Công văn 790/QLCT-P5

Công văn số 790/QLCT-P5 năm 2017 trả lời công văn số 2130/TCT-CS về chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp do Cục Quản lý cạnh tranh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 790/QLCT-P5 2017 về chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QLCT-P5
V/v trả lời công văn số 2130/TCT-CS

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Tng cục Thuế

Trả lời văn bản số 2130/TCT-CS đề ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Tng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Amway Việt Nam thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 002/QLCT-GCN do Cục QLCT cp ngày 17 tháng 10 năm 2014 căn cứ trên quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Chi nhánh Công ty TNHH Amway Việt Nam tại Đà Nng có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Công ty TNHH Amway Việt Nam.

2. Giá bán hàng hóa kinh doanh theo phương thc đa cấp được quy định tại điểm (a) khoản 6 Điều 2 Thông tư 42/2014/NĐ-CP quản lý hoạt động bán hàng đa cấp">24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản hoạt động bán hàng đa cấp, theo đó, doanh nghiệp phải cung cấp danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó có thông tin về giá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp và giá bán cho khách hàng.

Theo đó, Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp do Công ty TNHH Amway Việt Nam thông báo ti Cục Quản cạnh tranh bao gồm 02 loi giá bán, cụ thể:

- “Giá bán dành cho nhà phân phối” là giá mà người tham gia bán hàng đa cấp có thể mua sản phẩm từ Công ty TNHH Amway Việt Nam, và

- “Giá bán lẻ cho khách hàng” là giá mà người tham gia bán hàng đa cp bán các sản phẩm của Công ty cho khách hàng của họ “theo mức giá mà Amway đxuất và không được thp hơn giá Amway bán cho nhà phân phi”.

3. Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật cạnh tranh, bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa, theo đó (i) “việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp”, (ii) hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trc tiếp cho người tiêu dùng và (iii) người tham gia bán hàng đa cấp được hưng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới”.

Trong hoạt động bán hàng đa cấp, sau khi ký hợp đồng với doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp được mua hàng hóa tdoanh nghiệp với giá dành cho người tham gia bán hàng đa cấp đ tiêu dùng hoặc tiếp thị, bán lại cho khách hàng. Vì vậy, Nghị định 42/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn không có quy định yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp, sau khi mua hàng từ doanh nghiệp, phải bán lại theo đúng giá bán cho khách hàng.

Việc Amway bán sản phẩm cho nhà phân phối theo giá bán cho nhà phân phi đã đăng và căn cứ vào doanh thu đó đchi trả hoa hng, tin thưởng và các li kinh tế khác cho nhà phân phối là phù hợp với quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp.

4. Về trách nhiệm khu tr và nộp thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp, Khoản 7 Điều 22 Nghị định 42/2014/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm Khu trừ tin thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp.”

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý Cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, P5.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 790/QLCT-P5

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 790/QLCT-P5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 20/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 790/QLCT-P5 2017 về chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 790/QLCT-P5 2017 về chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 790/QLCT-P5
Cơ quan ban hành Cục Quản lý cạnh tranh
Người ký Trịnh Anh Tuấn
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 20/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 790/QLCT-P5 2017 về chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp

Lịch sử hiệu lực Công văn 790/QLCT-P5 2017 về chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp

  • 20/06/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/06/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực