Công văn 7241/UBND-KT

Công văn 7241/UBND-KT năm 2013 quản lý, sử dụng xe ô tô công của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 7241/UBND-KT năm 2013 quản lý sử dụng xe ô tô công Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7241/UBND-KT
V/v quản lý, sử dụng xe ô tô công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03/6/2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước; Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg; Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc.

Để việc quản lý, sử dụng xe ô tô công đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố:

- Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe (bao gồm cả quy định về định mức tiêu hao xăng dầu, quy định cụ thể cho từng xe ô tô, phù hợp với đặc điểm từng xe và đúng với quy định hiện hành của nhà nước) và thực hiện bố trí xe phục vụ công tác theo quy định, đảm bảo hiệu quả tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiểm tra, rà soát số xe hiện có để thực hiện thanh lý, điều chuyển, bố trí sắp xếp lại theo quy định.

- Đối với xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao, xe sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù của ngành, lĩnh vực, xe sử dụng cho các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội xe có dấu hiệu riêng in trên thành xe như: Xe cứu thương, xe tang lễ, xe thanh tra giao thông, xe quản lý thị trường, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe chở tiền, xe ca, xe phòng chống lụt bão …, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra các đơn vị trực thuộc việc chấp hành sử dụng xe chuyên dùng có đúng mục đích, chế độ quy định để phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác đặc thù của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, có dấu hiệu in trên thành xe không? Chấn chỉnh, xử lý ngay các cơ quan, đơn vị sử dụng xe không đúng quy định, sai mục đích (nếu có).

- Đối với xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn Nhà nước: Tuyệt đối không được sử dụng xe ô tô phục vụ dự án cho nhiệm vụ khác, khi dự án kết thúc chủ đầu tư, chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án (gọi chung là Ban Quản lý dự án) có trách nhiệm bảo quản tài sản và hồ sơ của tài sản theo nguyên trạng cho đến khi bàn giao cho cơ quan, đơn vị được tiếp nhận hoặc hoàn thành việc bán, thanh lý tài sản theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Ban Quản lý dự án không được tự ý tháo dỡ, thay đổi kết cấu, phụ tùng, không được cho thuê, cho mượn, tạm chuyển giao tài sản dưới mọi hình thức. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự án kết thúc, Ban quản lý dự án có trách nhiệm kiểm kê tài sản phục vụ hoạt động của dự án gửi cơ quan chủ quản dự án, sau đó cơ quan chủ quản có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản của dự án kết thúc gửi Sở Tài chính để xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại Quyết định số 126/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc quản lý, sử dụng xe ô tô đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Tài chính để phối hợp xử lý, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- VPUB: PVPGiao, KTHạnh, TH;
- Chi cục QLCS - Sở TC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7241/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7241/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2013
Ngày hiệu lực30/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7241/UBND-KT năm 2013 quản lý sử dụng xe ô tô công Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7241/UBND-KT năm 2013 quản lý sử dụng xe ô tô công Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7241/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành30/09/2013
        Ngày hiệu lực30/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7241/UBND-KT năm 2013 quản lý sử dụng xe ô tô công Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7241/UBND-KT năm 2013 quản lý sử dụng xe ô tô công Hà Nội

           • 30/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực