Công văn 803/TC-CST

Công văn số 803/TC-CST về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán khoản chi về dịch vụ quảng cáo do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 803/TC-CST khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán khoản chi về dịch vụ quảng cáo


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 803/TC-CST
V/v: hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Nam Dược
(Số 2, Ngách 26/31, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 02/CVND ngày 04/01/2005 của Công ty cổ phần Nam Dược hỏi về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán khoản chi về dịch vụ quảng cáo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, Căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp Công ty mua dịch vụ quảng cáo để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn GTGT của người cung cấp dịch vụ quảng cáo.

2. Theo quy định tại Điểm 11, Mục III phần B Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí quảng cáo, khuyến mại phải hạch toán một lần theo số thực chi khi phát sinh, không phân bổ khoản chi phí này vào nhiều kỳ kế toán.

Bộ Tài chính trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(2), CST(2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 803/TC-CST

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 803/TC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 803/TC-CST khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán khoản chi về dịch vụ quảng cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 803/TC-CST khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán khoản chi về dịch vụ quảng cáo
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 803/TC-CST
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 803/TC-CST khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán khoản chi về dịch vụ quảng cáo

Lịch sử hiệu lực Công văn 803/TC-CST khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán khoản chi về dịch vụ quảng cáo

  • 20/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực