Công văn 7549/BTC-CST

Công văn 7549/BTC-CST năm 2016 về áp mã HS và chính sách thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với mặt hàng thuốc diệt cỏ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7549/BTC-CST áp mã HS chính sách thuế giá trị gia tăng nhập khẩu mặt hàng thuốc diệt cỏ 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7549/BTC-CST
V/v áp mã HS và chính sách thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với mặt hàng thuốc diệt cỏ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Trả lời công văn số 262/BVTV.1-KD/TCKT ngày 22/4/2016 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về vướng mắc áp mã HS và chính sách thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về mã hàng (mã HS) ca mặt hàng thuốc trừ cỏ HECO 600EC (hoạt chất BUTACHLOR 93% TECH) nhập khẩu và mặt hàng thuốc trừ cỏ PREFIT 300EC (hoạt chất Pretilachlor và Fenclorim) nhập khẩu: đề nghị thực hiện theo các Thông báo của Bộ Tài chính:

- Thông báo số 2548/TB-TCHQ ngày 31/3/2016 của Tổng cục Hải quan mặt hàng hoạt chất BUTACHLOR 93% TECH để sản xuất thuốc diệt cỏ HECO 600EC được phân loại vào mã hàng 2924.29.90.

- Thông báo số 3366/TB-TCHQ ngày 21/4/2016 của Tổng cục Hải quan thì mặt hàng hoạt chất Pretilachlor để sản xuất thuốc diệt cỏ PREFIT 300EC vào mã hàng 2924.29.90;

- Thông báo số 3367/TB-TCHQ ngày 21/4/2016 của Tổng cục Hải quan thì mặt hàng hoạt chất Fenclorim 97% để sản xuất thuốc diệt cỏ PREFIT 300EC vào mã hàng 2933.59.90.

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan: “Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để quyết định việc phân loại hàng hóa đối với các trường hợp có sự khác biệt trong việc áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc có sự khác biệt giữa các Danh mục hàng hóa do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành trước ngày hiện lực của Nghị định này với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam” Bộ Tài chính sẽ trao đi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sửa đổi. Về mã HS đối vi mặt hàng mặt hàng hoạt chất BUTACHLOR 93% TECH để sản xuất thuốc diệt cỏ HECO 600EC và mặt hàng hoạt chất Pretilachlor và Fenclorim để sản xuất thuốc diệt cỏ PREFIT 300EC nêu tại Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam đ thng nhất trong thực hiện.

2. Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc trừ cỏ HECO 600EC (hoạt chất BUTACHLOR 93% TECH) và mặt hàng thuốc trừ cỏ PREFIT 300EC (hoạt chất Pretilachlor và Fenclorim); mặt hàng thuốc trừ cỏ HECO 600EC (hoạt chất BUTACHLOR 93% TECH) và mặt hàng thuốc trừ cỏ PREFIT 300EC (hoạt chất Pretilachlor và Fenclorim) nhập khẩu của công ty cổ phn BVTV I TW.

- Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị giá tăng (GTGT) “Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuc phòng trừ sâu bệnh khác” áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

- Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì mặt hàng “Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác” áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam: “1. Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hưng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hóa là sản phm trng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản; thiết bị dụng cụ y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này”.

- Căn cứ quy định của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật thì việc nhập khẩu mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhập khẩu các lô hàng hoạt chất BUTACHLOR 93% TECH, hoạt chất Pretilachlor và hoạt chất Fenclorim được cơ quan hải quan hướng dẫn phân loại vào mã HS 2924.29.90 và 2933.59.90 thì việc thực hiện thuế giá trị gia tăng đi với mặt hàng thuc trừ sâu vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng là 5%, không thực hiện theo mức thuế suất giá trị gia tăng 10% hướng dẫn cho mã hàng 2924.29.90 và 2933.59.90 nêu tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC.

Việc thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với các lô hàng hoạt chất BUTACHLOR 93% TECH, hoạt chất Pretilachlor và hoạt chất Fenclorim thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCHQ;
- TCT;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7549/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7549/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7549/BTC-CST áp mã HS chính sách thuế giá trị gia tăng nhập khẩu mặt hàng thuốc diệt cỏ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7549/BTC-CST áp mã HS chính sách thuế giá trị gia tăng nhập khẩu mặt hàng thuốc diệt cỏ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7549/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 7549/BTC-CST áp mã HS chính sách thuế giá trị gia tăng nhập khẩu mặt hàng thuốc diệt cỏ 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 7549/BTC-CST áp mã HS chính sách thuế giá trị gia tăng nhập khẩu mặt hàng thuốc diệt cỏ 2016

         • 03/06/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/06/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực