Công văn 768/SXD-KTKHXD&HT

Công văn 768/SXD-KTKHXD&HT năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Công văn 768/SXD-KTKHXD&HT 2014 điều chỉnh chi phí nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quảng Ngãi


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 768/SXD-KTKHXD&HT
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư.

Thực hiện Công văn số 1718/UBND-CNXD ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình năm 2014 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 907/BXD-KTXD ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trên cơ sở kết quả khảo sát mức giá nhân công trên thị trường các huyện và tính toán đơn giá nhân công trung bình trên thị trường địa bàn tỉnh tại thời điểm tháng 3/2014, Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các Bộ đơn giá xây dựng công trình đã được quyết định công bố trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Các căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

2. Nội dung điều chỉnh

Đơn giá nhân công để xác định đơn giá trong chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng công trình áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (chi phí nhân công, chi phí máy thi công) trong năm 2014 đối với các Bộ đơn giá xây dựng công trình đã được quyết định công bố trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

2.1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng

Dự toán chi phí xây dựng được lập theo bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tính với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng, cấp bậc tiền lương AI.8 ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ:

Nội dung điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công thực hiện theo điểm 2.1 Mục 2 của Công văn số 630/SXD-KTKHXD&HT ngày 04/6/2013 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị Định số 103/2012/NĐ- CP.

2.2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được lập theo bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công bố theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tính với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng, cấp bậc tiền lương AI.8 ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ:

Nội dung điều chỉnh thực hiện theo điểm 2.2 Mục 2 của Công văn số 630/SXD-KTKHXD&HT ngày 04/6/2013 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị Định số 103/2012/NĐ-CP.

2.3. Điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị

Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được lập theo bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị theo Quyết định số 217/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã tính với mức lương tối thiểu là 540.000 đồng/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.5 nhóm II và nhóm III ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ:

Nội dung điều chỉnh thực hiện theo điểm 2.3 Mục 2 của Công văn số 630/SXD-KTKHXD&HT ngày 04/6/2013 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị Định số 103/2012/NĐ-CP.

2.4. Một số khoản chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.5. Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình do Bộ chuyên ngành công bố thì việc điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn của Bộ chuyên ngành.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Hướng dẫn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng hướng dẫn này để điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (nhân công điều khiển máy).

3.2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình) đã và đang lập nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư phải lập dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Công văn này.

3.3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình) đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, trong đó giá nhân công xây dựng đã xác định theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11 /2013 của Chính phủ thì không phải thẩm định và phê duyệt lại tổng mức đầu tư; tuy nhiên Chủ đầu tư phải lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình theo giá nhân công xây dựng hướng dẫn tại Công văn này để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu (trong trường hợp chưa tổ chức đấu thầu), thương thảo điều chỉnh hợp đồng (trong trường hợp đã ký kết hợp đồng) và thanh quyết toán vốn đầu tư.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ và các Phó GĐ Sở;
- Trang tin Sở XD;
- Lưu: VT, KTKHXD&HT (Kh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phùng Minh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 768/SXD-KTKHXD&HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu768/SXD-KTKHXD&HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2014
Ngày hiệu lực30/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 768/SXD-KTKHXD&HT 2014 điều chỉnh chi phí nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 768/SXD-KTKHXD&HT 2014 điều chỉnh chi phí nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quảng Ngãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu768/SXD-KTKHXD&HT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhùng Minh Tuấn
        Ngày ban hành30/05/2014
        Ngày hiệu lực30/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 768/SXD-KTKHXD&HT 2014 điều chỉnh chi phí nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quảng Ngãi

         Lịch sử hiệu lực Công văn 768/SXD-KTKHXD&HT 2014 điều chỉnh chi phí nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quảng Ngãi

         • 30/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực