Công văn 803/UBND-TH

Công văn 803/UBND-TH hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 803/UBND-TH hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 803/UBND-TH
V/v Hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo.

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã.

Thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý việc khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và ý kiến đề xuất của Sở Y tế tại Tờ trình số 186/TTr-SYT ngày 09 tháng 12 năm 2008; Để cụ thể hóa và áp dụng các văn bản pháp luật một cách có hiệu quả, UBND tỉnh hướng dẫn thủ tục, trình tự cho phép các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau:

A. Đối với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (NGO):

I. Các căn cứ pháp lý để cho phép tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (NGO) khám bệnh nhân đạo tại tỉnh Bạc Liêu:

1. Quyết định 340/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

2. Quyết định 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài;

3. Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

4. Thông tư 109/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước;

5. Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;

6. Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2003 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị tư nhân.

1. Đối tượng:

a. Các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài.

b. Các cơ quan, tổ chức trong nước phối hợp với tổ chức nước ngoài, tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận.

c. Các tổ chức trong nước phối hợp với các cá nhân, tổ chức nước ngoài.

2. Thẩm quyền xét duyệt:

Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất quản lý và ban hành công văn chấp thuận đối với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức trong nước phối hợp với các tổ chức, cá nhân nước ngoài xin phép được khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Sở Y tế: là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức khám chữa bệnh của các tổ chức NGO, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và thẩm định về chuyên môn.

II. Hồ sơ đề nghị tổ chức khám bệnh:

1. Sở Y tế: tiếp nhận hồ sơ đề nghị của tổ chức NGO nước ngoài.

* Hồ sơ đề nghị tổ chức khám chữa bệnh gồm có:

a. Đơn, Công văn hoặc Tờ trình đề nghị của các tổ chức xin khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận tại tỉnh Bạc Liêu;

* Chú ý: Đơn, Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phải nêu rõ kế hoạch hoạt động của tổ chức trong thời khám chữa bệnh (địa điểm, thời gian và thành phần dự kiến).

b. Giấy phép hoạt động tại Việt Nam do Ủy ban Công tác về các tổ chức Phi Chính phủ cấp (theo Quyết định 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ); nếu chưa có phải nêu rõ lý do;

c. Bản kê khai danh sách nhân sự của Đoàn (họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn);

d. Bản sao hợp pháp hộ chiếu, văn bằng, chứng nhận trình độ chuyên môn liên quan của nước sở tại cấp;

e. Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc giấy xác nhận hợp pháp đã hành nghề trên 3 năm của nước sở tại.

f. Giấy khám sức khỏe của từng cá nhân;

h. Danh mục thuốc cấp phát miễn phí, ghi rõ hạn sử dụng và công dụng của từng loại thuốc;

g. Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các tổ chức NGO nước ngoài, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thẩm định lại thủ tục theo quy định.

Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh, Sở Y tế có Tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị của tổ chức NGO nước ngoài.

Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận ý kiến bằng văn bản của Sở Y tế, UBND tỉnh có văn bản trả lời về việc tiếp nhận đề nghị của tổ chức NGO nước ngoài (trong trường hợp không đồng ý, phải có trả lời bằng văn bản).

* Quy trình thẩm định:

 Các bước công việc

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Thẩm định về chuyên môn.

- Lập Tờ trình gửi UBND tỉnh.

07 ngày

Sở Y tế (phối hợp với các ngành chức năng có liên quan)

Bước 2

- Xem xét đề nghị của Sở Y tế.

- Có Công văn trả lời.

03 ngày

UBND tỉnh

 

Tổng cộng:

10 ngày

 

Trong các trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu, UBND tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chức năng và ý kiến thẩm định của các Sở chuyên ngành.

B. Đối với các tổ chức – cá nhân trong nước:

I. Các căn cứ pháp lý để cho phép người nước ngoài hoặc các tổ chức – cá nhân trong nước khám chữa bệnh nhân đạo tại tỉnh Bạc Liêu:

1. Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

2. Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị tư nhân.

1. Đối tượng:

Các tổ chức – cá nhân trong nước khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận.

2. Thẩm quyền xét duyệt:

Sở Y tế ban hành Quyết định chấp thuận đối với các tổ chức, cá nhân trong nước xin phép được khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Cơ quan tham mưu:

Sở Y tế: là cơ quan tham mưu tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo và thẩm định về chuyên môn của các tổ chức trong nước đến xin phép khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

II. Điều kiện, phạm vi chuyên môn và Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cho phép tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo:

1. Điều kiện và phạm vi chuyên môn hành nghề đối với việc tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo:

a. Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất:

- Có đủ bác sĩ, nhân viên y tế chuyên khoa phối hợp.

- Có đủ các phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu bảo đảm an toàn cho người bệnh, thuốc cấp phát miễn phí và bảo đảm vệ sinh môi trường tại nơi khám, chữa bệnh.

b. Phạm vi hành nghề:

Khám, chữa bệnh theo các chuyên khoa đã được Sở Y tế cho phép.

2. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cho phép tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo:

a. Hồ sơ đề nghị tổ chức khám chữa bệnh gồm có:

- Đơn, Công văn hoặc Tờ trình đề nghị của tổ chức, cá nhân xin phép khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

* Chú ý: Đơn, Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phải nêu rõ Kế hoạch hoạt động của tổ chức trong thời gian khám chữa bệnh như: Địa điểm, thời gian và thành phần dự kiến.

- Bản kê khai danh sách nhân sự, hồ sơ của người làm công việc chuyên môn trong đoàn (Bao gồm: Sơ yếu lý lịch, bản sao bằng cấp chuyên môn có công chứng).

- Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng.

- Danh mục thuốc cấp phát miễn phí.

b. Thủ tục, thẩm quyền:

- Hồ sơ đoàn khám chữa bệnh nhân đạo gửi về Sở Y tế để được xem xét, phê duyệt.

- Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế ra Quyết định cho phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo tại các Cơ sở Y tế Nhà nước hoặc tư nhân. Trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Quy trình thẩm định:

 Các bước công việc

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Hướng dẫn bổ túc hồ sơ.

- Thẩm định hồ sơ.

09 ngày

Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế

Bước 2

Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định.

02 ngày

Ban Giám đốc Sở Y tế

Bước 3

Trả hồ sơ

01 ngày

Phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế

 

Tổng cộng:

12 ngày

 

Trong các trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu, UBND tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chức năng và ý kiến thẩm định của các Sở chuyên ngành.

C. Một số lưu ý trong quá trình hoạt động khám chữa bệnh:

1. Quản lý, hướng dẫn và theo dõi:

- UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã và các ngành chức năng phải thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

- Tất cả các khoản quà tặng, hỗ trợ trang thiết bị phải được thực hiện theo Quyết định 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 109/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính.

2. Chế độ báo cáo:

- Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt khám chữa bệnh nhân đạo, đoàn khám chữa bệnh nhân đạo phải báo cáo kết quả hoạt động gửi về Sở Y tế;

- Đối với trường hợp vi phạm các quy định hiện hành, Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo về UBND tỉnh;

- Hàng năm, Sở Y tế phải có báo cáo đánh giá về việc khám bệnh của các tổ chức NGO nước ngoài hoặc các tổ chức, cá nhân trong nước về UBND tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được biết, để phối hợp thực hiện theo đúng hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã kịp thời phản ánh về UBND tỉnh và Sở Y tế xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT, UBND tỉnh;
- CVP, PCVP, VHXH;
- Lưu: VP (TN-17).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 803/UBND-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu803/UBND-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2009
Ngày hiệu lực22/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 803/UBND-TH

Lược đồ Công văn 803/UBND-TH hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 803/UBND-TH hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu803/UBND-TH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýBùi Hồng Phương
        Ngày ban hành22/06/2009
        Ngày hiệu lực22/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 803/UBND-TH hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo

            Lịch sử hiệu lực Công văn 803/UBND-TH hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo

            • 22/06/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực