Công văn 747/UBDT-CSDT

Công văn 747/UBDT-CSDT năm 2017 về góp ý dự thảo Đề án tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 747/UBDT-CSDT 2017 góp ý dự thảo Đề án tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 747/UBDT-CSDT
V/v Góp ý dự thảo Đề án tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ủy ban Dân tộc nhận được Công văn số 3945/UBND-KT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc xin ý kiến Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến sau:

1. Cơ bản nhất trí với dự thảo Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên cn nghiên cứu bổ sung hoàn thiện trước khi phê duyệt đtriển khai thực hiện.

2. Một số ý kiến góp ý cụ thể:

2.1. Tại Phần thứ nhất, Mục I. (Căn cứ pháp lý): Đề nghị bổ sung Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnh làm cơ sở xác định hộ gia đình chưa đủ đất sản xuất và đất ở.

2.2. Tại Mục II, khoản 2. (Kết quả thực hiện một số chính sách): Đề nghị tách kết quả thực hiện Quyết định 1592/QĐ-TTg và Quyết định 755/QĐ-TTg Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện các chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, định canh định cư; Số hộ chưa được hưởng chính sách trong thời gian qua; Kiến nghị giải pháp thực hiện.

2.3. Tại Phần thứ hai, Mục II, Khoản 2, Tiết c (hỗ trợ vay vốn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg và Quyết định 755/QĐ-TTg): Đề nghị bổ sung số hộ đã được vay vốn của hai chính sách, đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện chính sách tín dụng trong thời gian qua, nêu rõ thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất.

2.4. Tại Phần thứ hai, Khoản 2, Tiết c: (Đối tượng áp dụng chính sách bố trí, sắp xếp ổn định dân cư): Đề nghị ghi rõ tiếp tục thực hiện chính sách, kế hoạch định canh, định cư cho đng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007, Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Th tướng Chính phủ.

2.5. Tại Phần thứ hai, Mục III, Khoản 1, Tiết a, đề nghị xem lại quy định về thẩm quyền y ban nhân dân xã chủ động giao đất ở cho đối tượng có nhu cầu hỗ trợ từ quỹ đất ở nông thôn tại địa phương.

2.6. Tại Phần thứ hai, Mục III, Khoản 3, đề nghị không đưa vào Đề án các dự án chưa được phê duyệt tại Quyết định 1342/QĐ-TTg gồm:

- 02 dự án xin thay thế: Điểm định canh, định cư Làng Rê, thôn Gò Ngoài, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà; điểm định canh, định cư Cân Sơn, thôn Cận Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà.

- 10 dự án xin bổ sung huyện Tây Trà, kinh phí 124.440 triệu đồng với 415 hộ thụ hưởng.

2.7. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động, lồng ghép thực hiện các chính sách tại Quyết định 2085/QĐ-TTg vào các chương trình, dự án trên địa bàn và cân đối ngân sách địa phương thực hiện. Việc b trí nguồn vốn thực hiện các chính sách tại Quyết định 2085/QĐ-TTg phải đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân kỳ cụ thể trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm để có căn cứ triển khai thực hiện.

2.8. Do ngân sách Trung ương còn nhiều khó khăn trước mắt chưa đáp ứng với nhu cầu của các địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg đúng với quy định, ưu tiên những hộ, những địa bàn khó khăn hơn thực hiện trước, đảm bảo tính chính xác của số liệu, tính khả thi, khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt Đề án đtriển khai thực hiện và gửi Ủy ban Dân tộc trước ngày 15/8/2017 để làm cơ sở b trí vốn 2018 và các năm tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc về Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của tỉnh Quảng Ngãi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Ban Dân tộc tỉnh Qu
ng Ngãi;
- C
ng thông tin điện tử của UBDT;
- Lưu VT, CSDT (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ
CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 747/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu747/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2017
Ngày hiệu lực03/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 747/UBDT-CSDT 2017 góp ý dự thảo Đề án tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 747/UBDT-CSDT 2017 góp ý dự thảo Đề án tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu747/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐinh Quế Hải
        Ngày ban hành03/08/2017
        Ngày hiệu lực03/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 747/UBDT-CSDT 2017 góp ý dự thảo Đề án tỉnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 747/UBDT-CSDT 2017 góp ý dự thảo Đề án tỉnh Quảng Ngãi

           • 03/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực