Công văn 79/TCT-CS

Công văn 79/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 79/TCT-CS 2018 chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/TCT-CS
V/v chính sách thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 916/CT-TTHT ngày 30/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thuế TTĐB. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 quy định về đối tượng chịu thuế;

Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định về giá tính thuế TTĐB;

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt">195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Căn cứ các quy định trên Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thng nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tại công văn số 916/CT-TTHT ngày 30/8/2017, cụ thể:

Sản phẩm bia thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), không phân biệt độ cồn.

Trường hợp Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Kiên Giang sản xuất sản phẩm bia chai KGB và bán cho Công ty CP TM DV Sài Gòn - Thạnh Lộc (không có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ, không có mối quan hệ liên kết) thì giá tính thuế TTĐB đối với sản phẩm bia chai KGB là giá do Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Kiên Giang bán ra, trường hợp giá bán của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Kiên Giang bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì thực hiện ấn định thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Kiên Giang sử dụng sản phẩm bia để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho, khuyến mại thì Công ty phải kê khai, tính thuế TTĐB đối với các sản phẩm bia này, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm bia cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho, khuyến mại.

Trường hợp Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Kiên Giang xuất khẩu bia sang Campuchia theo hình thức phi mậu dịch để quảng bá tìm kiếm thị trường, phục vụ mục đích cho việc xuất khẩu sau này, nếu không thuộc đối tượng hoặc không đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt">195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính thì không thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;

- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 79/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 79/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 05/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 79/TCT-CS

Lược đồ Công văn 79/TCT-CS 2018 chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 79/TCT-CS 2018 chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 79/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 05/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 79/TCT-CS 2018 chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt

Lịch sử hiệu lực Công văn 79/TCT-CS 2018 chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt

  • 05/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực