Công văn 783/TCT-CS

Công văn số 783/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 783/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 783/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang.

Trả lời công văn số 16/CT-THNVDT ngày 16/01/2008 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Tại điểm 1 Mục IV phần E Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

... - Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây”.

Tại điểm 6 Thông tư số 88/2004TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây”.

Như vậy, theo Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC thì doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập (chỉ phân biệt về ngành nghề không phân biệt trường hợp trụ sở kinh doanh cũ hay thay đổi trụ sở kinh doanh mới; không phân biệt các tiêu chí khác).

2. Về công tác quản lý thuế:

Đề nghị Cục thuế đẩy mạnh phối hợp giữa các bộ phận quản lý hộ kinh doanh cá thể và quản lý doanh nghiệp: rà soát, đối chiếu sổ bộ, giám sát, kiểm tra... để xác định ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân mới thành lập với chủ hộ kinh doanh cá thể trước đây.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 783/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 783/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/02/2008
Ngày hiệu lực 04/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 783/TCT-CS

Lược đồ Công văn 783/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 783/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 783/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 04/02/2008
Ngày hiệu lực 04/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 783/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 783/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 04/02/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/02/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực