Công văn 7327/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 7327/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy phục vụ thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7327/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7327/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: báo cáo cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy phục vụ thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp năm 2010

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Căn cứ quy định về việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp vào khoảng cuối tháng 12 năm 2010.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo cơ cấu viên chức giảng dạy đã được bổ nhiệm và hưởng lương ở ngạch Giáo viên trung học (mã ngạch 15.113) thuộc biên chế sự nghiệp ở các trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các trường trung học) và số lượng giáo viên có đủ điện kiện, có nhu cầu đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp (theo mẫu đính kèm).

Điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp được quy định tại Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 8 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:

1. Về tiêu chuẩn nghiệp vụ:

a) Đối với giáo viên trung học cơ sở phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định tại khoản 3, Mục IV tại Quyết định số 202/TCCP-VC ;

b) Đối với giáo viên trung học phổ thông phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định tại khoản 3, Mục VI tại Quyết định số 202/TCCP-VC ;

c) Đối với giáo viên trung học chuyên nghiệp (nay gọi là giáo viên trung cấp chuyên nghiệp) phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định tại khoản 3, Mục VIII tại Quyết định số 202/TCCP-VC .

2. Về tiền lương: Giáo viên dự thi nâng ngạch phải đạt điều kiện về tiền lương theo quy định tại khoản 1, Mục III của Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">04/2007/TT-BNV.

Báo cáo cơ cấu ngạch viên chức và số lượng giáo viên đăng ký dự thi của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/11/2010. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không có báo cáo coi như không có nhu cầu thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp năm 2010.

Địa chỉ liên hệ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Toà nhà 8C - Ngõ 30 - Tạ Quang Bửu - Hà Nội; Chuyên viên Nguyễn Thị Hương - ĐT: 043.6230502), Email: nguyenhuongmoet@gmail.com .

Trân trọng thông báo!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở Giáo dục và đào tạo (để thực hiện);
- Lưu VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7327/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7327/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/11/2010
Ngày hiệu lực 02/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7327/BGDĐT-NGCBQLGD

Lược đồ Công văn 7327/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7327/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7327/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành 02/11/2010
Ngày hiệu lực 02/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 7327/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy

Lịch sử hiệu lực Công văn 7327/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy

  • 02/11/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/11/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực