Công văn 7455/BGDĐT-TCCB

Công văn 7455/BGDĐT-TCCB về rà soát, xác định những người là công chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7455B/GDĐT-TCCB rà soát, xác định những người là công chức


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7455/BGDĐT-TCCB
Về việc rà soát, xác định những người là công chức

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

KHẨN

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ

Để báo cáo Bộ Nội vụ về việc rà soát hiện trạng và xác định những người là công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 06/2010/NĐ-CP">08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010, đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách công chức và tổng hợp số lượng công chức, viên chức của đơn vị (theo mẫu số 1 và mẫu số 2 ban hành kèm theo Công văn này). Cụ thể như sau:

1. Hiện trạng:

Tổng hợp, thống kê theo biểu số 1 với một số thông tin sau: Số lượng công chức, viên chức hành chính nghiệp vụ đang xếp ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tất cả các ngạch khác chia theo giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị, độ tuổi...

2. Xác định những người là công chức:

Thống kê những người được xác định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo quy định tại Thông tư số 06/2010/NĐ-CP">08/2011/TT-BNV theo biểu mẫu số 2.

Công chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức sự nghiệp trực thuộc thì các tổ chức sự nghiệp trực thuộc này không có công chức. Ví dụ: Đối với Đại học, chỉ có Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học là công chức.

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) và gửi đến địa chỉ email [email protected] trước ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7455/BGDĐT-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7455/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/11/2011
Ngày hiệu lực 04/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7455/BGDĐT-TCCB

Lược đồ Công văn 7455B/GDĐT-TCCB rà soát, xác định những người là công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7455B/GDĐT-TCCB rà soát, xác định những người là công chức
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7455/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành 04/11/2011
Ngày hiệu lực 04/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7455B/GDĐT-TCCB rà soát, xác định những người là công chức

Lịch sử hiệu lực Công văn 7455B/GDĐT-TCCB rà soát, xác định những người là công chức

  • 04/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực