Công văn 7905/UBND-KHĐT

Công văn 7905/UBND-KHĐT năm 2015 tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố trong những tháng cuối năm do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7905/UBND-KHĐT cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cuối năm Hà Nội 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7905/UBND-KHĐT
V/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố trong những tháng cuối năm 2015

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành;
-
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động số 117/KH-UBND ngày 29/5/2015. Sau hơn 7 tháng thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND Thành phố, các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, thuế, hải quan, cấp phép xây dựng, thủ tục đầu tư, đất đai, tiếp cận điện năng, tín dụng ngân hàng... Thành phố Hà Nội đã thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp từ 05 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc từ ngày 01/01/2015 (sớm 6 tháng theo quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi). Hà Nội đã thực hiện vượt cả chỉ tiêu và thời gian theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và rút ngắn thời gian nộp thuế. Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98,2%, chiếm gần 20% của cả nước; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 93,6%, chiếm trên 20% của cả nước; rút ngắn thời gian nộp thuế của doanh nghiệp còn 117 giờ/năm, vượt chỉ tiêu 121,5 giờ/năm. Rà soát và kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét cắt giảm 61 thủ tục hành chính (TTHC) đạt tỷ lệ 14,7%, đơn giản hóa 76 TTHC đạt tỷ lệ 18,4% đối với người nộp thuế. Thủ tục hải quan điện tử được thực hiện tại tất cả các Chi cục Hải quan với tỷ lệ tờ khai chiếm tỷ lệ 99% so với tổng số tờ khai phát sinh; kim ngạch chiếm 99% so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Tích cực triển khai thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT. Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của phn mềm dịch vụ công mức độ 3 đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện giải quyết cấp điện qua trạm biến áp chuyên dùng thuộc trách nhiệm của ngành điện tối đa là 15 ngày, ít hơn 3 ngày so với quy định...

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, trong thời gian tới, UBND Thành phố xác định còn rất nhiều nội dung công việc cần phải tập trung triển khai, thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND Thành phố, đặc biệt là nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố phải hoàn thành trong năm 2015. Trong những tháng cuối năm 2015, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động số 117/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND Thành phố và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hành động số 117/KH-UBND ngày 27/5/2015 ca UBND Thành phố và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, có biện pháp triển khai cụ thể trong những tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

2. Thực hiện có hiệu quả các Luật mới ban hành: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Phá sản...

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính. Đẩy mạnh công tác xây dựng Chính quyn điện tử. Hoàn thành trin khai các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quan trọng, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

5. Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp. Công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp. Công b, công khai minh bạch bằng nhiều hình thức, chú trọng việc thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thực hiện.

6. Xây dựng phong cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp đối với doanh nghiệp và công dân theo hướng phục vụ, thân thiện, chuyên nghiệp và tạo điều kiện tối đa. Tạo lập lòng tin và tăng cường mối quan hệ hp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Nêu cao tinh thn, thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công tác phi hợp, thanh tra, kim tra trong thực hiện thủ tục hành chính và công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các cấp chính quyền; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho t chức, cá nhân khi thi hành công vụ.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động và tác nghiệp trên hệ thống phần mềm Đăng ký doanh nghiệp Quc gia, đy mạnh các giải pháp để nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua mạng trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp.

8. Giao Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường hơn nữa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, khâu đột phá trong cải cách TTHC thuế; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, sử dụng các ứng dụng thông minh, đào tạo các chuyên gia phân tích dữ liệu; bảo đảm ít nht 90% hoàn thuế đúng thời gian quy định.

9. Giao Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chú trọng công tác tập huấn cho các doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, phấn đấu đến hết năm 2015 có 70% đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thu nộp BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử. Tiếp tục rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 49 giờ.

10. Giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện hiệu quả Luật Hải quan. Đảm bảo quản lý hải quan hiện đại tại các đơn vị, nhất là Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thời gian xuất nhập khẩu giao lưu qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 14 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu.

11. Giao Sở Xây dựng rà soát, giảm số lượng h sơ, đơn giản hóa thủ tục, nội dung hồ sơ, đơn giản hóa quy trình và rút ngn thời gian xin cp phép xây dựng không quá 30 ngày, báo cáo UBND Thành phố về quy chế phối hp theo cơ chế một cửa liên thông trong công tác cp giy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

12. Giao Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện hiệu quả Quyết định số 832/QĐ-EVN ngày 01/9/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Bộ quy trình kinh doanh điện năng, rút ngắn thời gian giải quyết các công việc liên quan đến EVN xuống dưới 10 ngày (hiện nay là 18 ngày), góp phần giảm thời gian tiếp cận điện năng cho doanh nghiệp xung còn 36 ngày.

13. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của 30/30 quận, huyện, thị xã trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, đ các doanh nghiệp tiếp cận thông tin dễ dàng. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đt.

14. Giao Sở Tư pháp phối hp các cơ quan nội chính của Thành phố và đơn vị liên quan triển khai các nội dung về giải quyết tranh chp hp đng và giải quyết phá sản doanh nghiệp. Phấn đấu thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp tối đa 30 tháng. Đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn quy trình và thời gian giải quyết tranh chấp thương mại, nhất là tranh chp quy mô nhỏ, tranh chấp giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua Tòa án ti đa 200 ngày.

Nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và Thành phố đã được Chính phủ, UBND Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng và then chốt đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quyết tâm, nỗ lực triển khai các biện pháp, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 117/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành ph;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Viện quản lý kinh tế Trung ương;
- VPUB: CVP, các PCVP; các Phòng CV, TH;
- Lưu: VT, CTtr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7905/UBND-KHĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7905/UBND-KHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7905/UBND-KHĐT cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cuối năm Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7905/UBND-KHĐT cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cuối năm Hà Nội 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7905/UBND-KHĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7905/UBND-KHĐT cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cuối năm Hà Nội 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7905/UBND-KHĐT cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cuối năm Hà Nội 2015

           • 05/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực