Công văn 73375/CT-TTHT

Công văn 73375/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bán cổ phiếu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 73375/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập cá nhân bán cổ phiếu Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73375/CT-TTHT
V/v thuế TNCN đối với hoạt động bán cổ phiếu.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà ARTEX, Số 172 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội
MST: 0101150107)

Trả lời công văn số 267/2017/CKNN-KTLK ngày 19/04/2017 của Công ty cổ phần chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

...g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.”

+ Tại Khoản 3 Điều 10 hướng dẫn thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như sau:

“3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.”

+ Tại Khoản 9 Điều 26 hướng dẫn về khai thuế, quyết toán thuế:

“9. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn.

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn.”

- Căn cứ Khoản 9 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân:

“9. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn

a) Nguyên tắc khai thuế

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn.

b) Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn là Tờ khai mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán hoặc quản lý doanh nghiệp có vốn góp.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại, rút vốn, giải thể doanh nghiệp.

đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.”

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4973/TCT-TNCN ngày 27/10/2017 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên:

Trường hợp cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn (do công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán phát hành) chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng chứng khoán cùng loại thì:

- Đối với công ty chứng khoán: Công ty chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo quy định.

- Đối với cá nhân: Cá nhân thực hiện khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC với thuế suất 5% theo mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC từ ngày 30/7/2015 được thay thế bằng mẫu số 04/ĐTV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: KT2; PC, TNCN;

- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 73375/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu73375/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2017
Ngày hiệu lực14/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 73375/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 73375/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập cá nhân bán cổ phiếu Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 73375/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập cá nhân bán cổ phiếu Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu73375/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành14/11/2017
        Ngày hiệu lực14/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 73375/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập cá nhân bán cổ phiếu Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 73375/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập cá nhân bán cổ phiếu Hà Nội

           • 14/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực