Công văn 7688/UBND-TC

Công văn 7688/UBND-TC năm 2017 về tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 7688/UBND-TC 2017 quy định tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7688/UBND-TC
V/v: Tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố.

Xét Tờ trình số 54/STP-HCTP ngày 18/10/2017 của Sở Tư pháp về việc đề nghị tạm dừng thực hiện việc thu phí cấp bản sao trích lục hộ tịch quy định tại Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh; ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 360/HĐND ngày 08/11/2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch theo điểm a, điểm b và điểm c, Khoản 3, Điều 18 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh, cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ nội dung này, như đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 54/STP-HCTP ngày 18/10/2017.

2. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn các Phòng (đơn vị) trực thuộc; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh thực hiện thu phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính./.

 


Nơi nhận:
- TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- UBND các xã, phường, thị
trấn trong tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
-
Lưu: VT, TC, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Yên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7688/UBND-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7688/UBND-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7688/UBND-TC

Lược đồ Công văn 7688/UBND-TC 2017 quy định tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7688/UBND-TC 2017 quy định tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7688/UBND-TC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7688/UBND-TC 2017 quy định tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7688/UBND-TC 2017 quy định tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch Lâm Đồng

           • 13/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực