Công văn 7579/UBND-CT

Công văn 7579/UBND-CT năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 7579/UBND-CT năm 2013 tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7579/UBND-CT
V/v tăng cường quản lý hoạt động KD xăng dầu trên địa bàn HN.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở: Công Thương, Cảnh sát PC&CC, Giao thông vận tải, Quy hoạch-Kiến trúc, Thông tin & Truyền thông;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ nhiệm các HTX kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội.

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng cao của nhân dân Thủ đô theo hướng văn minh thương mại và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy-chữa cháy, an toàn giao thông... theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, UBND Thành phố đã giao sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành liên quan: sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra liên ngành toàn bộ 489 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố đ rà soát, phân loại, đề xuất biện pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao cht lượng hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

Xét báo cáo của Sở Công Thương tại văn bản số 4082/SCT-QLTM ngày 04/10/2013 về kết quả kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. V việc xây dựng tiêu chí đặc thù đối vi cửa hàng kinh doanh xăng du trên đa bàn Hà Ni:

Giao các sở: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC), Giao thông vận tải, Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu dự tho “một số tiêu chí đặc thù cho phép sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 01/8/2008 trở về trước tại Hà Nội” kèm theo tờ trình số 3910/TTr-SCT ngày 24/9/2013 của Sở Công Thương và có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Công Thương đ tổng hợp, hoàn chnh, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/10/2013.

2. Về việc giải tỏa, di dời, cải tạo nâng cấp các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội:

2.1. Đối với 12 ca hàng kinh doanh xăng dầu phải di dời, giải tỏa (nêu tại Phụ lục 3 kèm theo văn bản số 4082/SCT-QLTM ngày 04/10/2013 của S Công Thương): các cửa hàng này không đảm bảo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (ký hiệu QCVN 01:2013/BCT) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương, không đảm bảo an toàn về PC&CC và an toàn giao thông, một số cửa hàng nằm trong khu dân cư, gần chợ, diện tích nhỏ hẹp không thể cải tạo được, một số cửa hàng thuộc diện giải tỏa, di dời theo dự án khác, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Vì vậy, UBND Thành phố cho phép các cửa hàng này hoạt động kinh doanh đến hết 31/10/2013 để giải quyết hàng tồn, thanh lý các hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký kết từ trước. Sau 31/12/2013, yêu cầu các doanh nghiệp nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (đối với các cửa hàng hàng đã được cấp và Giấy chứng nhận còn hạn).

2.2. Đối với 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã có kế hoạch giải tỏa theo dự án khác (nêu tại Phụ lục 2 kèm theo văn bản số 4082/SCT-QLTM ngày 04/10/2013 của Sở Công Thương): các cửa hàng này được phép hot động kinh doanh đến khi hết hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (tháng 5/2014) với điều kiện phải thực hiện tốt các điều kiện về công tác phòng cháy, chữa cháy, có cam kết; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xy ra mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

2.3. Đối với 32 cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải sớm cải tạo để đảm bảo về công tác phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện quy định tại QCVN 01:2013/BCT (nêu tại Phụ lục 1 kèm theo văn bản số 4082/SCT-QLTM ngày 04/10/2013 của Sở Công Thương): các cửa hàng này không đảm bảo một số điều kiện về an toàn PC&CC và an toàn giao thông, không đảm bảo khoảng cách giữa các hạng mục trong cửa hàng, tuy nhiên có thể cải tạo được để đảm bảo theo quy chuẩn tại QCVN 01:2013/BCT. UBND Thành phố cho phép doanh nghiệp kinh doanh tối đa đến 31/10/2013 để giải quyết hàng tồn, thanh lý các hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký kết từ trước. Sau 31/10/2013, yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh, nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho Sở Công Thương và thực hiện việc cải tạo cửa hàng. Yêu cầu chủ các doanh nghiệp của 32 cửa hàng kinh doanh xăng dầu nói trên khn trương thực hiện việc cải tạo theo hướng dn của các cơ quan chức năng để nhanh chóng đi vào hoạt động, tiếp tục cung ứng xăng dầu cho thị trường Hà Nội.

2.4. Đối với 324 cửa hàng thuộc diện phải cải tạo, nâng cấp để đảm bảo tốt hơn điều kiện kinh doanh xăng dầu, nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng văn minh thương mại: Sở Công Thương công bố các cửa hàng thuộc danh mục này và có văn bản hướng dẫn các cửa hàng này lập kế hoạch triển khai tiến hành cải tạo trong năm 2013 để nâng cấp nhằm đm bảo tốt hơn các quy định tại QCVN 01:2013/BCT của Bộ Công Thương.

2.5. Đi với các cửa hàng kinh doanh xăng du còn lại (đã đảm bảo tt các điều kiện quy định tại QCVN 01:2013/BCT của Bộ Công Thương hoặc đang trong thi gian xây dựng, cải tạo nâng cấp): UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu thường xuyên quan tâm hoàn thiện các yêu cầu về trang thiết bị, đào tạo đội ngũ lao động để đảm bảo phục vụ nhân dân an toàn, văn minh. Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm hơn đến công tác đầu tư, thiết kế cửa hàng, biển hiệu để nâng cao tính thẩm mỹ, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị cho đường phố Thủ đô.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Đối vi 12 cửa hàng xăng dầu phải di dời, giải tỏa:

- Giao Sở Cảnh sát PC&CC có văn bản gửi Sở Công Thương và 12 cửa hàng xăng dầu nêu rõ việc không đảm bảo các điều kiện về an toàn PC&CC để làm cơ sở cho Sở Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng này.

- Giao Sở Công Thương ra quyết định thu hi Giy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh; đôn đốc các ngành và các chủ cửa hàng xăng dầu thực hiện dứt điểm việc thu hồi Giấy chứng nhận, hoàn thành trước ngày 15/11/2013. Phi hợp với các ngành liên quan và UBND các quận, huyện, Thị xã chấm dứt hoạt động kinh doanh xăng dầu của 12 cửa hàng xăng dầu nói trên và có phương án chuyển đổi mục đích kinh doanh của doanh nghiệp trên diện tích đất cửa hàng (khuyến khích chuyn sang kinh doanh rau và thực phẩm an toàn), hoàn thành trước ngày 30/11/2013.

3.2. Đối với 02 cửa hàng đã có kế hoạch giải ta theo dự án khác:

Giao Sở Công Thương có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp cam kết đảm bảo an toàn PCCC và các điều kiện kinh doanh tại cửa hàng đến khi hết hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (tháng 5/2014), phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên việc thực hiện của doanh nghiệp.

3.3. Các ca hàng thuộc diện phải cải tạo, nâng cấp:

3.3.1. Đối với 32 cửa hàng phải sớm cải tạo, nâng cấp để đảm bảo các quy chuẩn tại QCVN 01:2013/BCT:

- Giao Sở Cảnh sát PC&CC hướng dẫn việc cải tạo có liên quan đến PC&CC, thẩm duyệt hồ sơ cải tạo của các cửa hàng xăng dầu. Sau khi thực hiện cải tạo xong, Sở Cảnh sát PC&CC có biên bản nghiệm thu và văn bn xác nhận bản cam kết đảm bảo công tác PC&CC của doanh nghiệp để làm căn cứ cho Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Giao Sở Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp cải tạo theo quy định tại QCVN 01:2013/BCT của Bộ Công Thương. Yêu cầu doanh nghiệp có văn bản gửi Sở Công Thương cam kết thời hạn hoàn thành. Sau khi doanh nghiệp cải tạo xong, căn cứ các biên bản nghiệm thu và văn bản xác nhận bản cam kết đảm bảo công tác PCCC của Sở Cảnh sát PCCC, Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các cửa hàng này.

3.3.2. Đối với 324 cửa hàng xăng dầu phải cải tạo để nâng cấp đảm bảo tốt hơn điu kiện kinh doanh xăng dầu:

- Giao Sở Cảnh sát PC&CC thẩm duyệt hồ sơ cải tạo cửa hàng xăng dầu theo kết luận ti biên bản kim tra của liên ngành, nghiệm thu việc cải tạo và có n bản xác nhận bản cam kết đảm bảo công tác PC&CC của doanh nghiệp.

- Giao Sở Công Thương căn cứ vào khả năng cung cấp xăng dầu trong khu vực và mức độ phải cải tạo của cửa hàng xăng dầu theo yêu cầu của liên ngành tại biên bản kiểm tra để ấn định thời hạn phải hoàn thành cải tạo cho từng cửa hàng.

3. Về bổ sung quy hoạch mạng lưới xăng dầu: UBND Thành phố đồng ý với các nội dung đ xuất của Sở Công Thương về việc quy hoạch bổ sung các địa điểm khác đảm bảo điều kiện để thay thế các cửa hàng xăng dầu bị di dời.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các ngành liên quan trong việc quy hoạch, đầu tư mới trên vị trí đất đã di dời các cửa hàng xăng dầu và nghiên cứu, đề xuất b sung các địa điểm cửa hàng xăng dầu mới thay thế các cửa hàng phải di dời để đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

4. Về đảm bảo mỹ quan đô thị: giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc chủ trì phối hp vi sở Công Thương, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch nghiên cứu các mô hình cửa hàng xăng dầu để hướng dẫn (về hình khối, kích thước, biển quảng cáo...) cho doanh nghiệp thực hiện xây dựng mới, cải tạo nhằm đảm bảo tiêu chun và m quan cho mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thủ đô.

5. Về công tác thông tin, truyền thông:

Giao S Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công Thương, Sở Cảnh sát PC&CC và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đ các doanh nghiệp, chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu biết và thực hiện.

UBND Thành ph yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp, chủ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành ph Hà Nội nghiêm túc t chức thực hiện các nội dung nêu trên. Giao Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, tng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND Thành ph kết quả thực hiện và đ xut biện pháp đối với các nội dung vượt thm quyn để được chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (để b/c);
-
Đ/c Ch tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đài PTTH HN, các báo: Nhân dân, HNM, KT&ĐT, ANTĐ); TTX VN tại HN,
- Các đơn vị KD xăng dầu (giao s CT th/báo);
- CVP, PCVP Văn Giao; CT, NC, TH, VX;
- Lưu: VT, SCT, CTq.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7579/UBND-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7579/UBND-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2013
Ngày hiệu lực10/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7579/UBND-CT năm 2013 tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7579/UBND-CT năm 2013 tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7579/UBND-CT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành10/10/2013
        Ngày hiệu lực10/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7579/UBND-CT năm 2013 tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7579/UBND-CT năm 2013 tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu Hà Nội

             • 10/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực