Công văn 7330/TCHQ-TXNK

Công văn 7330/TCHQ-TXNK năm 2019 về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7330/TCHQ-TXNK 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7330/TCHQ-TXNK
V/v triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 4475/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc trin khai thí điểm Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Sau quá trình nâng cấp hệ thống, các ngân hàng thương mại đã đáp ứng được hệ thống đảm bảo triển khai chương trình. Trên cơ sở kết quả kiểm thử hệ thống thanh toán doanh nghiệp nhờ thu, Tổng cục Hải quan thông báo triển khai chính thức Chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu (NTĐT Nhờ thu) đối với 05 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Đtriển khai có hiệu quả Chương trình NTĐT doanh nghiệp nhờ thu, Tổng cục Hải quan yêu cầu :

1. Đối với các Ngân hàng thương mại triển khai chương trình NTĐT nh thu

- Trong quá trình triển khai, các ngân hàng thương mại bố trí cán bộ để hỗ trợ kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp.

- Trường hợp có vướng mắc về Hệ thống công nghệ thông tin, đề nghị các ngân hàng kịp thời liên hệ với Cục CNTT&TKHQ.

- Trường hợp có vướng mắc về nghiệp vụ, đề nghị các ngân hàng liên hệ với Cục Thuế xuất nhập khu để được hỗ trợ xử lý.

- Danh sách đầu mối liên hệ tại các ngân hàng thương mại hỗ trợ chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại Phụ lục 1.

2. Đối với Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục CNTT&TKHQ:

- Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục CNTT&TKHQ chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, phối hợp, hỗ trợ xử lý vướng mắc kịp thời cho các ngân hàng trong quá trình nâng cấp hệ thống, triển khai chương trình.

- Danh sách đầu mối liên hệ tại Tổng cục Hải quan hỗ trợ chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại Phụ lục 2

3. Đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền cụ thể đến các doanh nghiệp về chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại 05 ngân hàng Vietinbank, BIDV, TPBank, VPBank, Vietcombank triển khai chính thức vào ngày 26/11/2019. (Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại Phụ lục 3)

- Thông báo tới toàn thể cán bộ công chức hải quan của đơn vị về công tác cải cách hiện đại hóa trong khâu thu nộp thuế, mở rộng thanh toán điện tử, nâng cấp chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu, tuyên truyền cho các doanh nghiệp đang làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn.

- Niêm yết điều kiện và quy trình thực hiện Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại nơi làm thủ tục hải quan, trụ sở các cơ quan Hải quan. (Quy trình, Điều kiện và lợi ích thực hiện phương thức doanh nghiệp nhờ thu qua ngân hàng tại Phụ lục 4)

Tng cục Hải quan thông báo để các ngân hàng nêu trên, Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- PTCT Nguyên Công Bình (để b/c);
- Cục CNTT & TKHQ (để
t/h);
- Cục TXNK (để t/h);
- Website Hải quan
;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN HỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP NHỜ THU
(Ban hành kèm theo công văn số 7330/TCHQ-TXNK ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tng cục Hải quan)

STT

H và tên

Email

Số đin thoại

I

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

1

Đỗ Thế Long

[email protected] vn

0985.794.556

2

Nguyễn Thu Nhượng

[email protected]

0983.812.868

3

Hoàng Hiệp

[email protected]

0904.756.710

4

Lê Khánh Ly

[email protected]

0982.388.118

II

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

5

Nguyễn Xuân Hải

[email protected]

0982.765.183

6

Nguyễn Anh Tuấn

[email protected]

0983.051.582

7

Nguyễn Văn Trí

T [email protected] vn

0976.973.035

8

Lương Thị Hồng Hạnh

[email protected]

0902.156.157

9

Trần sơn Tùng

[email protected]

0976.843.999

10

Nguyễn Thị Thùy Linh

l[email protected] vn

0983.158.996

III

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

11

Nguyễn Thị Thùy Dung

[email protected]

0977.787.625

12

Tạ Duy Nam

[email protected]

0976.005.898

13

Nguyễn Anh Tuấn

[email protected]

0986.271.473

IV

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

14

Phạm Thanh Tùng

[email protected]

0902.270.088

15

Mai Xuân Cường

[email protected]

0966.996.535

V

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

16

Bùi Thị Thu Trang

[email protected] com.vn

0963.559.055

17

Nguyễn Thế Hoàng

Hoangntl [email protected]

0975.902.739

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN HỆ TẠI TỔNG CỤC HẢI QUAN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP NHỜ THU
(Ban hành kèm theo công văn số 7330/TCHQ-TXNK ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tng cục Hải quan)

STT

H và tên

Chức danh

Đơn v

S đin thoại

1

Lưu Mạnh Tưởng

Cục trưởng

Cục Thuế xuất nhập khẩu

0913.588.822

2

Lê Mạnh Hùng

Phó Cục trưởng

Cục Thuế xuất nhập khẩu

0903.279.699

3

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó trưởng phòng Dự toán và quản lý thu ngân sách

Cục Thuế xuất nhập khẩu

0974.869.269

4

Dương Thị Yến

Chuyên viên phòng Dự toán và quản lý thu ngân sách.

Cục Thuế xuất nhập khẩu

0979.846.399

5

Lê Đức Thành

Phó cục trưởng

Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan

0912.629.487

6

Phan Tuấn Ninh

Trưởng phòng Phát triển ứng dụng

Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan

0902.149.111

7

Bùi Ngọc Dũng

Phó trưởng phòng Phát triển ứng dụng

Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan

0936.078.192

8

Nguyễn Đức Dũng

Nhân viên

Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC - Đơn vị đối tác của Tổng cục Hải quan

0984.662.186

9

Trần Đức Huy

Nhân viên

Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC - Đơn vị đối tác của Tổng cục Hải quan

0916.199.967

 

PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VIỆC NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ THEO CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP NHỜ THU
(Ban hành kèm theo công văn số 7330/TCHQ-TXNK ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Hải quan)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính, sau khi Tổng cục Hải quan nâng cấp mở rộng thanh toán nộp thuế điện tử 24/7, triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ cơ quan hải quan sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định.

- Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động không mất thời gian và chi phí để thanh toán thuế. Việc nộp thuế, thanh khoản trừ nợ và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của doanh nghiệp và công chức hải quan.

- Rút ngắn thời gian xử lý so với nộp thuế điện tử 24/7, thông quan hàng hóa.

2. Yêu cầu:

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền về lợi ích của nộp thuế điện tử theo Chương trình doanh nghiệp nhờ thu đến cán bộ, công chức hải quan và cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức hải quan và cộng đồng doanh nghiệp về quy trình, điều kiện và lợi ích thực hiện phương thức Doanh nghiệp nhờ thu quan ngân hàng, cụ thể:

1. Điều kiện triển khai

1.1. Đối vi ngân hàng:

- Phải là ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đã triển khai thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

- Đã phát triển hệ thống công nghệ đáp ứng triển khai chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.

- Đến ngày 25/11/2019, Tổng cục Hải quan chính thức thông báo 05 ngân hàng chính thức triển khai Chương trình doanh nghiệp nhờ thu, cụ thể:

+ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

+ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

+ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

+ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)

1.2. Đối với Doanh nghip:

- Đăng ký tham gia Chương trình doanh nghiệp Nhờ thu với Hải quan.

- Đã ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7; Chỉ được đăng ký ủy quyền trích nợ tại 01 tài khoản của 01 ngân hàng.

- Trên tài khoản đăng ký ủy quyền trích nợ có đủ tiền để thanh toán khi phát sinh nợ thuế và thu khác.

2. Quy trình thực hiện:

2.1. Quy trình đăng ký:

Bước 1: Đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu với cơ quan hải quan tại Chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 (địa chỉ: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login)

Bước 2: Đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản khi NNT đăng ký thông tin trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc đăng ký tại ngân hàng phối hợp thu đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Bước 3: Làm thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Bước 4: Ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp gửi lại thông tin doanh nghiệp đã đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng sang Tổng cục Hải quan.

Bước 5: Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Hải quan cập nhật thông tin vào hệ thống và doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký tham gia và đăng ký ủy quyền trích nợ tại Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.

Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp được phép sửa đổi các thông tin đã đăng ký hoặc hủy việc đã đăng ký ủy quyền trích nợ tại 01 ngân hàng để đăng ký ủy quyền trích nợ tại ngân hàng khác. Trình tự thực thực hiện đăng ký ủy quyền trích nợ được thực hiện theo các bước nêu trên.

2.2. Quy trình thanh toán:

Ngay sau khi hoàn tất việc đăng ký ủy quyền trích nợ với ngân hàng (bước 5 điểm 2.1), Hệ thống của Hải quan sẽ căn cứ số tiền còn nợ thuế và thu khác trên hệ thống kế toán thuế để chuyển thông tin còn phải thu sang ngân hàng để ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản nộp tiền thuế và thu khác cho doanh nghiệp.

Về thanh toán trừ nợ đối với các phát sinh mới, trình tự thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp khai báo làm thủ tục hải quan, ngay sau khi khai báo chính thức (đối với tờ khai luồng xanh) hoặc sau khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ xác định chính xác số thuế phải nộp cho tờ khai đang chờ thông quan cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung (KTTT).

Bước 2: Căn cứ số thuế phải nộp trên hệ thống KTTT, trên cơ sở danh sách doanh nghiệp tham gia Chương trình nhờ thu, Hệ thống của Hải quan sẽ tự động chuyển thông tin số thuế phát sinh nợ thuế theo từng tờ khai đến ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế.

Bước 3: Ngân hàng căn cứ số dư tài khoản của doanh nghiệp và danh sách doanh nghiệp đã đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản, nếu phù hợp thông tin đăng ký và đủ số dư trích nợ tài khoản thì thực hiện trích nợ tài khoản của doanh nghiệp và chuyển thông tin số tiền đã trích nợ tài khoản nộp thuế sang Tổng cục Hải quan để thanh toán trừ nợ theo từng tờ khai, chi tiết sắc thuế và chuyển tiền và thông tin nộp tiền tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp tài khoản của doanh nghiệp không đủ số dư, ngân hàng sẽ phản hồi cho doanh nghiệp biết thông quan Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

Doanh nghiệp có thể nộp bổ sung tiền vào tài khoản để đủ số dư thanh toán các khoản còn nợ và thông báo cho cơ quan hải quan biết qua Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 để tiếp tục xử lý tự động trừ nợ các tờ khai còn phải thu theo thứ tự tờ khai phát sinh nợ từ xa tới gần.

Hoặc doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển sang nộp thuế điện tử 24/7 hoặc nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để thông quan kịp thời thông quan hàng hóa.

Bước 4: Căn cứ thông tin đã nộp thuế và thu khác, Hệ thống KTTT cập nhật thông tin và hạch toán trừ nợ chi tiết theo từng tờ khai, sắc thuế, chuyên thông tin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sang VNACCS đ thông quan hàng hóa.

3. LỢI ÍCH MANG LẠI KHI NỘP TIỀN THEO PHƯƠNG THỨC DOANH NGHIỆP NHỜ THU:

3.1. Đi vi Doanh nghip:

(1) Khi làm thủ tục với cơ quan hải qua được cập nhật và xử lý hoàn toàn tự động trên Cổng thông tin điện tử.

(2) Doanh nghiệp chỉ phải thực hiện 01 lần đăng ký tham gia chương trình Doanh nghiệp nhờ thu và ủy quyền trích nợ với ngân hàng giữ tài khoản mà không phải thực hiện thêm các thao tác nào khác trên hệ thống của hải quan cũng như của ngân hàng nhưng được thanh toán thuế, thông quan hàng hóa tự động.

(3) Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động không phải mất thời gian và chi phí để thanh toán thuế. Việc nộp thuế, thanh khoản trừ nợ và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của doanh nghiệp và công chức hải quan.

(4) Không bị tác động về hệ thống, mạng kết nối giữa doanh nghiệp với Cổng thông tin điện tử của Hải quan.

(5) Mở thêm một kênh thanh toán điện tử tự động cho doanh nghiệp có sự lựa chọn phù hp với yêu cầu kinh doanh và tài chính của đơn vị.

3.2. Đối với cơ quan hải quan:

(1) Chuyển từ bị động chờ doanh nghiệp chuyển tiền nộp thuế, sang chủ động chuyển yêu cầu của doanh nghiệp sang ngân hàng giữ tài khoản để thanh khoản nợ thuế, thông quan hàng hóa.

(2) Rút ngắn thời gian xử lý so với nộp thuế điện tử 24/7, thông quan hàng hóa.

3.3. Đối vi ngân hàng:

Phối hợp với cơ quan hải quan bổ sung dịch vụ thanh toán hỗ trợ doanh nghiệp trong thanh toán tiền thuế và thu khác vào NSNN.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

2. Tuyên truyền trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục Hải quan.

3. Niêm yết công khai quy trình thực hiện Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu tại Trụ sở Cục Hải quan, Chi cục, nơi làm thủ tục hải quan của các Chi cục hải quan.

4. Tuyên truyền trực tiếp tại Hội nghị đối thoại Hải quan Doanh nghiệp

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

- Thông báo tới toàn thcán bộ công chức hải quan trong đơn vị về công tác cải cách hiện đại hóa trong khâu thu nộp thuế, mở rộng thanh toán thuế điện tử 24/7, triển khai chủ trương bổ sung kênh thanh toán Doanh nghiệp nhờ thu để tuyên truyền cho các Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn được biết.

- Thông báo nội dung Quy trình, điều kiện và lợi ích thực hiện Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu qua ngân hàng tới các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại đơn vị và niêm yết nội dung tại trụ sở các chi cục hải quan, nơi giải quyết thủ tục hải quan của các Chi cục.

2. Văn phòng các cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo và đăng tải nội dung Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu trên cổng thông tin điện tử của Cục hải quan, niêm yết nội dung Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu tại trụ sở Cục.

3. Tiếp tục theo dõi và tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để xử lý kịp thời.

 

PHỤ LỤC IV

QUY TRÌNH, ĐIỀU KIỆN VÀ LỢI ÍCH THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC DOANH NGHIỆP NHỜ THU QUA NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo công văn số 7330/TCHQ-TXNK ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Hải quan)

1. ĐIỀU KIỆN TRIN KHAI

1.1. Đối vi ngân hàng:

- Phải là ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đã triển khai thanh toán điện tử và thống quan 24/7.

- Đã phát triển hệ thống công nghệ đáp ứng triển khai chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.

1.2. Đối vi Doanh nghip:

- Đăng ký tham gia Chương trình doanh nghiệp Nhờ thu với Hải quan.

- Đã ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7; Chỉ được đăng ký ủy quyền trích nợ tại 01 tài khoản của 01 ngân hàng.

- Trên tài khoản đăng ký ủy quyền trích nợ có đủ tiền để thanh toán khi phát sinh nợ thuế và thu khác.

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Quy trình đăng ký:

Bước 1: Đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu với cơ quan hải quan tại Chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 (địa chỉ: https://epayment.customs.gov.vn/epavmentportal/login)

Bước 2: Đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản khi NNT đăng ký thông tin trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc đăng ký tại ngân hàng phối hợp thu đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Bước 3: Làm thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Bước 4: Ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp gửi lại thông tin doanh nghiệp đã đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng sang Tổng cục Hải quan.

Bước 5: Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Hải quan cập nhật thông tin vào hệ thống và doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký tham gia và đăng ký ủy quyền trích nợ tại Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.

Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp được phép sửa đổi các thông tin đã đăng ký hoặc hủy việc đã đăng ký ủy quyền trích nợ tại 01 ngân hàng để đăng ký ủy quyền trích nợ tại ngân hàng khác. Trình tự thực thực hiện đăng ký ủy quyền trích nợ được thực hiện theo các bước nêu trên.

2.2. Quy trình thanh toán:

Ngay sau khi hoàn tất việc đăng ký ủy quyền trích nợ với ngân hàng (bước 5 điểm 2.1), Hệ thống của Hải quan sẽ căn cứ số tiền còn nợ thuế và thu khác trên hệ thống kế toán thuế để chuyển thông tin còn phải thu sang ngân hàng để ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản nộp tiền thuế và thu khác cho doanh nghiệp.

Về thanh toán trừ nợ đối với các phát sinh mới, trình tự thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp khai báo làm thủ tục hải quan, ngay sau khi khai báo chính thức (đối với tờ khai luồng xanh) hoặc sau khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ xác định chính xác số thuế phải nộp cho tờ khai đang chờ thông quan cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung (KTTT).

Bước 2: Căn cứ số thuế phải nộp trên hệ thống KTTT, trên cơ sở danh sách doanh nghiệp tham gia Chương trình nhờ thu, Hệ thống của Hải quan sẽ tự động chuyển thông tin số thuế phát sinh nợ thuế theo từng tờ khai đến ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế.

Bước 3: Ngân hàng căn cứ số dư tài khoản của doanh nghiệp và danh sách doanh nghiệp đã đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản, nếu phù hợp thông tin đăng ký và đủ số dư trích nợ tài khoản thì thực hiện trích nợ tài khoản của doanh nghiệp và chuyển thông tin số tiền đã trích nợ tài khoản nộp thuế sang Tổng cục Hải quan để thanh toán trừ nợ theo từng tờ khai, chi tiết sắc thuế và chuyển tiền và thông tin nộp tiền tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp tài khoản của doanh nghiệp không đủ số dư, ngân hàng sẽ phản hồi cho doanh nghiệp biết thông quan cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

Doanh nghiệp có thể nộp bổ sung tiền vào tài khoản để đủ số dư thanh toán các khoản còn nợ và thông báo cho cơ quan hải quan biết qua cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 để tiếp tục xử lý tự động trừ nợ các tờ khai còn phải thu theo thứ tự tờ khai phát sinh nợ từ xa tới gần.

Hoặc doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển sang nộp thuế điện tử 24/7 hoặc nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để thông quan kịp thời thông quan hàng hóa.

Bước 4: Căn cứ thông tin đã nộp thuế và thu khác, Hệ thống KTTT cập nhật thông tin và hạch toán trừ nợ chi tiết theo từng tờ khai, sắc thuế, chuyển thông tin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sang VNACCS để thông quan hàng hóa.

3. LỢI ÍCH MANG LẠI KHI NỘP TIN THEO PHƯƠNG THỨC DOANH NGHIỆP NHỜ THU:

3.1. Đối với Doanh nghip:

(1) Khi làm thủ tục với cơ quan hải qua được cập nhật và xử lý hoàn toàn tự động trên cổng thông tin điện tử.

(2) Doanh nghiệp chỉ phải thực hiện 01 lần đăng ký tham gia chương trình Doanh nghiệp nhờ thu và ủy quyền trích nợ với ngân hàng giữ tài khoản mà không phải thực hiện thêm các thao tác nào khác trên hệ thống của hải quan cũng như của ngân hàng nhưng được thanh toán thuế, thống quan hàng hóa tự động.

(3) Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động không phải mất thời gian và chi phí để thanh toán thuế. Việc nộp thuế, thanh khoản trừ nợ và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của doanh nghiệp và công chức hải quan.

(4) Không bị tác động về hệ thống, mạng kết nối giữa doanh nghiệp với Cổng thông tin điện tử của Hải quan.

(5) Mở thêm một kênh thanh toán điện tử tự động cho doanh nghiệp có sự lựa chọn phù hợp với yêu cầu kinh doanh và tài chính của đơn vị.

3.2. Đối vi cơ quan hải quan:

(1) Chuyển từ bị động chờ doanh nghiệp chuyển tiền nộp thuế, sang chủ động chuyển yêu cầu của doanh nghiệp sang ngân hàng giữ tài khoản để thanh khoản nợ thuế, thông quan hàng hóa.

(2) Rút ngắn thời gian xử lý so với nộp thuế điện tử 24/7, thông quan hàng hóa.

3.3. Đối với ngân hàng:

Phối hợp với cơ quan hải quan bổ sung dịch vụ thanh toán hỗ trợ doanh nghiệp trong thanh toán tiền thuế và thu khác vào NSNN.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7330/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7330/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2019
Ngày hiệu lực25/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7330/TCHQ-TXNK 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7330/TCHQ-TXNK 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7330/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành25/11/2019
        Ngày hiệu lực25/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7330/TCHQ-TXNK 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7330/TCHQ-TXNK 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

             • 25/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực