Công văn 790/ATMT-QLMT

Công văn 790/ATMT-QLMT về đăng tải thông báo tuyển chọn nhiệm vụ môi trường đặt hàng của Bộ Công thương năm 2012 do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 790/ATMT-QLMT đăng tải thông báo tuyển chọn nhiệm vụ môi trường


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/ATMT-QLMT
V/v đăng tải thông báo tuyển chọn nhiệm vụ môi trường đặt hàng của Bộ Công Thương năm 2012

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin;
- Báo Công Thương.

 

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ môi trường năm 2012, Bộ Công Thương sẽ đăng tải thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ và Báo Công Thương để tuyển chọn cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ môi trường.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trân trọng gửi Quý Cục, Báo Công thương và đề nghị Quý Cơ quan phối hợp để đăng tải thông tin tuyển chọn cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ môi trường trên trang thông tin điện tử của Bộ và chuyên mục môi trường của Báo Công Thương (nội dung thông báo đính kèm công văn này)

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLMT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

 

BỘ CÔNG THƯƠNG THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN CƠ QUAN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG ĐẶT HÀNG

Để tuyển chọn cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ môi trường đặt hàng năm 2012, Bộ Công Thương trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức quan tâm tham gia thực hiện các nhiệm vụ môi trường, bao gồm:

1. Xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường và phát triển bền vững ngành công thương.

2. Xây dựng dự án mẫu cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác than.

3. Rà soát và đánh giá hệ thống chính sách về thương mại của Việt Nam liên quan đến bảo vệ môi trường, đề xuất những giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ môi trường đặt hàng bao gồm: một (01) bộ hồ sơ gốc và 08 bản sao bộ hồ sơ gốc, được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:

- Tên nhiệm vụ môi trường tham gia tuyển chọn;

- Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

- Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gửi về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 01 tháng 12 năm 2011.

Hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu “đến” của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

(Danh sách các nhiệm vụ và mẫu Hồ sơ tham gia tuyển chọn tại file đính kèm).

Ghi chú: Đối với Báo Công thương: Thông tin chi tiết tại website: www.moit.gov.vn


DANH SÁCH

CÁC NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG TUYỂN CHỌN CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NĂM 2012

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên nhiệm vụ, dự án

Nội dung thực hiện

Dự kiến sản phẩm

Thời gian

Tổng kinh phí dự kiến

Kinh phí 2012 (dự kiến)

Thông tin chi tiết

1

Xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường và phát triển bền vững ngành công thương

- Xây dựng phương pháp luận triển khai việc thống kê các chỉ tiêu.

- Xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường và phát triển bền vững của ngành công thương.

- Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Bộ Công Thương trong những năm qua.

- Phương pháp luận thực hiện thống kê các chỉ tiêu

- Bộ chỉ tiêu thống kê

- Báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg

2012

500

500

Điện thoại liên hệ: 04.22218317

2

Xây dựng dự án mẫu cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác than

- Điều tra, đánh giá ảnh hưởng đến môi trường tại các mỏ đã hoàn thành việc khai thác.

- Điều tra đánh giá tình hình cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác than.

- Xây dựng giải pháp cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác.

- Xây dựng mô hình mẫu cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác

- Áp dụng mô hình mẫu tại một khu vực khai thác than tại Quảng Ninh.

- Báo cáo điều tra, đánh giá.

- Báo cáo giải pháp cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác than.

- Mô hình mẫu cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác.

- Kết quả áp dụng thử nghiệm

2012-2013

4,000

1,500

3

Rà soát và đánh giá hệ thống chính sách về thương mại của Việt Nam liên quan đến bảo vệ môi trường, đề xuất những giải pháp điều chỉnh phù hợp

- Rà soát và đánh giá các quy định bảo vệ môi trường trong hệ thống chính sách pháp luật về thương mại của Việt Nam

- Tổng hợp một số kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ môi trường thông qua chính sách thương mại.

- Đề xuất giải pháp điều chỉnh phù hợp.

- Báo cáo rà soát và đánh giá.

- Báo cáo đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp.

2012

500

500

Điện thoại liên hệ: 04.22218322

Ghi chú:

Đề nghị các đơn vị gửi Hồ sơ dự tuyển theo mức giá nêu trên, Hồ sơ sẽ được đánh giá dựa trên các đề xuất kỹ thuật (trên cùng một mức giá).

Đối với nhiệm vụ số 2, Hồ sơ đề xuất sẽ dựa vào thời hạn thực hiện là 2 năm, trong đó, cần làm rõ hơn các nội dung thực hiện trong 2012.


HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG ĐẶT HÀNG

THÔNG TIN CHUNG

1. Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm các nội dung sau:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện Nhiệm vụ theo biểu mẫu quy định (Biểu 01-PL2);

- Thuyết minh nhiệm vụ theo biểu mẫu quy định tại (Biểu 02-PL2);

- Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo biểu mẫu quy định (Biểu 03-PL2);

- Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ có xác nhận của cơ quan công tác (đối với trường hợp đang công tác) (Biểu 04-PL2);

- Văn bản xác nhận của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có) theo biểu mẫu quy định (Biểu 05-PL2).

- Văn bản pháp lý chứng minh năng lực về nhân lực, trang thiết bị và khả năng tài chính để thực hiện nhiệm vụ.

2. Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

 

Biểu 01-PL2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường ngành công thương năm ………..

Kính gửi: Bộ Công Thương

Căn cứ thông báo của Bộ Công Thương về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện Nhiệm vụ môi trường ngành công thương, chúng tôi:

a) ..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn làm cơ quan chủ trì thực hiện Nhiệm vụ)

b) ..........................................................................................................................................

(Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân thay mặt tổ chức đăng ký) xin đăng ký chủ trì thực hiện Nhiệm vụ:

..............................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong hồ sơ này là đúng sự thật.

 

 

…………, ngày … tháng … năm 20...
Thủ trưởng tổ chức đăng ký chủ trì Nhiệm vụ
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

 

Biểu 02-PL2

THUYẾT MINH

Thực hiện Nhiệm vụ môi trường ngành công thương năm ………..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1

Tên nhiệm vụ

2

Mã số

3

Thời gian thực hiện: ……… tháng (Từ tháng     /20… đến tháng     /20…

4

Kinh phí …………………… triệu đồng, trong đó:

Nguồn

Tổng số

- Từ Ngân sách nhà nước

 

- Từ nguồn tự có của tổ chức

 

- Từ nguồn khác

 

5

Chủ trì nhiệm vụ

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………. Nam/Nữ: ……………………………………….

Học hàm, học vị: …………………………………………………………………………………………

Chức danh khoa học: ……………………………. Chức vụ …………………………………………

Số điện thoại Cơ quan: ………………….. Nhà riêng: ………………… Mobile: …………………..

Fax: ………………………………………… E-mail: ……………………………………………………

Tên cơ quan đang công tác: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhà riêng: ……………………………………………………………………………………….

6

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Tên cơ quan chủ trì nhiệm vụ: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………

Website: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên thủ trưởng: ……………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………………..

Ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………

7

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện nhiệm vụ (nếu có)

1. Tổ chức 1: ……………………………………………………………………………………………

Tên cơ quan chủ quản: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………….. Fax: …………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: …………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………….

Ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………

2. Tổ chức 2: ……………………………………………………………………………………………

Tên cơ quan chủ quản: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………….. Fax: …………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: …………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………….

Ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………

8

Các cán bộ thực hiện nhiệm vụ

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ, không quá 10 người kể cả chủ trì nhiệm vụ)

 

Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức công tác

Nội dung công việc tham gia

Thời gian làm việc cho nhiệm vụ (Số tháng quy đổi)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

9

Mục tiêu của nhiệm vụ (Bám sát và cụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

10

Tình trạng nhiệm vụ

£ Mới               £ Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả

                         £ Kế tiếp nghiên cứu của người khác

11

Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ

11.1. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của nhiệm vụ

Ngoài nước ()

………………………………………………………………………………………………………………

Trong nước ()

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

11.2 Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của nhiệm vụ ()

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Nội dung 1: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Nội dung 2: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Nội dung 3: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

12

Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

13

Cách tiếp cận, phương pháp thực hiện

Cách tiếp cận:

……………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

……………………………………………………………………………………………………………

Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo:

……………………………………………………………………………………………………………

14

Phương án phối hợp với các tổ chức thực hiện và cơ sở sản xuất trong nước

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

15

Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ nhiệm vụ; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của Nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

16

Tiến độ thực hiện và sản phẩm của nhiệm vụ

 

Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu

Kết quả phải đạt

Thời gian (bắt đầu, kết thúc)

Cá nhân, tổ chức thực hiện *

Dự kiến kinh phí

1

2

3

4

5

6

1

Nội dung 1

 

 

 

 

 

- Công việc 1

 

 

 

 

 

- Công việc 2

 

 

 

 

2

Nội dung 2

 

 

 

 

 

- Công việc 1

 

 

 

 

 

- Công việc 2

 

 

 

 

17

Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của Nhiệm vụ

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

18

Tác động và lợi ích mang lại của kết quả thực hiện

18.1. Đối với lĩnh vực có liên quan

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

18.2. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

18.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường (Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

III. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGUỒN KINH PHÍ

(Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)

Đơn vị tính: Triệu đồng

19

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phân theo các khoản chi

 

Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó

Trả công lao động (khoa học, phổ thông)

Nguyên, vật liệu, năng lượng

Chi khác

1

2

3

4

5

6

 

Tổng kinh phí

Trong đó:

 

 

 

 

1

Ngân sách SNMT:

- Năm thứ nhất*:

- Năm thứ hai*:

- Năm thứ ba*:

 

 

 

 

2

Nguồn tự có của cơ quan

 

 

 

 

3

Nguồn khác (vốn huy động, ….)

 

 

 

 

(*): chỉ dự toán khi nhiệm vụ môi trường đã được phê duyệt

 

Địa danh, ngày … tháng … năm 20…
Chủ trì nhiệm vụ

Địa danh, ngày … tháng … năm 20…
Thủ trưởng cơ quan chủ trì nhiệm vụ

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 20...
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp duyệt

 

Biểu 03-PL2

TÓM TẮT

Hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tương tự

1. Tên tổ chức:

Năm thành lập

Địa chỉ

Điện thoại:                                                     Fax:

E-mail:

2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động liên quan đến nhiệm vụ

3. Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức

TT

Cán bộ có trình độ đại học trở lên

Tổng số

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

 

4. Số cán bộ thực hiện của tổ chức trực tiếp tham gia đề tài/dự án

TT

Cán bộ có trình độ đại học trở lên

Số trực tiếp tham gia thực hiện đề tài/dự án

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

 

5. Kinh nghiệm trong 5 năm gần nhất liên quan đến đề tài/dự án tương tự của các cán bộ trong tổ chức trực tiếp tham gia đề tài/dự án đã kê khai ở mục 4 trên đây (nêu lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm, tên các đề tài/dự án đã chủ trì hoặc tham gia …)

6. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ

- Nhà xưởng:

- Trang thiết bị chủ yếu:

7. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài NS SNMT) cho việc thực hiện nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn (khi cần thiết).

* Vốn tự có: ………………………… triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).

* Nguồn vốn khác: …………………. triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).

 

………, ngày … tháng … năm 20…
Thủ trưởng
Cơ quan đăng ký chủ trì Nhiệm vụ
(Họ tên và chữ ký của người lãnh đạo tổ chức, đóng dấu)

 

Biểu 04-PL2

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA CÁ NHÂN THAM GIA CHÍNH NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 20...

Đăng ký chủ trì nhiệm vụ:                       £

Đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ:  £

1. Họ và tên:

2. Năm sinh:                                                          3. Nam/Nữ:

 

4. Chức danh GS, PGS:                                         Năm được phong:

Học vị:                                                                    Năm đạt học vị:

 

5. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ:

6. Địa chỉ nhà riêng:

7. Điện thoại: CQ:                   ; NR:                                  ; Mobile:

8. Fax:                                                                   E-mail:

9. Cơ quan - nơi làm việc của cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ:

Tên người Lãnh đạo Cơ quan:

Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan:

Địa chỉ Cơ quan:

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

Thực tập sinh khoa học (cả nghiên cứu sau TS)

 

 

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm …)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Các công trình KHCN, môi trường công bố liên quan chủ yếu (Liêt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình …)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ liên quan đến nhiệm vụ đã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

2

 

 

14. Số công trình liên quan đến nhiệm vụ được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ môi trường thuộc lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây - nếu có)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Giải thưởng liên quan đến đề tài (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, môi trường … - nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

 

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN, môi trường và sản xuất kinh doanh khác liên quan đến đề tài/dự án (nếu có)

 

………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…

Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ/tham gia thực hiện chính
Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để ông/bà …………….. chủ trì (tham gia) thực hiện nhiệm vụ
(xác nhận và đóng dấu)

Cá nhân chủ trì nhiệm vụ/tham gia thực hiện chính
(Họ tên và chữ ký)

 

Biểu 05-PL2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Kính gửi: Bộ Công Thương

1. Tên nhiệm vụ

..............................................................................................................................................

2. Cơ quan chủ trì thực hiện

- Tên cơ quan chủ trì nhiệm vụ: ................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân chủ trì nhiệm vụ ...........................................................

3. Tên cơ quan đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ

- Tên cơ quan đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ ..................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Điện thoại ..............................................................................................................................

4. Nội dung phối hợp

TT

Nội dung thực hiện

Kinh phí dự kiến (đồng)

1

 

 

2

 

 

Chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Bộ Công Thương hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ.

 


Thủ trưởng cơ quan đăng ký
phối hợp thực hiện
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20...
Thủ trưởng
cơ quan chủ trì
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 790/ATMT-QLMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu790/ATMT-QLMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2011
Ngày hiệu lực27/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 790/ATMT-QLMT đăng tải thông báo tuyển chọn nhiệm vụ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 790/ATMT-QLMT đăng tải thông báo tuyển chọn nhiệm vụ môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu790/ATMT-QLMT
        Cơ quan ban hànhCục Kỹ thuật an toàn công nghiệp
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành27/10/2011
        Ngày hiệu lực27/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 790/ATMT-QLMT đăng tải thông báo tuyển chọn nhiệm vụ môi trường

              Lịch sử hiệu lực Công văn 790/ATMT-QLMT đăng tải thông báo tuyển chọn nhiệm vụ môi trường

              • 27/10/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/10/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực