Công văn 7451/BTC-QLN

Công văn 7451/BTC-QLN xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7451/BTC-QLN xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA vay ưu đãi nước ngoài 2016 2020


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7451/BTC-QLN
V/v xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân cách tỉnh, thành phố
- Ngân hàng phát triển Việt Nam
- Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
- Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

 

Thực hiện Thông báo số 91/TB-VPCP ngày 16/05/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình chuẩn bị và phê duyệt các chương trình, sử dụng vốn phân bổ trong kỳ IDA17 của WB và các dự án còn lại của các nhà tài trợ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về ngưỡng an toàn trong vốn vay ODA, vay ưu đãi, không ảnh hưởng đến trần nợ công.

Đ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành trung ương và địa phương) đang sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ triển khai thực hiện một số công việc như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ giai đoạn 2011-2015

Căn cứ vào các Hiệp định vay đã/đang triển khai và tình hình thực hiện các chương trình/dự án, các Bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2011-2015 với các nội dung chính sau:

- Rà soát, đánh giá tình hình huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài theo từng chương trình/dự án gắn với các Hiệp định vay, gồm: tng mức đầu tư trong đó trị giá vốn vay; thời gian thực hiện chương trình/dự án; nhà tài trợ; cơ chế tài chính trong nước (cấp phát, vay lại); trị giá vốn vay điều chỉnh so với quyết định ban đầu (nếu có); tình trạng giải ngân (kết thúc hay còn giải ngân); lũy kế giải ngân từ khi Hiệp định vay có hiệu lực đến ngày 31/12/2015;

- Báo cáo cụ thể giá trị giải ngân các nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi theo từng năm trong giai đoạn 2011-2015 theo từng chương trình/dự án gắn với các Hiệp định vay.

- Đánh giá các kết quả đạt được từ việc đầu tư bng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, tác động tới việc thực hiện các mục tiêu phát trin kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành và địa phương.

- Nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong huy động, sử dụng và trả nợ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; phân tích các nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020 đảm bảo trong trần nợ công.

2.1 Căn cứ xây dựng kế hoạch giải ngân:

- Chủ trương đầu tư và cơ chế tài chính trong nước của các chương trình/dự án bằng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ;

- Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020;

- Các Hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã ký kết đến 31/05/2016 đang và chuẩn bị giải ngân; tình hình đàm phán, ký kết các Hiệp định vay mới trong thời gian tới;

- Tiến độ thực hiện các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các bộ ngành trung ương và địa phương;

- Dự kiến danh mục các chương trình, dự án ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các bộ ngành trung ương và địa phương.

2.2. Lập kế hoạch giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài:

- Rà soát danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đang triển khai, chưa hoàn thành chuyn tiếp sang thực hiện giai đoạn 2016-2020;

- Dự kiến danh mục các chương trình/dự án sẽ triển khai mới trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công tác chun bị dự án và khả năng đàm phán, ký kết với các nhà tài trợ trong giai đoạn 2016-2020;

- Kế hoạch giải ngân theo từng chương trình/dự án gắn với các Hiệp định vay và tiến độ thực hiện các chương trình/dự án; chi tiết theo từng năm trong giai đoạn 2016-2020;

- Kế hoạch giải ngân phải làm rõ danh mục các chương trình, dự án được đưa vào cân đối ngân sách nhà nước đ sử dụng cho đầu tư xây dựng cơ bản, chi sự nghiệp; chương trình, dự án phải vay lại từ nguồn vốn vay của Chính phủ;

3. Các Bộ, ngành trung ương và các địa phương chỉ đạo các chủ chương trình, dự án khn trương rà soát, đánh giá và lập kế hoạch giải ngân sát với tình hình thực tế, gn với các Hiệp định vay theo từng nhà tài trợ và tng hợp chung theo từng bộ ngành/địa phương.

4. Bộ Tài chính lưu ý các Bộ, ngành và địa phương phản ánh kịp thời và đầy đủ tình hình thông tin, số liệu báo cáo đ làm căn cứ xác định ngưỡng an toàn trong vn vay ODA, vay ưu đãi, không ảnh hưởng đến trần nợ công đ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Thông tin, s liệu báo cáo xin cung cấp theo mu biểu đính kèm. Các Bộ/ngành/địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp.

Báo cáo xin gửi lại Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đi ngoại) trước ngày 25/06/2016. Trong trường hp Quý cơ quan cần thêm thông tin, xin liên hệ chị Nguyễn Thị Thu Hiền, số điện thoại 04-22202828 (máy lẻ: 3019) hoặc email nguyenthithuhien1@mof.gov.vn.

Bộ Tài chính xin cám ơn sự phối hợp của các Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo TTg);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ phối hp);
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần
Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7451/BTC-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7451/BTC-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7451/BTC-QLN xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA vay ưu đãi nước ngoài 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7451/BTC-QLN xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA vay ưu đãi nước ngoài 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7451/BTC-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7451/BTC-QLN xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA vay ưu đãi nước ngoài 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7451/BTC-QLN xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA vay ưu đãi nước ngoài 2016 2020

           • 01/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực