Công văn 775/HD-TLĐ

Công văn 775/HD-TLĐ về hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 775/HD-TLĐ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 775/HD-TLĐ
V/v“Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

-  Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
-  Các CĐ ngành TW và Công đoàn TCTy trực thuộc;
-  Các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

 

Căn cứ vào Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kèm theo quy chế về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện công tác xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” trong hệ thống Công đoàn như sau:

1. Quy định chung:

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng cho những người có nhiều thành tích, thâm niên công tác đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Đối tượng xét tặng:

- Là cán bộ công đoàn phụ trách trực tiếp các hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, gia đình và du lịch trong CNVC- LĐ.

- Là đoàn viên công đoàn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, gia đình và du lịch.

- Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với người đã được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thể dục-Thể thao”, Huy chương “Vì sự nghiệp du lịch”, các Huy chương, Kỷ niệm chương thuộc các lĩnh vực của ngành văn hoá thông tin trước đây.

3. Tiêu chuẩn xét tặng:

- Đối với cán bộ Công đoàn:

+ Có thời gian công tác phụ trách liên tục trực tiếp phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao ít nhất 10 năm đối với nam và 8 năm đối với nữ

+ Có nhiều thành tích xây dựng, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng Đời sống văn hoá trong CNVC - LĐ và phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH được khen thưởng từ cấp ngành hoặc cấp quốc gia.

 - Đối với đoàn viên công đoàn phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Là điển hình tiêu biểu về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Trực tiếp tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch, có thành tích xuất sắc - đạt giải thưởng nhất, nhì hoặc huy chương vàng, bạc tại các cuộc thi cấp quốc gia.

+ Có nhiều đóng góp về xây dựng cơ sở vật chất và phát triển hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch cho CNVC – LĐ.

+ Có sáng kiến công trình khoa học từ cấp Tỉnh, Thành phố, Ngành trở lên được áp dụng hiệu quả vào việc phát triển hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và du lịch cho CNVCLĐ.

4. Nguyên tắc xét tặng:

- Kỷ niệm chương được xét tặng định kỳ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Văn hoá - ngày 28 tháng 8.

- Kỷ niệm chương được tặng một lần không truy tặng

- Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải được thực hiện đúng pháp luật, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục quy định tại hướng dẫn này, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời.

5. Quyền lợi của người được tặng:

- Người được tặng Kỷ niệm chương được nhận Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Mức tiền thưởng tuỳ thuộc vào quy định riêng của từng cơ quan, đơn vị.

6. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương:

- Tờ trình hoặc văn bản đề nghị tặng Kỷ niệm chương (Mẫu1);

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan, đơn vị (Mẫu 2);

- Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân người được đề nghị tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý (Mẫu 3);

- Danh sách người được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (Mẫu 4);

- Đối với Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương không cần bản tóm tắt thành tích cá nhân.

- Hồ sơ xét tặng gửi về Ban Tuyên giáo – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 28 tháng 7 hàng năm.

Trên đây là nội dung hướng dẫn việc xét khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” trong hệ thống công đoàn. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc các cấp Công đoàn cần có văn bản báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo) để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Ban TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh

 

MẪU SỐ 1

CƠ QUAN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:          /TTr

………(1) ngày…….tháng ……năm……

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”

Kính gửi: - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Theo Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam số: … / ngày …. tháng  năm ………..…(1) đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” cho……..……người, có danh sách, biên bản họp và báo cáo thành tích cá nhân kèm theo.

Trong đó:

a. Cán bộ công chức đang trực tiếp công tác:………..….người.

b. Cán bộ công chức sắp nghỉ hưu: …………………….……người.

c. Cán bộ công chức là lãnh đạo của tỉnh, ngành…………….người.

………….……(1) xét trình lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

 

 

Thủ trưởng đơn vị

Ký, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

- (1): Tên cơ quan đề xuất

 

MẪU SỐ 2

CƠ QUAN ĐƠN VỊ
HỘI ĐỒNG
THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

………(1) ngày…….tháng ……năm……

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Xét đề nghị tặng thưởng  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Ngày ……...tháng ……...năm 200……. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …… họp phiên toàn thể xét trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” cho các cá nhân  có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thời gian: ……...giờ……..phút, ngày …….…tháng ……..năm 200…….

Địa điểm: ………………………………………………………………………………

Chủ trì cuộc họp: Đ/c …. Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng…… hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền.

Thư ký cuộc họp: Đ/c……………, chức vụ…………..…..Thư ký Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng TĐKT…….…..dự  họp: có …………thành viên, bao gồm các đồng chí:

1. Đ/c …….……….chức vụ…………………Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

2. Đ/c ………..…….chức vụ…………………Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

3. Đ/c …………..….chức vụ…………… Uỷ viên;

4. Đ/c ………………chức vụ…………… Uỷ viên;

5. Đ/c ……….….….chức vụ…………… Uỷ viên;

6. Đ/c ………………chức vụ…………… Uỷ viên;

7. Đ/c ……………...chức vụ…………… Uỷ viên, Thư ký Hội đồng.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) đọc báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, Hội đồng đã thảo luận, phân tích, xếp tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương về sự đóng góp cho việc xây dựng phát triển VHTTDL và các hoạt động đoàn thể. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu:

TT

Họ và tên

………….

Chức vụ

………….

Các thành tích về VHTTDL

………….

Số phiếu…/…

………….

 

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………..giờ…..phút, ngày ….……tháng…….năm 200….

 

Thư ký

Chủ tịch hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

……, Ngày……tháng…..năm……..

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

I. Sơ lược tiểu sử bản thân:

- Họ và tên: ………………..Nam, Nữ……………

- Ngày, tháng, năm sinh……………….Dân tộc……

- Nơi ở hiện nay:………………………………

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay:

- Số năm công tác trong ngành: …………………………………………

- Các danh hiệu thi đua đã đạt được (Huân chương Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi dua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…);

- Ngày nghỉ hưu: …………………………………………

- Chức vụ đơn vị công tác khi nghỉ hưu: …………………………………………

II. Quá trình công tác trong ngành những thành tích nổi bật xây dựng phong trào Văn hóa, thể thao và du lịch:

Thời gian                             Chức vụ công tác

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

Người khai ký tên

(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 775/HD-TLĐ

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 775/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/05/2009
Ngày hiệu lực 21/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 775/HD-TLĐ

Lược đồ Công văn 775/HD-TLĐ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 775/HD-TLĐ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 775/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành Tổng Công đoàn Việt Nam
Người ký Hoàng Ngọc Thanh
Ngày ban hành 21/05/2009
Ngày hiệu lực 21/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 775/HD-TLĐ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Lịch sử hiệu lực Công văn 775/HD-TLĐ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  • 21/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/05/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực