Thông báo 794/SXD-KTKH

Thông báo 794/SXD-KTKH về cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 794/SXD-KTKH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 794/SXD-KTKH

Đà Lạt, ngày 03 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo:

Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2008, Sở Xây dựng Lâm Đồng sẽ tiến hành nhận hồ sơ và xét cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân có nhu cầu và có đủ các điều kiện sau:

I. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG:

1. Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2: phải có đủ các điều kiện sau:

1.1. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

1.2. Có bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

1.3. Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

1.4. Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và tại Thông báo này; đã nộp lệ phí cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng.

1.5. Có 5 năm tham gia hoạt động xây dựng trước thời điểm xin cấp chứng chỉ;

1.6. Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ Xây dựng, gồm các công việc sau:

a. Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

b. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

c. Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

d. Đo bóc khối lượng công trình;

đ. Lập, thẩm tra dự toán công trình;

e. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

g. Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

h. Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

i. Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

k. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

l. Các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác;

2. Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1: Ngoài việc đáp ứng các điều kiện của kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

2.1. Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

2.2. Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn xây dựng công trình (trong số các công việc số a, b, đ, e, g và h tại Điều 3 Quy chế của Bộ Xây dựng và mục 1.6, điểm I của thông báo này) của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A.

2.3. Đã tham gia khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng.

3. Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, nếu tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ đã có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng và đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí xây dựng công trình (trong số các công việc số a, b, đ, e, g và h tại Điều 3 Quy chế của Bộ Xây dựng và mục 1.6, điểm I của Thông báo này) của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, hạng 2 bao gồm các tài liệu sau:

1.1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo), có xác nhận của UBND cấp xã (phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc;

1.2. 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

1.3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

1.4. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo), có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

2. Hồ sơ đề nghị nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, bao gồm các tài liệu sau:

2.1. Đơn đề nghị nâng cấp kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo);

2.2. 02 ảnh màu 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng;

2.3. Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (đối với trường hợp đã được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2);

2.4. Chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

2.5. Bản kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo), có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

III. CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG:

1. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp lại trong các trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất.

2. Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

2.1. Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

2.2. Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp chứng chỉ bị rách, nát); có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương (đối với trường hợp bị mất chứng chỉ);

2.3. Có kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

IV. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1.1. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định nêu trên.

1.2. Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước thì không được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định của thông báo này.

V. NƠI NHẬN HỒ SƠ VÀ NỘP LỆ PHÍ:

Tại Văn phòng Sở Xây dựng Lâm Đồng (số 21, 23, đường Lê Hồng Phong, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Thời gian: Trong giờ làm việc hành chính vào tất cả các ngày trong tuần.

Mọi chi tiết, xin liên hệ trực tiếp phòng Kinh tế kế hoạch - Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể (điện thoại liên hệ: 063.821469).

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Các Sở: GTVT, Công thương, NN&PTNT (phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;
- Phòng Xây dựng, Công thương các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT-KTKH.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 794/SXD-KTKH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu794/SXD-KTKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 794/SXD-KTKH

Lược đồ Công văn 794/SXD-KTKH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 794/SXD-KTKH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu794/SXD-KTKH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Hữu Tâm
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 794/SXD-KTKH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 794/SXD-KTKH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

            • 03/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực