Công văn 785/UBND-NC

Công văn 785/UBND-NC thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 785/UBND-NC 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/UBND-NC
V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Viện Ki
m sát nhân dân Thành phố;
- Cục Thi hành án dân sự;
- Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Văn bản số 243/BTP-BTNN ngày 27/01/2021 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, Ngành Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã

- Tổ chức thi hành có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản có liên quan, thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về bồi thường nhà nước đối với cán bộ, công chức thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị.

- Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và cử người giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

- Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ cho Sở Tư pháp để theo dõi tổng hợp báo cáo của UBND Thành phố gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp

- Tiếp tục quán triệt nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thường xuyên cho đội ngũ công chức, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố nhằm mục tiêu phòng ngừa phát sinh sai phạm trong trong thi hành công vụ; nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với đội ngũ công chức.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho các tchức, công dân sinh sống trên địa bàn Thủ đô; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước.

- Tham mưu, đề xuất giải pháp đế bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn Thành phố,

- Giúp UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm các quy định về phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong việc gửi các văn bản về giải quyết bồi thường, trách nhiệm hoàn trả; thường xuyên lập và cập nhật danh mục vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước theo quy định tại Thông tư sổ 08/2019/TT-BTP .

- Nắm bắt, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm BTCNN năm 2017, tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết yêu cầu bồi thường trên địa bàn Thành phố để chuẩn bị phục vụ cho công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017.

- Thực hiện kim tra công tác bồi thường nhà nước theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 10/12/2019 quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

- Tham mưu UBND Thành phố tổ chức sơ kết thực tiễn triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 sau khi có Kế hoạch của cơ quan trung ương.

3. S Tài chính

- Lập dự toán kinh phí bồi thường nhà nước, cấp phát kinh phí bồi thường nhà nước và quyết toán kinh phí bồi thường nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 61, khoản 4 Điều 62, khoản 2 Điều 63 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

- Bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp và Sở, Ban, Ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tchức thi hành Luật Trách nhiệm bi thường của Nhà nước, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong các nội dung sau:

- Tuyên truyn, phbiến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực tố tụng và thi hành án.

- Gửi các các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Điều 12 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

- Gửi các bản án đã có hiệu lực pháp luật pháp luật sau đây cho Sở Tư pháp và UBND Thành phố: Bản án dân sự giải quyết tranh chấp về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; bản án hành chính có nội dung chấp nhận yêu cầu khởi kiện và bản án hình sự xét xử người thi hành công vụ có nội dung tuyên người thi hành công vụ có tội đồng thời có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước.

- Gửi báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý người thi hành công vụ trong trường hợp cần thiết.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự quan tâm, phối hợp thực hiện.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Sở Tư pháp đ tng hợp báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ Tư pháp (để b/c)
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành ph
;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- VPUBNDTP; CVP; PCVP
- Các phòng: NC, TKBT, KT;

- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 785/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu785/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2021
Ngày hiệu lực18/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(23/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 785/UBND-NC

Lược đồ Công văn 785/UBND-NC 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 785/UBND-NC 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu785/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành18/03/2021
        Ngày hiệu lực18/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (23/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 785/UBND-NC 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 785/UBND-NC 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước Hà Nội

              • 18/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực