Công văn 77/BKH-DN

Công văn số 77/BKH-DN về việc đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 77/BKH-DN đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 77/BKH-DN
V/v đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi:
Đồng Kính gửi:

ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 35/1999/CT-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty như sau:

1. Sở Kế hoach và Đầu tư tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, công ty. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 13, Luật Doanh nghiệp. Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu MĐ-1, MĐ-2, MĐ-3 gửi kèm Công văn này.

2. Trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh đã tiếp nhận trước ngày 01 tháng 01 năm 2000 mà chưa được xử lý thì Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét hồ sơ, vân dụng những quy định về đăng ký kinh doanh tại Luật Doanh nghiệp để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

3. Trình tự đăng ký kinh doanh thực hiện theo Điều 12, Luật doanh nghiệp. Việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo Điều 6, Luật doanh nghiệp.

4. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện theo Điều 18, Điều 19, Luật Doanh nghiệp. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp được thực hiện theo mẫu MG-1, MG-2, MG-3 gửi kèm Công văn này.

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một dẫy có mười chữ số gồm 3 bộ phận cấu thành theo quy tắc sau:

- Hai chữ số đầu là mã tỉnh nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kèm Công văn này.

- Hai chữ số tiếp theo là mã loại hình doanh nghiệp: 01 là doanh nghiệp tư nhân; 02 là công ty trách nhiệm hữu hạn; 03 là công ty cổ phần.

- Sáu chữ số còn lại là số thứ tự của doanh nghiệp thuộc mỗi loại hình đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ vào các quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp và Công văn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đánh số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy tắc nêu trên) và lập sổ đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Trong qúa trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp kịp thời phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương,
- Các Bộ: Tư pháp, Thương mại, Tài chính
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam
- Lưu: VP, DN (5)

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trần Xuân Giá

 

MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

01. Hà Nội

32. Đà Nẵng

02. Hải Phòng

33. Quảng Nam

03. Hà Tây

34. Quảng Ngãi

04. Hải Dương

35. Bình Định

05. Hưng Yên

36. Phú Yên

06. Hà Nam

37. Khánh Hòa

07. Nam Định

38. Kon Tum

08. Thái Bình

39. Gia Lai

09. Ninh Bình

40. Đăk Lăk

10. Hà Giang

41. Thành Phố Hồ Chí Minh

11. Cao Bằng

42. Lâm Đồng

12. Lào Cai

43. Ninh Thuận

13. Bắc Kạn

44. Bình Phước

14. Lạng Sơn

45. Tây Ninh

15. Tuyên Quang

46. Bình Dương

16. Yên Bái

47. Đồng Nai

17. Thái Nguyên

48. Bình Thuận

18. Phú Thọ

49. Bà Rịa - Vũng Tàu

19. Vĩnh Phúc

50. Long An

20. Bắc Giang

51. Đồng Tháp

21. Bắc Ninh

52. An Giang

22. Quảng Ninh

53. Tiền Giang

23. Lai Châu

54. Vĩnh Long

24. Sơn La

55. Bến Tre

25. Hòa Bình

56. Kiên Giang

26. Thanh Hóa

57. Cần Thơ

27. Nghệ An

58. Trà Vinh

28. Hà Tĩnh

59. Sóc Trăng

29. Quảng Bình

60. Bạc Liêu

30. Quảng Trị

61. Cà Mau

31. Thừa Thiên - Huế

 

 

MẪU MĐ-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(dùng cho Doanh nghiệp tư nhân)

Kính gửi: ...................................................................................

1. Họ và tên: .........................................................................................  Nam/Nữ:………..

2. Sinh ngày …… tháng …… năm ............... Dân tộc: ................... Quốc tịch:.................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ......................................................................

Ngày cấp: ....../....../.............. Nơi cấp:...............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................

Là chủ doanh nghiệp tư nhân:

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân với nội dung sau:

2. Tên doanh nghiệp: ..........................................................................................................

Tên giao dịch: ......................................................................................................................

Tên viết tắt:...........................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: .................................................... Fax: ...............................................................

Email: ........................................................... Website: ........................................................

4. Ngành, nghề kinh doanh ..................................................................................................

5. Vốn đầu tư ban đầu:..........................................................................................................

Tổng số:.................................................................................................................................

Trong đó:

- Tiền Việt Nam ......................................................................................................................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi ....................................................................................................

- Vàng .....................................................................................................................................

Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản; có thể thành lập danh mục riêng kèm theo đơn)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh..........................................................................................................

.................................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện...........................................................................................

.................................................................................................................................................

Tôi cam kết bản thân không thuộc diện quy định tại Điều 9 của Luật Doanh nghiệp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo đơn:
- .............
- ............
- ............

..........., ngày ... tháng ... năm 200 ...
Chủ doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU MG-1

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Số: .....................................................

1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................

Tên giao dịch ..........................................................................................................................

Tên viết tắt ..............................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính ............................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: .................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh .....................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. Vốn đầu tư ban đầu: ...........................................................................................................

5. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên ................................................................................................... Nam/Nữ ..............

Sinh ngày .... tháng .... năm .................. Dân tộc: ....................... Quốc tịch: ..........................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ............................................................................

Ngày cấp: ....../......./................. Nơi cấp: ................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú .............................................................................................

.................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại .........................................................................................................................

Chữ ký của chủ doanh nghiệp ................................................................................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh..........................................................................................................

.................................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

 

Ngày ... tháng ... năm 200..
Chức danh người cấp giấy CNĐKKD
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

(tiếp theo MẫU MG-1)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

Số TT

Ngày, tháng, năm đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Cơ quan ĐKKD (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU MĐ-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(dùng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn)

Kính gửi: ......................................................................

1. Họ và tên: ..........................................................................................  Nam/Nữ:………….

2. Sinh ngày …… tháng ……. năm ............. Dân tộc: ......................... Quốc tịch: ...............

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..........................................................................

Ngày cấp: ….../....../............ Nơi cấp......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: ................................................................

Là đại diện theo pháp luật của Công ty:

Đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn với nội dung sau:

2. Tên Công ty : .....................................................................................................................

Tên giao dịch: ........................................................................................................................

Tên viết tắt..............................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: .................................................... Fax: .................................................................

4. Ngành, nghề kinh doanh ....................................................................................................

5. Vốn điều lệ..........................................................................................................................

(Kèm theo danh sách các thành viên góp vốn)

6. Tên, địa chỉ chi nhánh.........................................................................................................

................................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:..........................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tôi cam kết bản thân và các thành viên không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp và liên đới hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo đơn:
- .............
- ............
- ............

..........., ngày ... tháng ... năm 200 ...
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DANH SÁCH

CÁC THÀNH VIÊN GÓP VỐN
(Kèm theo đơn ĐKKD)

Số TT

Tên thành viên góp vốn

Địa chỉ

Số vốn góp

Phần vốn góp của mỗi thành viên

Chia ra

ghi chú

Tiền Việt nam

Ngoại tệ

Vàng

Tài sản khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

....., Ngày ... tháng ... năm ....
Người đại diện pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU MG-2

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Số: ..................................

1. Tên Công ty: .......................................................................................................................

Tên giao dịch ..........................................................................................................................

Tên viết tắt ..............................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính ............................................................................................................

Điện thoại: ................................................................ Fax: .....................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh ....................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4. Vốn Điều lệ : ......................................................................................................................

5. Danh sách thành viên:

Số TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số vốn góp

Phần vốn góp của mỗi thành viên

ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Chức danh:..............................................................................................................................

Họ và tên: ................................................................................................ Nam/Nữ:………….

Sinh ngày ....... tháng ....... năm ....... Dân tộc: .................... Quốc tịch: .................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ............................................................................................

................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại ........................................................................................................................

Chữ ký ...................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

Ngày ... tháng ... năm 200..
Chức danh người cấp giấy CNĐKKD
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

(tiếp theo MẫU MG-2)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

Số TT

Ngày, tháng, năm đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Cơ quan ĐKKD (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU MĐ-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(dùng cho công ty cổ phần)

Kính gửi: ..................................................................

1. Họ và tên: ......................................................................................  Nam/Nữ:…………….

2. Sinh ngày ……. tháng …… năm ...................... Dân tộc: ............ Quốc tịch: ..................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................ Fax: .......................................................

Là đại diện theo pháp luật của Công ty:

Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần với nội dung sau:

2. Tên công ty : .....................................................................................................................

Tên giao dịch: .......................................................................................................................

Tên viết tắt:............................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................

Điện thoại: ........................................................... Fax: .........................................................

4. Ngành, nghề kinh doanh ...................................................................................................

5. Vốn điều lệ:........................................................................................................................

Mệnh giá cổ phần ..................................................................................................................

Tổng số cổ phần.....................................................................................................................

Loại cổ phần (ghi rõ tổng số từng loại trong đó số lượng dự kiến chào bán)...............................................

6. Số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua (danh sách kèm theo)

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:........................................................................................................

.................................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tôi cam kết bản thân và các cổ đông sáng lập không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp và liên đới hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo đơn:
- .............
- ............
- ............

......, ngày ... tháng ... năm 200 ..
Người đại diện pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

SỐ CỔ PHẦN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐĂNG KÝ MUA

(kèm theo đơn ĐKKD)

Số TT

Tên cổ đông sáng lập

Địa chỉ

Số cổ phần đăng ký mua

Ghi chú

Tổng số

Chia ra theo loại cổ phần

Ghi chú

Phổ thông

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Ngày ... tháng ... năm 200...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU MG-3

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: .......

1. Tên công ty .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tên giao dịch ..........................................................................................................................

Tên viết tắt ..............................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính ............................................................................................................

Điện thoại:................................................................... Fax: ...................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh ....................................................................................................

................................................................................................................................................

4. Vốn điều lệ:.........................................................................................................................

5. Tên, địa chỉ cổ đông sáng lập

Số TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số cổ phần

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: .........................................................................................................................

Họ và tên: .............................................................................................  Nam/ Nữ: ...........

Sinh ngày ...... tháng ...... năm ........... Dân tộc: .............................. Quốc tịch:....................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................

Chữ ký: ...................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:........................................................................................................

................................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện ..........................................................................................

..................................................................................................................................................

 

 

...., ngày ... tháng ... năm 200...
Chức danh người cấp giấy CNĐKKD
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 77/BKH-DN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu77/BKH-DN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2000
Ngày hiệu lực05/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 77/BKH-DN

Lược đồ Công văn 77/BKH-DN đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 77/BKH-DN đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu77/BKH-DN
       Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
       Người kýTrần Xuân Giá
       Ngày ban hành05/01/2000
       Ngày hiệu lực05/01/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 77/BKH-DN đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 77/BKH-DN đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp

            • 05/01/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/01/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực