Công văn 792/TCT-CS

Công văn 792/TCT-CS về miễn giảm tiền thuế đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 792/TCT-CS miễn giảm tiền thuế đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/TCT-CS
V/v: miễn giảm tiền thuế đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 2957/CT-THNVDT ngày 28/12/2010 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc miễn giảm tiền thuế đất theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH Thanh Long, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại mục II Phần C Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP quy định:

“Trường hợp phát hiện mức ưu đãi đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh (đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước giao cho tập thể người lao động, bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân là bản tự xác định của doanh nghiệp) không phù hợp với điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo thực tế, thì cơ quan thuế tạm thời áp dụng các mức ưu đãi về thuế theo đúng điều kiện thực tế, đồng thời thông báo lại cho cơ sở biết và đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư điều chỉnh một phần hoặc rút bỏ toàn bộ ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.”

- Tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quy định:

“2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a. Tự rà soát, đình chỉ việc thi hành, đồng thời bãi bỏ, hủy bỏ ngay các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật đã ban hành chưa được nêu trong Danh mục Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp mức ưu đãi đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH Thanh Long chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ thì cơ quan thuế tạm miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định, đồng thời thông báo cho Công ty biết và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang điều chỉnh lại ưu đãi đầu tư đã cấp cho Công ty. Trên cơ sở Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư điều chỉnh, đối chiếu với quy định hiện hành, cơ quan thuế sẽ thực hiệ miễn, giảm tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết, đề nghị Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang để thống nhất xử lý chung theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS; Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thuộc tính Công văn 792/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 792/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/03/2011
Ngày hiệu lực 10/03/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 792/TCT-CS miễn giảm tiền thuế đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 792/TCT-CS miễn giảm tiền thuế đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 792/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Vũ Thị Mai
Ngày ban hành 10/03/2011
Ngày hiệu lực 10/03/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 792/TCT-CS miễn giảm tiền thuế đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 792/TCT-CS miễn giảm tiền thuế đất

  • 10/03/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/03/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực