Công văn 758/CT-TTHT

Công văn 758/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đơn vị phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 758/CT-TTHT chính sách thuế đơn vị phụ thuộc thành phố Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigon Tourist
Địa chỉ: 31-33 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0301463315

Trả lời văn thư số 71/CV/2016 ngày 14/01/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1/ Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế:

“a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

…”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc phát hành hóa đơn:

“…

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thi đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty theo trình bày có điu chỉnh cơ cấu hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2016 như sau:

Chi nhánh Hà Nội 3 (SCTV Hà Nội 3) trước đây là đơn vị phụ thuộc Công ty TNHH Truyn hình Cáp Saigon Tourist đặt văn phòng tại Hà Nội, nay là đơn vị phụ thuộc hạch toán báo sổ của Chi nhánh 4 Công ty TNHH Truyn hình Cáp Saigon Tourist (SCTV CN4).

Chi nhánh Hà Nội 1 (SCTV Hà Nội 1) và Chi nhánh Hà Nội 4 (SCTV Hà Nội 4) trước đây là đơn vị phụ thuộc Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigon Tourist đặt văn phòng tại Hà Nội, nay là đơn vị phụ thuộc hạch toán báo sổ của Chi nhánh 6 Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigon Tourist (SCTV CN6).

Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của SCTV CN 4 và SCTV CN 6 tại Hà Nội (SCTV Hà Nội 1, SCTV Hà Nội 3, SCTV Hà Nội 4) có mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp không thay đổi, trước đây thuộc Công ty nay thuộc SCTV CN4 và SCTV CN6 của Công ty thì số hóa đơn các Chi nhánh tại Hà Nội đã thực hiện thông báo phát hành trước đây chưa sử dụng hết, nếu vẫn có nhu cầu sử dụng thì gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) đến cơ quan thuế quản lý và thực hiện đóng dấu tên mới bên cạnh tiêu thức tên cũ đ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp hai Chi nhánh tại TP.HCM (SCTV CN4 và SCTV CN6) có sử dụng hóa đơn đăng ký tại Cục thuế TP.HCM, nếu có nhu cầu sử dụng chung mẫu hóa đơn của Chi nhánh tại TP.HCM cho các đơn vị phụ thuộc của mình đặt tại Hà Nội thì từng đơn vị phụ thuộc phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các đơn vị phụ thuộc tại Hà Nội (SCTV Hà Nội 1, SCTV Hà Nội 3, SCTV Hà Nội 4) có mã số thuế riêng, sử dụng hóa đơn GTGT và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì hàng tháng (quý) các đơn vị phụ thuộc kê khai nộp thuế GTGT theo tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại Hà Nội (không thực hiện nộp thuế vãng lai).

Trường hợp hai Chi nhánh tại TP.HCM (SCTV CN4 và SCTV CN6) trực tiếp ký hợp đồng và thanh toán tiền cho nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ đối với các chi phí hoạt động phát sinh tại Chi nhánh thì hóa đơn đầu vào phải mang tên Chi nhánh để Chi nhánh kê khai khấu trừ. Đối với các hóa đơn đu vào của các chi phí phát sinh phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại Hà Nội (các đơn vị phụ thuộc) thì phải mang tên, mã số thuế của các đơn vị phụ thuộc đ các đơn vị phụ thuộc kê khai khấu trừ.

2/ Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế quy định về nơi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân:

“c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

…”

Căn cứ Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định về khai thuế, quyết toán thuế:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế. Nguyên tắc khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

a) Tổ chức, cá nhân tr thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

b) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau:

b.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên thì thực hiện khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

b.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

c) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.

…”

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế TNCN (áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN từ năm 2015 trở đi);

Căn cứ quy định trên trường hợp từ năm 2016 hai Chi nhánh tại TP.HCM (SCTV CN4 và SCTV CN6) trực tiếp chi trả lương cho toàn bộ nhân viên làm việc tại các đơn vị phụ thuộc tại Hà Nội (SCTV Hà Nội 1, SCTV Hà Nội 3, SCTV Hà Nội 4) từ tài khoản của Chi nhánh tại TP.HCM vào tài khoản của cá nhân thì hai Chi nhánh tại TP.HCM có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế hàng tháng hoặc quý (theo mẫu số 05/KK-TNCN) và quyết toán thuế năm (theo mẫu s 05/QTT-TNCN) cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý hai Chi nhánh tại TPHCM.

Cục Thuế TP thông báo đ Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KT1;
- Phòng PC;
-
Lưu: VT, TTHT.
114-9676508/2016-pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 758/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu758/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2016
Ngày hiệu lực26/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 758/CT-TTHT chính sách thuế đơn vị phụ thuộc thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 758/CT-TTHT chính sách thuế đơn vị phụ thuộc thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu758/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành26/01/2016
        Ngày hiệu lực26/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 758/CT-TTHT chính sách thuế đơn vị phụ thuộc thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 758/CT-TTHT chính sách thuế đơn vị phụ thuộc thành phố Hồ Chí Minh

            • 26/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực