Công văn 7309/BKHĐT-QLQH

Công văn 7309/BKHĐT-QLQH năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7309/BKHĐT-QLQH 2017 tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành phố Trung ương


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7309/BKHĐT-QLQH
V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 8867/VPCP-QHĐP ngày 22/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành về điều chỉnh quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi tắt là điều chỉnh quy hoạch) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương) và tiến độ điều chỉnh quy hoạch của các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất hướng xử lý như sau:

1. Về tình hình lập điều chỉnh quy hoạch của các địa phương:

Tính đến thời điểm 31/8/2017, trên địa bàn cả nước có 28 địa phương đã và đang tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh cho thời kỳ đến năm 2020 và năm 2030, trong đó:

a) Điều chỉnh quy hoạch cho thời kỳ đến năm 2020: Gồm 25 tỉnh, thành phố cụ thể:

- Các địa phương đã lập điều chỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm 05 tỉnh là: Tiền Giang, Bắc Giang, Cà Mau, Bình Thuận, Nghệ An.

- Các địa phương đã hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch gồm 04 tỉnh là: Đắk Lắk, Bắc Kạn, Quảng Nam và Phú Yên.

- Các địa phương đã gửi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, đã hoàn thiện hồ sơ và tổ chức họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch, gồm 04 tỉnh, thành phố là: Điện Biên, Yên Bái, Kiên Giang và TP Hải Phòng.

- Các địa phương đã gửi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xin ý kiến tham gia các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, đang hoàn thiện theo ý kiến góp ý và chưa tổ chức họp Hội đng thẩm định, gồm 03 tỉnh là: Vĩnh Long, Bến Tre và Bình Phước.

- Các địa phương đang triển khai điều chỉnh quy hoạch, gồm 08 tỉnh, thành phố là: Đồng Tháp, Bạc Liêu, TP Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, TP Đà Nng và Gia Lai.

b) Thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình là 04 địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép thuê tư vấn nước ngoài lập mới quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 với nội dung tích hợp theo quy định của Luật Quy hoạch. Đến nay các địa phương vẫn đang trong giai đoạn lập, chưa hoàn thiện báo cáo quy hoạch.

2. Về căn cứ lập điều chỉnh quy hoạch:

- Các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2016 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác phòng, chống xâm nhập mặn tại Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 12/3/2016 của Văn phòng Chính phủ.

- Các địa phương vùng Tây Nguyên thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2016 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán tại khu vực Tây Nguyên tại Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 29/3/2016 của Văn phòng Chính phủ.

- Các địa phương khác thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2016 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản của Văn phòng Chính phủ.

3. Sự cần thiết của việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch:

Luật Quy hoạch dự kiến được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và áp dụng cho các hoạt động quy hoạch có thời kỳ từ năm 2021 trở đi. Việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho các địa phương thời kỳ đến năm 2020 là cần thiết và sẽ giải quyết được những nội dung cơ bản sau:

- Trong thời gian từ nay đến hết năm 2020 các địa phương vẫn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm theo mục tiêu quy hoạch điều chỉnh của thời kỳ đến năm 2020 cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh phiệm kỳ 2015-2020;

- Trong quy hoạch điều chỉnh, các địa phương phải điều chỉnh định hướng về phát triển các ngành, lĩnh vực và chỉ đạo thực hiện cho phù hợp với tình hình sâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và diễn biến hạn hán trên địa bàn vùng Tây Nguyên;

- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phải xác định lại danh mục và thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, mang tính cấp bách triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 theo quy định của Luật đầu tư công và khả năng cân đối nguồn lực mà quy hoạch đã được phê duyệt trước đây chưa đề cập hoặc xác định không phù hợp với diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu;

- Tỉnh Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cho thời kỳ đến năm 2015 tại quyết định số 148/2005/QĐ-TTg ngày 17/6/2005, chưa có quy hoạch cho thời kỳ đến năm 2020.

4. Kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Đ có căn cứ pháp lý giúp các địa phương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ:

a) Xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho thời kỳ đến năm 2020 đối với các địa phương đã hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo quy định về Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/6/2018, đ các địa phương chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu quy hoạch được phê duyệt điều chỉnh.

b) Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Các địa phương đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch cho thời kỳ đến năm 2020: Khn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch theo quy định, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/6/2018 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

- Các địa phương đang tiến hành lập mới quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030: Cần cập nhật các quy định của pháp luật về quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch khi có hiệu lực thi hành.

- Đối với các địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch thời kỳ đến năm 2020 nhưng chưa phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và chưa ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch: Dừng triển khai việc lập điều chỉnh quy hoạch cho thời kỳ đến năm 2020; tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt và chuẩn bị các điều kiện để lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch khi có hiệu lực thi hành.

- Đối với các địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và các địa phương không thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch cho thời k đến năm 2020: Tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt để chuẩn bị các điều kiện lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch khi có hiệu lực thi hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng xử lý điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Kế hoạch và Đu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLQH
. Th68

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7309/BKHĐT-QLQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7309/BKHĐT-QLQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2017
Ngày hiệu lực07/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7309/BKHĐT-QLQH

Lược đồ Công văn 7309/BKHĐT-QLQH 2017 tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành phố Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7309/BKHĐT-QLQH 2017 tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành phố Trung ương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7309/BKHĐT-QLQH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐặng Huy Đông
        Ngày ban hành07/09/2017
        Ngày hiệu lực07/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7309/BKHĐT-QLQH 2017 tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành phố Trung ương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7309/BKHĐT-QLQH 2017 tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành phố Trung ương

           • 07/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực