Công văn 7915/BKHĐT-TTTH

Công văn 7915/BKHĐT-TTTH năm 2015 triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7915/BKHĐT-TTTH triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư công 2015


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7915/BKHĐT-TTTH
V/v Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
-
Văn phòng quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91,
Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước.

 

Để triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công thống nhất trên phạm vi toàn quốc (Các chức năng của Hệ thống như Phụ lục I), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản sau:

- Công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/4/2015; Công văn lần 2 số 4692/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10/7/2015 đề nghị các cơ quan chỉ đạo chủ đầu tư tất cả các dự án có sử dụng vốn đầu tư công (phạm vi các dự án đang thực hiện hoặc đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2014 trở lại đây) thực hiện việc cập nhật thông tin về dự án theo mẫu trong file excel và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Công văn số 6743/BKHĐT-KTĐN ngày 22/9/2015 đề nghị các cơ quan chỉ đạo chủ đầu tư tất cả các dự án đang thực hiện có sử dụng vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cập nhật thông tin về chương trình, dự án theo mẫu và gửi bản mềm về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tính đến ngày 12/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được thông tin của 5.436 dự án (318 dự án ODA và 5.118 dự án đầu tư công khác). Slượng dự án gửi thông tin theo cơ quan như Phụ lục II kèm theo.

Các dự án đã cung cấp thông tin ban đầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình cập nhật vào Hệ thống và danh mục các dự án đã cập nhật cùng các thông tin liên quan được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vn/dautucong (Hiện đã cập nhật được 175 dự án ODA và 4.909 dự án đầu tư công khác). Do đó, đề nghị các cơ quan tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án trong phạm vi quản lý của mình như sau:

1. Với các dự án đã cung cấp thông tin và được cập nhật trên Hệ thống: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp tài khoản sử dụng Hệ thống thông qua địa chỉ thư điện tử của cán bộ đầu mối đã cung cấp thông tin để chủ đầu tư sử dụng trong việc rà soát, cũng như cập nhật bổ sung thông tin còn thiếu của dự án.

Địa chỉ truy cập Hệ thống: Thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư http://www.mpi.gov.vn hoặc trực tiếp truy cập vào http://dautucong.mpi.gov.vn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên Hệ thống.

Danh sách các chủ đầu tư đã gửi thông tin dự án, được cấp tài khoản và các chủ đầu tư đã đăng nhập Hệ thống và rà soát, bổ sung thông tin theo yêu cầu sẽ được công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư http://www.mpi.gov.vn/dautucong.

2. Với các dự án chưa cung cấp thông tin đề nghị tiếp tục cung cấp theo yêu cầu tại các văn bản trên (Dự án ODA theo văn bản 6743/BKHĐT-KTĐN dự án đầu tư công khác theo văn bản 2249/BKHĐT-GSTĐĐT và 4692/BKHĐT-GSTĐĐT) để kịp triển khai thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua thư điện tử [email protected], điện thoại liên hệ: 080 48474/ 080 44758.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ GS&TĐĐT (để phối hợp);
-
Th trưởng các đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ (để triển khai với các dự án của Bộ);
-
Tổng cục Thống kê (để triển khai với các dự án của TCTK);
- SKế hoạch và Đầu tư các Tỉnh/Thành phố (để phối hợp);
- Lưu: VT, TTTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Huy Đông

 

PHỤ LỤC I

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG
(Kèm theo Công văn số 7915/BKHĐT-TTTH ngày 21/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. Hệ thống hình thành nên các cơ sở dữ liệu:

- Cơ sở dữ liệu về các dự án đầu tư công: Dự án sử dụng ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), Dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công khác);

- Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, hợp đồng trong các dự án đầu tư công;

- Cơ sở dữ liệu về chủ đầu.

II. Hệ thống còn cung cấp các chức năng sau:

1. Chức năng dành cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án:

- Cập nhật, quản , khai thác thông tin về dự án đầu tư theo vòng đời dự án do mình làm chủ đầu tư/quản , từ đó tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hỗ trợ báo cáo, truyền số liệu trực tuyến định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản nhà nước.

- Hỗ trợ đăng ký, quản kế hoạch (nhu cầu) vốn trung hạn hoặc hàng năm.

2. Chức năng dành cho cơ quan quản lý:

- Lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư. Htrợ quản và đánh giá tổng thể đầu tư hàng năm và từng thời kỳ kế hoạch.

- Hỗ trợ tổng hợp kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm theo phân cấp, phạm vi; xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm trong phạm vi quản .

- Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin liên quan tới dự án đầu tư trong phạm vi quản .

- Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin và các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Với cộng đồng: Tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trên toàn quốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai.

Hệ thống sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong việc bảo mật cũng như ký gửi thông tin, báo cáo trên Hệ thống.

 

PHỤ LỤC II

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Kèm theo Công văn số 7915/BKHĐT-TTTH ngày 21/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. Các địa phương

TT

Tỉnh/TP

Slượng dự án đã cung cấp thông tin
(Tính đến ngày 12/10/2015)

NSNN

ODA

1

An Giang

12

6

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

16

0

3

Bạc Liêu

8

4

4

Bắc Giang

42

9

5

Bắc Kạn

8

8

6

Bắc Ninh

8

0

7

Bến Tre

121

11

8

Bình Dương

296

0

9

Bình Định

60

3

10

Bình Phước

153

2

11

Bình Thuận

119

2

12

Cà Mau

173

5

13

Cao Bằng

0

0

14

Cần Thơ

32

8

15

Đà Nẵng

140

1

16

Đắk Lắk

43

5

17

Đắk Nông

67

2

18

Điện Biên

107

6

19

Đồng Nai

58

3

20

Đồng Tháp

25

6

21

Gia Lai

173

4

22

Hà Giang

1

10

23

Hà Nam

16

0

24

Hà Nội

120

3

25

Hà Tĩnh

130

0

26

Hải Dương

1

0

27

Hải Phòng

7

0

28

Hậu Giang

33

0

29

Hòa Bình

19

3

30

Hưng Yên

4

0

31

Kiên Giang

33

0

32

Kon Tum

44

5

33

Khánh Hòa

51

1

34

Lai Châu

5

0

35

Lạng Sơn

61

3

36

Lào Cai

65

23

37

Lâm Đồng

80

2

38

Long An

59

0

39

Nam Định

21

3

40

Ninh Bình

41

0

41

Ninh Thuận

98

0

42

Nghệ An

96

5

43

Phú Thọ

129

18

44

Phú Yên

99

1

45

Quảng Bình

31

4

46

Quảng Nam

38

0

47

Quảng Ninh

69

3

48

Quảng Ngãi

37

10

49

Quảng Trị

21

9

50

Sóc Trăng

156

0

51

Sơn La

94

0

52

Tây Ninh

92

0

53

Tiền Giang

9

1

54

Thành phố HCM

377

3

55

Tuyên Quang

14

5

56

Thái Bình

62

6

57

Thái Nguyên

147

2

58

Thanh Hóa

160

5

59

Thừa Thiên Huế

48

6

60

Trà Vinh

35

1

61

Vĩnh Long

21

0

62

Vĩnh Phúc

65

2

63

Yên Bái

48

0

 

Tổng số

4398

219

II. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan TW khác, Tổng công ty

TT

Tên cơ quan

Số lượng dự án đã cung cấp thông tin
(Tính đến ngày 12/10/2015)

NSNN

ODA

1

Bộ Công an

13

0

2

Bộ Công Thương

18

0

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

9

4

Bộ Giao thông vận tải

46

33

5

Bộ Khoa học và Công nghệ

9

11

6

Bộ Nội vụ

2

1

7

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

14

8

Bộ Ngoại giao

2

0

9

Bộ Quốc phòng

4

4

10

Bộ Tài chính

220

4

11

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

1

12

Bộ Tư pháp

1

0

13

Bộ Thông tin và Truyền thông

48

1

14

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

1

15

Bộ Xây dựng

8

5

16

Bộ Y tế

10

6

17

Thanh tra Chính phủ

1

1

18

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4

1

19

y ban Dân tộc

3

0

20

Đài Tiếng nói Việt Nam

12

0

21

Thông tấn xã Việt Nam

6

0

22

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

3

0

23

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10

1

24

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

3

1

25

Kiểm toán Nhà nước

7

0

26

Văn phòng Quốc hội

3

0

27

Văn phòng Trung ương Đảng

4

0

28

Viện Kiểm sát nhân dân ti cao

12

0

29

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

1

0

30

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

2

0

31

Hội Nông dân Việt Nam

16

0

32

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

4

0

33

y ban An toàn giao thông Quốc gia

0

2

34

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

184

3

35

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

2

0

36

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

9

0

37

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

26

0

38

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

1

0

39

Tổng công ty Du lịch Hà Nội

1

0

40

Tổng công ty Thép Việt Nam

1

0

41

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

8

0

 

Tổng số

720

99

Ghi chú: Số lượng dự án chi tiết xem tại http://www.mpi.gov.vn/dautucong

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7915/BKHĐT-TTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7915/BKHĐT-TTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2015
Ngày hiệu lực21/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7915/BKHĐT-TTTH triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư công 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7915/BKHĐT-TTTH triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư công 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7915/BKHĐT-TTTH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐặng Huy Đông
        Ngày ban hành21/10/2015
        Ngày hiệu lực21/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7915/BKHĐT-TTTH triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư công 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7915/BKHĐT-TTTH triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư công 2015

           • 21/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực