Công văn 7450/TCHQ-TXNK

Công văn 7450/TCHQ-TXNK năm 2017 về nhập khẩu hàng bị trả lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7450/TCHQ-TXNK 2017 nhập khẩu hàng bị trả lại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7450/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu hàng bị trả lại

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2500/HQBRVT-GSQL ngày 27/9/2017 và số 2854/HQBRVT-TXNK ngày 1/11/2017 của Cục Hải quan tnh Bà Rịa Vũng Tàu về vướng mắc thủ tục nhập khẩu hàng hóa bị trả lại đối với Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty). Về vấn đề này, tiếp theo công văn s 6955/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về xử lý nợ thuế:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn s 6955/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2017, theo đó, trường hợp Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia có nợ thuế, nợ tiền chậm nộp quá hạn quá 90 ngày thì để chấm dứt hiệu lực thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và được thông quan các lô hàng tiếp theo (lô hàng bị trả lại), Công ty phải đảm bảo không còn nợ tiền thuế quá hạn, tin chậm nộp, tin phạt (nếu có).

Trường hợp Công ty không có khả năng nộp thuế thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hướng dẫn Công ty nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 92 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25. Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, tại khoản 2 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của chính phủ; Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2/ Về quản lý nợ thuế và thực hiện các biện pháp cưỡng chế:

- Khoản 1 Điều 32 Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định: “1. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày ban hành quyết định; trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 39 Nghị định này.

Trường hợp tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế cố tình trốn tránh, trì hoãn thi hành quyết định cưỡng chế thì thời hiệu thi hành được tính lại kể từ thời điểm hành vi trốn tránh, trì hoãn được chm dứt”.

- Điều 29 Thông tư 127/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính hải quan">155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính quy định: “3. Trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đã hết hiệu lực thi hành, nếu người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế có căn cứ cho rằng có thể tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế đó mà vẫn thu được tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp thì ban hành quyết định khác thay thế quyết định đã hết hiệu lực đ tiếp tục thực hiện biện pháp cưỡng chế đó.

Các chứng từ, tài liệu làm căn cứ ban hành quyết định cưỡng chế phải được lưu trong hồ sơ vụ việc.

4. Trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp tiếp theo mà có thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền quyết định chm dứt biện pháp cưỡng chế đang thực hiện và ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.

Nội dung Quyết định mới ban hành cần phải thhiện việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định cưỡng chế ban hành trước đó.

5. Trường hợp có đầy đủ căn cứ xác định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đang thực hiện không thu được số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế có quyền chấm dứt quyết định cưỡng chế đang thực hiện và ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo.

Nội dung Quyết định mới ban hành cần phải thể hiện việc chm dứt hiệu lực của Quyết định cưỡng chế ban hành trước đó”.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia đảm bảo đúng trình tự, đúng thời hạn và hiệu lực thi hành quyết định cưỡng chế. Trường hợp đã ban hành biện pháp cưỡng chế nhưng có thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp tiếp theo có hiệu quả hoặc có căn cứ cho rng có thể tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế đã hết hiệu lực thì phải ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực biện pháp đang thực hiện và ban hành quyết định cưỡng chế khác để thu hồi nợ.

Đối với biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, đơn vị đã có công văn số 2153/HQPM-TH ngày 2/12/2016 gửi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhưng đến nay Công ty vẫn hoạt động. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thực hiện biện pháp cưỡng chế này. Trường hợp có khó khăn, vướng mc trong việc triển khai các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

3. Về loại hình đăng ký tờ khai:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại công văn số 2500/HQBRVT-GSQL ngày 27/9/2017 thì Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia nhập hàng xuất khẩu bị trả lại nhằm mục đích sửa chữa sau đó xuất bán trả lại cho khách hàng hoặc tiêu thụ nội địa hoặc bán cho bên thứ 3. Vì vậy, tùy mục đích của Công ty, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hướng dẫn Công ty đăng ký loại hình cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST - BTC (để biết);
- Cục GSQL, Vụ PC - TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7450/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7450/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/11/2017
Ngày hiệu lực 13/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7450/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7450/TCHQ-TXNK 2017 nhập khẩu hàng bị trả lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7450/TCHQ-TXNK 2017 nhập khẩu hàng bị trả lại
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7450/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành 13/11/2017
Ngày hiệu lực 13/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7450/TCHQ-TXNK 2017 nhập khẩu hàng bị trả lại

Lịch sử hiệu lực Công văn 7450/TCHQ-TXNK 2017 nhập khẩu hàng bị trả lại

  • 13/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực