Công văn 8059/UBND-TH2

Công văn 8059/UBND-TH2 năm 2019 về đính chính Quyết định 48/2019/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8059/UBND-TH2 2019 đính chính Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8059/UBND-TH2
V/v đính chính Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh.

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Giám đốc/ Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

Do sơ suất trong khâu soạn thảo và rà soát văn bản nên có sai sót tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 và Khoản 3 Điều 10 Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định nêu trên; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xin đính chính như sau:

1. Đã in:

a) Điểm b Khoản 1 Điều 1: “Các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính hưng dn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công (sau đây viết tắt là Thông tư s 28/2018/TT-BTC)”.

b) Khoản 3 Điều 10: ‘‘Trong vòng 15 ngày, sau khi được giao dự toán kinh phí khuyến công hàng năm; Sở Công Thương lập kế hoạch phân bkinh phí thực hiện khuyến công cho từng đán từ nguồn kinh phí được cấp và nguồn kinh phí thu hồi trong năm, kinh phí năm trước chuyn sang (nếu có), gửi Sở Tài chính thm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bố; thm định, thông báo đán khuyến công theo Khoản 1 Điều 6 Quy chế này; chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, các tchức, cá nhân có liên quan tchức thực hiện theo quy định”.

2. Nay đính chính lại:

a) Điểm b Khoản 1 Điều 1: “Các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công (sau đây viết tắt là Thông tư số 28/2018/TT-BTC)”.

b) Khoản 3 Điều 10: “Trong vòng 15 ngày, sau khi được giao dự toán kinh phí khuyến công hàng năm; Sở Công Thương lập kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện khuyến công cho từng đề án từ nguồn kinh phí được cấp và nguồn kinh phí thu hồi trong năm, kinh phí năm trước chuyển sang (nếu có), gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ; thẩm định, thông báo đề án khuyến công theo Khoản 2 Điều 6 Quy chế này; chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan và các sở, ngành, địa phương điều chỉnh giúp./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
-
Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Website Chính phủ;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng;
- Trung tâm Khu
yến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng;
- Lãnh đạo VPĐĐBQH, HĐND và
UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, TH2, MT, KT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phùng Khắc Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8059/UBND-TH2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8059/UBND-TH2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2019
Ngày hiệu lực11/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(24/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8059/UBND-TH2

Lược đồ Công văn 8059/UBND-TH2 2019 đính chính Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 8059/UBND-TH2 2019 đính chính Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu8059/UBND-TH2
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýPhùng Khắc Đồng
       Ngày ban hành11/12/2019
       Ngày hiệu lực11/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 tháng trước
       (24/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8059/UBND-TH2 2019 đính chính Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8059/UBND-TH2 2019 đính chính Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

            • 11/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực