
- Lưu: VT, KT&VLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trịnh Quang Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 724/SXD-KT&VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu724/SXD-KT&VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực17/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 724/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 724/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu724/SXD-KT&VLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýTrịnh Quang Hưng
        Ngày ban hành17/11/2011
        Ngày hiệu lực17/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 724/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 724/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu

         • 17/11/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/11/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực