Công văn 783/YT-NV

Công văn 783/YT-NV hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 783/YT-NV hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/YT-NV
V/v hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 06 năm 2006

 

Kính gửi:

- Giám đốc TTYT Dự phòng Tỉnh;
- Giám đốc TTYT Dự phòng huyện Tân Thành;
- Giám đốc TTYT các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm; Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”;

Sở Y tế hướng dẫn thủ tục, quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Năm 2006, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức triển khai đúng quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, huyện Côn Đảo, thị trấn Ngãi Giao - huyện Châu Đức, thị trấn Long Điền - huyện Long Điền, thị trấn Phú Mỹ - huyện Tân Thành, thị trấn Phước Bửu - huyện Xuyên Mộc theo chỉ đạo của Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tại văn bản 200/ATTP-CĐT ngày 31/3/2006. Sau đó tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn tỉnh.

1. Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc tuyến tỉnh quản lý:

- Tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ: bộ phận Cải cách hành chính Sở Y tế

- Nộp lệ phí tại phòng Kế toán tài chính Sở Y tế.

- Phối hợp hướng dẫn thủ tục và thẩm định điều kiện chuyên môn theo chỉ đạo của Sở Y tế: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP: Ban Giám đốc Sở Y tế.

2. Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc tuyến huyện quản lý:

- Tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ: Phòng y tế

- Nộp lệ phí tại phòng tài chính huyện

- Phối hợp hướng dẫn thủ tục và thẩm định điều kiện chuyên môn theo chỉ đạo của UBND huyện: Trung tâm y tế dự phòng huyện (hiện nay là TTYT)

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP: UBND huyện

3. Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc tuyến xã quản lý:

- Tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ, nộp lệ phí: UBND xã, phường, thị trấn

- Phối hợp hướng dẫn thủ tục và thẩm định điều kiện chuyên môn theo chỉ đạo của UBND xã: Trạm y tế xã, phường, thị trấn

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP: UBND xã, phường, thị trấn

II. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VSATTP ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM CÓ NGUY CƠ CAO THUỘC TUYẾN TỈNH QUẢN LÝ

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, muốn được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thì tiến hành các bước sau:

1.1. Liên hệ TTYT Dự phòng tỉnh để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục;

1.2. Sau khi hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nộp hồ sơ về Sở Y tế (bộ phận cải cách hành chính) vào các ngày thứ Tư và thứ Sáu trong tuần;

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định của Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”, bộ phận cải cách hành chính sẽ hướng dẫn bổ sung thêm;

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”, bộ phận cải cách hành chính sẽ ghi biên nhận, có ghi rõ thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Nếu hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ theo quy định của Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”; chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Y tế sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ sở điều chỉnh, bổ sung;

1.3. Hàng tuần, Sở Y tế lập văn bản thông báo cho TTYT Dự phòng tỉnh, tiến hành thẩm định các cơ sở mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP. TTYT Dự phòng thẩm định xong, gởi biên bản thẩm định về Sở Y tế;

1.4. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ:

- Nếu kết quả thẩm định của TTYT Dự phòng tỉnh, xác nhận cơ sở không đạt các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ hướng dẫn bằng văn bản cho cơ sở hoàn chỉnh để tái thẩm định;

- Nếu kết quả thẩm định của TTYT Dự phòng tỉnh, xác nhận cơ sở đạt các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế sẽ tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP;

1.5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm có giá trị sử dụng 03 năm kể từ ngày ký;

1.6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở được in thành 03 bản, Sở Y tế lưu 01 bản, TTYT Dự phòng tỉnh giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản.

2. Các cơ sở đã gởi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, có thể liên hệ qua điện thoại với bộ phận cải cách hành chính Sở Y tế (064.852652) để theo dõi quá trình được cấp giấy chứng nhận.

3. Đến ngày hẹn nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP ghi trong biên nhận, hoặc sau khi biết thông tin qua điện thoại, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đến trực tiếp Sở Y tế, đóng lệ phí tại phòng Kế toán tài chính Sở Y tế, và nhận giấy chứng nhận tại bộ phận cải cách hành chính Sở Y tế.

4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP được quy định trong Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế phối hợp phòng Kế toán tài chính, Văn phòng Sở Y tế hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị thực hiện.

Văn phòng Sở Y tế có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung Đề án cải cách hành chính của Sở Y tế cho phù hợp với nội dung triển khai trên đây.

Dựa vào hướng dẫn của Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn xây dựng quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP tại địa bàn, đảm bảo thống nhất, thuận lợi cho các cơ sở và thực hiện đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai, có gì vướng mắc, trình Sở Y tế xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- DS Tâm - PGĐ Sở (để biết)
- Sở Nội vụ (bộ phận CCHC)
- UBND các huyện, thị, thành
- Thanh tra, NVY, KTTC.
- VP Sở Y tế (bộ phận CCHC)
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BS Trương Văn Kính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 783/YT-NV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu783/YT-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2006
Ngày hiệu lực07/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 783/YT-NV

Lược đồ Công văn 783/YT-NV hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 783/YT-NV hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu783/YT-NV
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrương Văn Kính
       Ngày ban hành07/06/2006
       Ngày hiệu lực07/06/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 783/YT-NV hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn

          Lịch sử hiệu lực Công văn 783/YT-NV hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn