Công văn 7865/BKHĐT-KTĐN

Công văn 7865/BKHĐT-KTĐN năm 2017 về cập nhật Định hướng thu hút vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7865/BKHĐT-KTĐN 2017 thu hút vốn ODA vốn vay ưu đãi 2018 2020


B KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7865/BKHĐT-KTĐN
V/v cập nhật Định hướng thu hút vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại Thông báo s378/TB-VPCP ngày 18/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2017, văn bản số 7536/VPCP-QHQT ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về triển khai các công việc sau Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật, đổi mới định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã được phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ để phù hợp với bối cảnh mới.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan có dự án vốn vay nước ngoài đã được phê duyệt đề xuất, chủ trương đầu tư và/hoặc ký kết hiệp định trong giai đoạn 2016-2017 báo cáo các nội dung sau:

1. Đánh giá công tác thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016-2017 theo Đcương báo cáo đính kèm tại Phụ lục I.

2. Rà soát, bổ sung các thông tin còn thiếu và điều chỉnh thông tin nếu cần thiết các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi do Quý Cơ quan đề xuất đã ký kết hiệp định hoặc đã được phê duyệt chủ trương đầu tư/đề xuất (nếu có) tại Phụ lục II.

3. Lập tiến độ giải ngân dự kiến của các chương trình, dự án theo từng năm (theo mẫu tại Phụ lục II).

Báo cáo của Quý Cơ quan đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bản mềm gửi về địa chỉ nguy[email protected]) trước ngày 15 tháng 10 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTĐN,N
84.
ĐT liên hệ: 024.38430333

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

PHỤ LỤC I

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ QUYẾT ĐỊNH 251/QĐ-TTG NGÀY 17/02/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo công văn số: 7865BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 9 năm 2017)

1. Đánh giá chung về công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016 -2017

a) Tình hình ký kết và kế hoạch giải ngân các dự án vốn vay mới ký kết giai đoạn 2016-2017 theo Biểu 1 tại Phụ lục II.

b) Rà soát, bổ sung thông tin các dự án vốn vay mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt đề xuất và dự kiến kế hoạch giải ngân theo từng năm của các dự án này theo Biểu 2, 3 tại Phụ lục II.

c) Phân tích tác động của dự án vn vay mới đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và hạn mức vay nợ của bộ ngành, địa phương mình quản lý; tỷ lệ vốn ODA và vốn vay ưu đãi so với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

2. Những mặt tích cực và tồn tại, hạn chế trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016 - 2017.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

4. Kiến nghị định hướng ưu tiên, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên cơ sở hạn mức kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được phê duyệt và hạn mức vay nợ của địa phương.

 

PHỤ LỤC II - Biểu 1

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI ĐÃ KÝ KẾT TỪ NĂM 2016 ĐẾN 30/8/2017

Đơn vị: triệu USD

Tên chương trình, dự án

Nhà tài trợ

Ngày ký Hiệp định

Số quyết định phê duyệt đầu tư

Ngành/ lĩnh vực

Tổng mức đầu tư (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó

Kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài theo tính chất nguồn vốn (*)

Kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính trong nước (*)

Ghi chú

Tổng số vốn nước ngoài

Trong đó

Vốn đối ứng

Năm 2018

Năm…

Năm 2018

Năm…

Vốn vay ODA

Vay ưu đãi

Viện trợ KHL

Vốn ODA

Vốn vay ưu đãi

Viện trợ KHL

Vốn ODA

Vốn vay ưu đãi

Viện trợ KHL

Cấp phát

Cho vay lại

Cấp phát

Cho vay lại

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

30

31

32

33

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Thống kê cần biết kế hoạch giải ngân toàn bộ số vốn nước ngoài ký kết (phần vốn xây dựng cơ bản) theo từng năm

 

PHỤ LỤC II - Biểu 2

KHOẠCH GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA VÀ VN VAY ƯU ĐÃI ĐÃ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CHƯA KÝ HIỆP ĐỊNH

Đơn vị: triệu USD

TT

Tên chương trình, dự án

Nhà tài tr

Ngày ký Hiệp định (dự kiến)

Ngành/ Lĩnh vực

Squyết định phê duyệt CTĐT

Tổng mức đu được phê duyệt (tt cả các nguồn vốn)

Trong đó

Kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài theo tính cht nguồn vốn (*)

Kế hoạch giải ngân vn nước ngoài theo chế tài chính trong nước (*)

Ghi chú

Tổng số vốn nước ngoài

Trong đó:

Vốn đối ứng

Năm 2018

Năm....

Năm 2018

Năm 2....

Vốn vay ODA

Vay ưu đãi

Viện trợ KHL

Vốn ODA

Vốn vay ưu đãi

Viện trKHL

Vốn ODA

Vốn vay ưu đãi

Viện trợ KHL

Cấp phát

Cho vay li

Cấp phát

Cho vay lại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Thống kê chi tiết kế hoạch gii ngân toàn bộ số vốn nước ngoài ký kết (phần vốn xây dựng cơ bản) theo từng năm

 

PHỤ LC II - Biểu 3

KHOẠCH GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA VÀ VN VAY ƯU ĐÃI ĐÃ ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỀ XUẤT

TT

Tên chương trình, dự án

Nhà tài tr

Thời gian ký Hiệp định (dự kiến)

Ngành

Tổng mức đầu tư được phê duyệt (tt cả các nguồn vn)

Trong đó

Kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài từng năm theo

Kế hoạch giải ngân vốn nước

Ghi chú

Tổng số vốn nưc ngoài

Trong đó

Vốn đối ứng

Năm....

Năm ...

Năm....

Năm .

Vốn vay ODA

Vay ưu đãi

Viện trợ KHL

Vốn ODA

Vốn vay ưu đãi

Viện trKHL

Vốn ODA

Vốn vay ưu đãi

Viện trợ KHL

Cấp phát

Cho vay lại

Cấp phát

Cho vay lại

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

29

30

31

32

37

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Thng kê chi tiết kế hoạch giải ngân toàn bsố vn nước ngoài ký kết (phần vốn xây dựng cơ bản) theo từng năm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7865/BKHĐT-KTĐN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7865/BKHĐT-KTĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2017
Ngày hiệu lực28/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7865/BKHĐT-KTĐN

Lược đồ Công văn 7865/BKHĐT-KTĐN 2017 thu hút vốn ODA vốn vay ưu đãi 2018 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7865/BKHĐT-KTĐN 2017 thu hút vốn ODA vốn vay ưu đãi 2018 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7865/BKHĐT-KTĐN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýTống Quốc Đạt
        Ngày ban hành28/09/2017
        Ngày hiệu lực28/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7865/BKHĐT-KTĐN 2017 thu hút vốn ODA vốn vay ưu đãi 2018 2020

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7865/BKHĐT-KTĐN 2017 thu hút vốn ODA vốn vay ưu đãi 2018 2020

           • 28/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực