Công văn 79332/CT-TTHT

Công văn 79332/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 79332/CT-TTHT 2017 chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79332/CT-TTHT
V/v chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
(Đ/c: Số 61E La Thành, phường Láng Thượng, quận Đng Đa, TP Hà Nội) MST: 0106707945

Trả lời công văn số công văn số 208/CT20-TCKT ngày 23/10/2017 của Công ty c phần kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại Điều 9 hướng dẫn về thuế suất 0%:

"1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan, vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

...b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

...Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dch v được ký kết giữa hai người np thuế ti Việt Nam hoc có cơ sở thường trú ti Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dng đối với phần giá tr dch v thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhp khu được áp dụng thuế sut 0% trên toàn bộ giá trị hợp đng. Trường hợp, hợp đng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí.

Cơ sở kinh doanh cung cấp dch v là người np thuế ti Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dch v thực hiện ở ngoài Việt Nam.

...Ví dụ 46: Công ty D cung cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát, lập báo cáo khả thi đối với dự án đầu tư tại Lào cho Công ty X.

...Trường hợp Công ty D có tài liệu chứng minh Công ty cử cán bộ sang Lào thực hiện khảo sát, thăm dò và có giy tờ chứng minh Công ty mua một số hàng hóa phục vụ việc khảo sát, thăm dò tại Lào thì doanh thu đối với phần dịch vụ thực hiện tại Lào được áp dụng thuế sut 0%”

...2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

...b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;...”

+ Tại Khoản 1 Điều 14 hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

1. Thuế GTGT đu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ,..”

+ Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

…”

+ Tại khoản 2 Điều 16 hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) đ được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

...2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu...

Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

-...Hoạt động xây dựng, lp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

…”

+ Tại Điều 17 hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu:

“Điều 17. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khu

...3. Hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đ thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng tại nước ngoài được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu đ thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.

c) Hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp ủy thác xuất khẩu).

... Các trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khu hoặc hàng hóa được coi như xuất khẩu hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này nếu đã có xác nhận của cơ quan Hi quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác đối với từng trường hợp cụ thể thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khu trừ thuế GTGT đầu vào. Riêng đối với trường hợp hàng hóa gia công chuyn tiếp và hàng hóa xuất khu tại ch, nếu không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo quy định thì phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa. Đối với cơ sở kinh doanh có dịch vụ xuất khẩu nếu không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc được coi như thanh toán qua ngân hàng thì không được áp dụng thuế sut thuế GTGT 0%, không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khu trừ thuế đầu vào.”

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

...2.16. Phn chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân b theo số năm mà bên đi thuê tr tiền trước.

Ví d 10: Doanh nghiệp A thuê tài sản cố định trong 4 năm với số tiền thuê là: 400 triệu đồng và thanh toán một lần. Chi phí thuê tài sản cố định được hạch toán vào chi phí hàng năm là 100 triệu đồng. Chi phí thuê tài sản cố định hàng năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu đồng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

…"

- Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

+ Tại Khoản 2 Điều 8 quy định:

"2. Đối với tài sản cố định đi thuê:

a) TSCĐ thuê hoạt động:

- Doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ theo các quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

...b) Đối với TSCĐ thuê tài chính:

- Doanh nghiệp đi thuê phải theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản cố định đi thuê như tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thuê tài sản cố định.”

+ Tại Khoản 2, Khoản 6 Điều 9 quy định về nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

“2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.”

“6. Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.”

Căn cứ các quy định trên và căn cứ theo trình bày công ty đang chuẩn bị ký hợp đồng với một công ty khác tại Việt Nam để thi công công trình chống thấm đập thủy điện tại Lào, toàn bộ chi phí vật tư, nhân công, máy móc, thiết bị đều thuê từ nhà cung cấp tại Việt Nam và công ty vận chuyển từ Việt Nam sang Lào để thi công, do đó Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn công ty theo nguyên tắc sau:

1. Về thuế GTGT:

- Doanh thu của công ty từ hoạt động thi công công trình tại Lào được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 9 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính nêu trên.

- Thuế GTGT đầu vào tương ứng vi giá trị máy móc, thiết bị, hàng hóa, vật tư công ty thuê ở Việt Nam để xuất khẩu đưa sang thi công công trình tại Lào được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại Khoản 1 Điều 14 và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại Điều 15, Khoản 2 Điều 16, Điều 17 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế TNDN:

Các chi phí thuê vật tư, máy móc, thiết bị, nhân công để phục vụ hoạt động thi công công trình tại Lào được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ thanh toán nêu tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Đối với TSCĐ thuê theo hình thức thuê hoạt động có trả tiền trước thì khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN chỉ được trừ phần chi phí thuê TSCĐ không vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước theo hướng dẫn tại Khoản 2.16 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Đối với TSCĐ thuê theo hình thức thuê tài chính thì công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của công ty theo quy định hiện hành để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, công ty cam kết không mua lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính thì công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị công ty cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Phòng kiểm tra thuế số 2 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 2;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 79332/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu79332/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 79332/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 79332/CT-TTHT 2017 chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 79332/CT-TTHT 2017 chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu79332/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 79332/CT-TTHT 2017 chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Công văn 79332/CT-TTHT 2017 chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào Hà Nội

         • 08/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực