Công văn 7304/BKH-QLĐT

Công văn số 7304/BKH-QLĐT ngày 16/11/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho bản tin "Thông tin đấu thầu"

Nội dung toàn văn Công văn 7304/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho bản tin "Thông tin đấu thầu"


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7304/BKH-QLĐT
V/v Cung cấp thông tin cho Bản tin “Thông tin Đấu thầu”

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 - Các Tổng công ty nhà nước

 

Thực hiện Nghị định số 66/2003/NĐ-CP (Điều 1 khoản 18) ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có trách nhiệm xây dựng, quản lý và phát hành Tờ thông tin về đấu thầu của Nhà nước.

Ngày 02/7/2004, Bộ Văn hoá - Thông tin đã cấp Giấy phép xuất bản số 310/GP-XBBT cho Tờ thông tin về đấu thầu dưới dạng bản tin với tên gọi chính thức là Bản tin “ Thông tin Đấu thầu”.

Theo kế hoạch, Bộ KH&ĐT sẽ xuất bản số đầu tiên Bản tin “Thông tin Đấu thầu” (Giai đoạn 1) bắt đầu vào ngày 14 tháng 12 năm 2004.

Căn cứ Quy chế Đấu thầu hiện hành và Thông tư hướng dẫn số 66/2003/NĐ-CP">01/2004/TT-BKH (Phần 4) ngày 02/02/2004 của Bộ KH&ĐT (hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/CP), Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước thực hiện việc cung cấp thông tin và chỉ đạo các Chủ dự án và các đơn vị liên quan thuộc phạm vi mình quản lý cung cấp các thông tin về đấu thầu về Bộ KH&ĐT để thực hiện việc đăng tải trên Bản tin “Thông tin Đấu thầu” theo đúng quy định.

Việc cung cấp thông tin cho Bản tin “Thông tin Đấu thầu” (Giai đoạn 1) được thực hiện theo hướng dẫn kèm theo công văn này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Võ Hồng Phúc

 

 

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BẢN TIN "THÔNG TIN ĐẤU THẦU" (GIAI ĐOẠN 1)
(Kèm theo Công văn số 7304/BKH-QLĐT, ngày 16/11/2004)

Bản tin “Thông tin Đấu thầu” của Nhà nước do Bộ KH&ĐT quản lý được phát hành rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Để phù hợp với thực tế xuất bản và cung cấp thông tin, trước mắt trong Giai đoạn 1 Bản tin phát hành 2 kỳ/ tuần vào các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Việc cung cấp thông tin cho Bản tin được căn cứ theo quy định tại Quy chế Đầu thầu ban hành kèm theo Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ (NĐ 66/CP) và Thông tư hướng dẫn 66/2003/NĐ-CP">01/2004/TT-BKH ngày 02/02/2004 của Bộ KH&ĐT (Thông tư 01). Trong Giai đoạn 1, việc cung cấp thông tin để đăng tải miễn phí trên Bản tin “Thông tin Đấu thầu” được quy định như sau:

1. Chủ dự án (chủ đầu tư) các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và B theo Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, dự án liên doanh, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc cổ phần có trách nhiệm cung cấp các thông tin sau đây:

a) Kế hoạch đấu thầu: Việc cung cấp thông tin thực hiện theo Mẫu số 1, Phụ lục II, Thông tư 01 đối với các dự án có kế hoạch đấu thầu được duyệt từ 1/11/2004;

b) Thông báo mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển: Việc cung cấp thông tin thực hiện theo Mẫu số 2 và Mẫu số 4, Phụ lục II, Thông tư 01.

c) Thông báo mời thầu: Việc cung cấp thông tin thực hiện theo Mẫu số 3 Phụ lục II, Thông tư 01.

d) Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế và danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu tư vấn; Việc cung cấp thông tin thực hiện theo Mẫu số 4, Phục lục II, Thông tư 01.

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu: Việc cung cấp thông tin thực hiện theo Mẫu số 5, Phụ lục II, Thông tư 01.

Việc cung cấp các thông tin thuộc điểm c, d và đ nêu trên chỉ thực hiện đối với các gói thầu có giá từ 5 tỷ đồng trở lên đối với tư vấn và từ 20 tỷ đồng trở lên đối với mua sắm hàng hoá, xây lắp.

Các thông tin thuộc điểm a, điểm b (kết quả sơ tuyển) điểm d và đ cần được gửi tới Bản tin trong thời gian tối đa không quá 7 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt của người hoặc cấp có thẩm quyền.

Việc cung cấp thông tin về Thông báo mời sơ tuyển và Thông báo mời thầu cần được gửi với tính toán sao cho đến được Bản tin tối thiểu trước 5 ngày tính theo ngày cần đăng tải (không kể ngày nghỉ theo quy định), để có thời gian xử lý thông tin và đăng tải thông tin.

Trong thời gian từ nay đến hết Quý I/2005 việc đăng tải Thông báo mời sơ tuyển và Thông báo mời thầu có thể được thực hiện trên Bản tin “Thông tin Đấu thầu” hoặc các phương tiện thông tin đại chúng như hiện nay hoặc đăng tải đồng thời trên cả hai và tất cả đều có tính pháp lý như nhau. Kể từ ngày 01/4/2005 trở đi, các thông tin đăng tải trên Bản tin “Thông tin Đấu thầu” là thông tin pháp lý duy nhất.

2. Các Bộ, ngành và Địa phương cung cấp các thông tin sau đây:

a) Thông tin về xử lý vi phạm Quy chế Đấu thầu:

Việc cung cấp thông tin thực hiện theo Mẫu số 6, Phụ lục II, Thông tư 01. Các thông tư này cần được gửi tới Bản tin trong thời gian tối  đa không quá 7 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt;

b) Văn bản quy định về đấu thầu được ban hành theo thẩm quyền (bao gồm hướng dẫn về đấu thầu trong phạm vi quản lý);

Các thông tin này cần được gửi tới Bản tin trong thời gian tối đa không quá 7 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt;

c) Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu:

Việc cung cấp thông tin về tổng kết công tác đấu thầu thực hiện theo Mẫu số 7 và số 8, Phục lục II, Thông tư 01. Thông tin này được gửi định kỳ theo quy định của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ (khoản 6 Điều 61);

d) Hoạt động đấu thầu của cơ sở thuộc phạm vi quản lý bao gồm các thông tin về phổ biến, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, thông tin xử lý tình huống trong đấu thầu, trao đổi kinh nghiệm về đấu thầu, tổ chức thanh tra và kiểm tra công tác đấu thầu và các thông tin khác có liên quan.

Các thông tin tại Mục 2 này được gửi tới Bản tin ngay sau khi các sự kiện xảy ra, trong thời gian tối đa không quá 7 ngày.

3.  Nhà thầu có trách nhiệm gửi tới Bản tin “Thông tin Đấu thầu” các dữ liệu thông tin của mình theo các mẫu nêu tại Phụ lục III, Thông tư 01 để xây dựng Hệ thống dữ liệu thông tin về nhà thầu. Hệ thống này sẽ có hiệu lực khi có thông báo bằng văn bản của Bộ KH&ĐT.

4. Việc gửi thông tin trên đây cần thực hiện theo mẫu đề ngoài phong bì như dưới đây:

 

(Tên và địa chỉ đơn vị gửi)
Thông tin cung cấp cho Tờ "Thông tin Đấu thầu"

 

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(Vụ Quản lý Đấu thầu)

Số 2 Hoàng Văn Thụ

Hà Nội

 

Việc gửi thông tin có thể thực hiện theo cách trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Để tạo thuận lợi cho việc đăng tải kịp thời, thông tin có thể gửi trước tới Bản tin qua số máy fax: 84-4-8230452 hoặc Địa chỉ thư điện tử: .

Bộ KH&ĐT không chịu trách nhiệm về việc ách tắc, thất thoát hoặc bất kỳ lý do nào khác trong quá trình chuyển tải thông tin. Bộ KH&ĐT chỉ tiến hành đăng tải các thông tin nhận được dưới dạng văn bản gốc với nội dung đầy đủ, phù hợp với quy định của Quy chế Đấu thầu, Thông tư 01 và các hướng dẫn tại văn bản này.

5. Trường hợp các cơ quan, đơn vị và cá nhân không thực hiện cung cấp thông tin về đấu thầu theo quy định tại Quy chế Đấu thầu, Thông tư 01 và Hướng dẫn này và sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan phản ảnh ý kiến về Bộ KH&ĐT để kịp thời xem xét, xử lý.

Văn bản Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày phát hành./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7304/BKH-QLĐT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7304/BKH-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/11/2004
Ngày hiệu lực 16/11/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7304/BKH-QLĐT

Lược đồ Công văn 7304/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho bản tin "Thông tin đấu thầu"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7304/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho bản tin "Thông tin đấu thầu"
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7304/BKH-QLĐT
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành 16/11/2004
Ngày hiệu lực 16/11/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7304/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho bản tin "Thông tin đấu thầu"

Lịch sử hiệu lực Công văn 7304/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho bản tin "Thông tin đấu thầu"

  • 16/11/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/11/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực