Công văn 80/TA-TKTH

Công văn 80/TA-TKTH bổ sung số liệu và tình hình hoạt động của Tòa án đến hết ngày 30/9/2011 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 80/TA-TKTH bổ sung số liệu và tình hình hoạt động Tòa án


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/TA-TKTH
V/v: Bổ sung số liệu và tình hình hoạt động của các Tòa án đến hết ngày 30/9/2011

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự trung ương;
- Các đồng chí Chánh tòa các Tòa chuyên trách và Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Để xây dựng báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Tòa án trong năm 2011, trình Ủy ban tư pháp Quốc hội thẩm định trước khi trình Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có Công điện khẩn số 01/TA-CĐ ngày 12/8/2011, đề nghị Tòa án quân sự trung ương; các Tòa chuyên trách, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án địa phương thống kê số liệu liên quan tới các hoạt động nghiệp vụ của Tòa án từ ngày 01/4/2011 đến 31/7/2011.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Ủy ban tư pháp Quốc hội, báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khi trình trước Quốc hội phải có đủ các số liệu về tình hình công tác của các Tòa án trong năm 2011 (số liệu từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 30/9/2011). Vì vậy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí chỉ đạo triển khai thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Tiếp tục đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác của đơn vị mình và các Tòa án thuộc quyền quản lý mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án; xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết các vụ án thuộc thẩm quyền, đặc biệt là cần rà soát để đưa các vụ án đã quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật ra xét xử, đồng thời không để phát sinh thêm các vụ án quá hạn luật định.

2. Chỉ đạo việc thống kê số liệu liên quan tới các hoạt động nghiệp vụ của Tòa án từ ngày 01/8/2011 đến 30/9/2011 theo các biểu mẫu thống kê của ngành. Trong đó cần chú ý thống kê đầy đủ, chính xác số liệu các vụ án để quá hạn luật định (các trường hợp khi đã hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà Tòa án chưa ra một trong các quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 176 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự hoặc khoản 2 Điều 117 Bộ luật tố tụng hành chính).

3. Căn cứ vào chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, chỉ đạo các bộ phận chức năng thống kê các trường hợp áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật; số lượng các bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự và kết quả xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước từ ngày 01/10/2010 đến ngày 30/9/2011 theo các biểu mẫu gửi kèm Công văn này.

4.Trên cơ sở số liệu thống kê, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục tình trạng để án quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật tại đơn vị mình và các Tòa án cấp huyện thuộc quyền quản lý theo đề cương cụ thể như sau:

+ Việc tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 133/TA-TKTH ngày 08/10/2010 và Công văn số 33TA-TKTH ngày 25/4/2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về rà soát, kiểm tra án quá hạn luật định.

+ Nêu rõ số lượng các vụ án còn lại chưa giải quyết tính đến 30/9/2011, trong đó phân tích rõ có bao nhiêu vụ án đã quá thời hạn xét xử theo quy định của pháp luật (theo loại án).

+ Phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan của tình trạng để các vụ án quá thời hạn xét xử.

+ Các giải pháp đã thực hiện để khắc phục tình trạng này và việc xử lý trách nhiệm đối với những Thẩm phán để các vụ án quá thời hạn luật định do lỗi chủ quan.

+ Đề xuất những kiến nghị, giải pháp đối với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao để khắc phục tình trạng này.

5. Tòa án quân sự trung ương xây dựng báo cáo về tình hình các mặt công tác của Tòa án quân sự từ ngày 01/10/2010 đến 30/9/2011.

Do yêu cầu của Quốc hội rất gấp, nên đề nghị các Đồng chí gửi các số liệu thống kê và báo cáo nói trên về Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 8/10/2011 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.

Trên đây là một số nhiệm vụ liên quan tới việc báo cáo bổ sung tình hình hoạt động của các Tòa án 30/9/2011, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Đồng chí chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Đ/c Đặng Quang Phương,
PCA thường trực TANDTC (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ TKTH TANDTC.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP
Lê Văn Minh

 


Mẫu số 01

TÒA ÁN NHÂN DÂN ………

THỐNG KÊ CÁC TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM CHO HƯỞNG ÁN TREO
KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

STT

CẤP TÒA ÁN

TỔNG SỐ CÁC TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM CHO HƯỞNG ÁN TREO

SỐ BẢN ÁN SƠ THẨM CHO HƯỞNG ÁN TREO BỊ KHÁNG CÁO HOẶC KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM

SỐ BẢN ÁN SƠ THẨM CHO HƯỞNG ÁN TREO BỊ KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM

Tổng số

Kết quả xét xử phúc thẩm

Tổng số

Kết quả xét xử giám đốc thẩm

Hủy án sơ thẩm

Sửa phần án treo

Không sửa phần án treo

Hủy án sơ thẩm

Y án sơ thẩm

1

Tòa án cấp Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tòa án cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Chỉ thống kê các trường hợp cho hưởng án treo mà Tòa án cấp sơ thẩm xét xử từ ngày 01/10/2010 đến 30/9/2011

- Cột “Không sửa phần án treo” trong phần kết quả xét xử phúc thẩm bao gồm:

+ Y án sơ thẩm

+ Sửa án sơ thẩm nhưng không phải phần án treo

 

NGƯỜI LÀM THỐNG KÊ

CHÁNH ÁN

 

Mẫu số 02

TÒA ÁN NHÂN DÂN ………

THỐNG KÊ CÁC TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM CHO HƯỞNG ÁN TREO
KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

STT

CẤP TÒA ÁN

TỔNG SỐ CÁC TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM CHO HƯỞNG ÁN TREO

TỔNG SỐ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM LIÊN QUAN TỚI VIỆC CHO HƯỞNG ÁN TREO

ĐÃ XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM

Y án

Hủy án

1

Tòa án cấp Tỉnh

 

 

 

 

2

Tòa Phúc thẩm TANDTC

 

 

 

 

Lưu ý: Chỉ thống kê các trường hợp cho hưởng án treo được xét xử phúc thẩm từ 01/10/2010 đến 30/9/2011

 

NGƯỜI LÀM THỐNG KÊ

CHÁNH ÁN
(CHÁNH TÒA PT TANDTC)

 

Mẫu số 03

TÒA ÁN NHÂN DÂN ………

THỐNG KÊ VIỆC XÉT MIỄN, GIẢM CÁC KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Từ ngày 01/10/2010 đến ngày 30/9/2011)

MIỄN CÁC KHOẢN THU

GIẢM CÁC KHOẢN THU

Số vụ thụ lý

Số vụ đã giải quyết

Số tiền được miễn theo quyết định của Tòa án

Số vụ thụ lý

Số vụ đã giải quyết

Số tiền được giảm theo quyết định của Tòa án

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện và tổng hợp số liệu gửi về Tòa án nhân dân tối cao.

 

NGƯỜI LÀM THỐNG KÊ

CHÁNH ÁN

 

Mẫu số 04

TÒA ÁN NHÂN DÂN ………

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC BẢN ÁN TUYÊN KHÔNG RÕ RÀNG GÂY KHÓ KHĂN
CHO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

STT

CẤP TÒA ÁN

PHẦN DÂN SỰ TRONG BẢN ÁN HÌNH SỰ

BẢN ÁN DÂN SỰ

Tổng số các bản án tuyên không rõ ràng được phát hiện qua kiến nghị của cơ quan THADS hoặc qua công tác kiểm tra

Đã giải quyết

Tổng số các bản án tuyên không rõ ràng được phát hiện qua kiến nghị của cơ quan THADS hoặc qua công tác kiểm tra

Đã giải quyết

Giải thích, đính chính bản án

Kháng nghị giám đốc thẩm

Giải thích, đính chính bản án

Kháng nghị giám đốc thẩm

1

Tòa án cấp Huyện

 

 

 

 

 

 

2

Tòa án cấp Tỉnh

 

 

 

 

 

 

3

Tòa Phúc thẩm TANDTC

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Bản án dân sự theo nghĩa rộng (dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động).

- Chỉ thống kê các bản án tuyên không rõ ràng đã được xét xử trong thời gian từ 01/10/2010 đến 30/9/2011

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo số liệu theo các mục có số thứ tự 1,2.

- Các Tòa Phúc thẩm TAND tối cao có trách nhiệm báo cáo số liệu theo mục có số thứ tự 3.

 

NGƯỜI LÀM THỐNG KÊ

CHÁNH ÁN
(CHÁNH TÒA PT TANDTC)

 

Thuộc tính Công văn 80/TA-TKTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu80/TA-TKTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2011
Ngày hiệu lực12/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 80/TA-TKTH bổ sung số liệu và tình hình hoạt động Tòa án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 80/TA-TKTH bổ sung số liệu và tình hình hoạt động Tòa án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu80/TA-TKTH
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýLê Văn Minh
        Ngày ban hành12/09/2011
        Ngày hiệu lực12/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 80/TA-TKTH bổ sung số liệu và tình hình hoạt động Tòa án

           Lịch sử hiệu lực Công văn 80/TA-TKTH bổ sung số liệu và tình hình hoạt động Tòa án

           • 12/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực