Công văn 8060/BTC-KBNN

Công văn 8060/BTC-KBN năm 2016 về chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8060/BTC-KBN phối hợp chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8060/BTC-KBNN
V/v chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Ngành đang tham gia vận hành hệ thống TABMIS;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các Tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT - TP Hà Nội;
- Sở Giao dịch - Kho bạc Nhà nước.

 

Thực hiện Quy chế chuyển đi môi trưng vận hành hệ thống TABMIS quy định tại Quyết định số 491/QĐ-BTC ngày 18/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, định kỳ hàng năm, Bộ Tài chính sẽ tiến hành việc chuyển đổi qua lại giữa môi trường sản xuất (MTSX) và môi trường dự phòng (MTDP) của hệ thống TABMIS để dự phòng rủi ro và bảo trì MTSX hàng năm.

Để giảm thiểu rủi ro mất mát, sai lệch dliệu trước và sau khi chuyển đổi, Bộ Tài chính thông báo kế hoạch và đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số công việc sau:

1. Thời gian thực hiện chuyển đi:

1.1. Chuyển từ MTSX sang MTDP:

- Từ 18h00 thứ Sáu ngày 17/6/2016 ngắt truy cập của người sử dụng vào hệ thống TABMIS.

- Thực hiện chuyển đổi môi trường vào sáng thứ Bảy ngày 18/6/2016.

1.2. Vận hành hệ thống TABMIS trên MTDP:

Từ 7h00 thứ Hai (20/6/2016) đến 18h00 th Sáu (24/6/2016).

1.3. Chuyển từ MTDP về MTSX:

- Từ 18h00 thứ Sáu ngày 24/6/2016 ngắt truy cập của người sử dụng vào hệ thống TABMIS.

- Thực hiện chuyển đổi môi trường vào sáng thứ Bảy ngày 25/6/2016.

- Từ 7h00 thứ Hai ngày 27/6/2016, hệ thống TABMIS vận hành trên MTSX như thường lệ.

2. Đđảm bo công tác chuyển đổi đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị lưu ý một số Điểm sau:

2.1. Vào các ngày trước khi chuyển đổi (Thứ Sáu ngày 17/6/2016 và 24/6/2016):

- Đối với hệ thống TABMIS: Việc nhập liệu của các đơn vị cần được thực hiện trọn vẹn, hoàn thiện, phê duyệt xong dứt Điểm trước 16h30, đảm bảo không còn sự thay đổi nào về dữ liệu phát sinh sau 17h00.

- Đối với hệ thống quản lý thu ngân sách nhà nước (TCS), thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng: Các giao dịch vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên số liệu kết xuất vào TABMIS sau 18h sẽ đưc giao diện vào TABMIS sau khi hệ thống được ngắt chuyển sang môi trường đích.

- Đối với giao diện Danh Mục dùng chung (CCDB): cần thực hiện giao diện trước 12h00 trưa.

- Sở Tài chính và KBNN các tỉnh, thành phố phải duy trì hot động của máy chủ trung tâm tnh để đảm bảo việc đồng bộ DNS thành công.

2.2. Vào các ngày sau chuyển đổi:

- Do hiệu năng của các máy chủ trên MTDP chỉ bằng 70% trên MTSX nên trong thời gian vận hành hệ thống TABMIS trên máy chủ MTDP từ ngày 20/06 đến 24/06/2016, các đơn vị lưu ý thực hiện vận hành và khai thác báo cáo trên hệ thống TABMIS cần phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Bộ Tài chính tại công văn số 17940/BTC-KBNN ngày 25/12/2013 về việc hướng dẫn khai thác báo cáo trên TABMIS, quy định của KBNN tại công văn số 106/KBNN-TABMIS ngày 17/01/2014 về việc hướng dẫn kết sổ thủ công và kết sổ tự động trên hệ thống TABMIS, công văn số 2986/KBNN-CNTT ngày 17/11/2014 về việc hướng dẫn khai thác báo cáo trên bộ tiện ích KTSLTAB- WEB để tránh ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống (tương tự hướng dẫn trong giai đoạn Xử lý cuối năm), không nên chạy các báo cáo tùy chỉnh có dải tham số quá dài. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính và KBNN sẽ có thông báo hướng dẫn cho Kế toán trưởng, ngưi sử dụng chính tại các đơn vị Bộ, ngành, Kho bạc Nhà nước và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố.

- Trong quá trình sử dụng hệ thống sau khi chuyển đổi, nếu các đơn vị phát hiện có sự cố, đề nghị liên hệ ngay với Đội hỗ trợ theo địa chỉ thư điện tử [email protected]; và điện thoại 0462764300 - Máy lẻ 88323, 88609, 88611, 88612. Ngoài ra, đối vi lỗi kết nối mạng và ứng dụng có thể liên hệ các đu mối hỗ trợ theo Phụ lục đính kèm.

3. Kim tra kết quả chuyển đổi:

Để đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của hệ thống sau mỗi mốc chuyển đổi qua lại giữa 2 môi trường, đề nghị các đơn vị Sở Tài chính và KBNN 3 tỉnh Kiên Giang, Thanh Hóa, Tuyên Quang, cử cán bộ phi hợp thực hiện kiểm thử trực tiếp trên hệ thống, với các nội dung cụ th như sau:

- Thành phn tham gia kiểm thử:

+ Đối với mỗi KBNN tỉnh: Cử 01 cán bộ của mỗi đơn vị: Phòng Tin học, Phòng Kế toán, 02 đơn vị KBNN huyện trực thuộc.

+ Đối với mỗi Sở Tài chính: Cử 01 cán bộ của mỗi đơn vị: Phòng Tin học, Phòng NSNN, 02 Phòng TCKH huyện trực thuộc.

- Thời gian kiểm thử: Các ngày 19/6/2016 và 26/6/2016 (Chủ Nhật).

- Nội dung kiểm thử: Đăng nhập vào hệ thống TABMIS, mở các màn hình nhập và phê duyệt giao dịch, truy vấn số dư của một đơn vị phát sinh ngày gần nhất để đối chiếu số liệu đảm bảo sự đồng nhất giữa 2 môi trường trước và sau khi ngắt chuyển. Sau khi hoàn thành, gửi báo cáo kết quả kiểm tra kết nối hệ thống, các màn hình kiểm thử hệ thống TABMIS của các ngày 19/6/2016 và 26/6/2016 vào địa chỉ thư điện tử hotrocntt@vst.gov.vn.

Đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ NSNN, ĐT, HCSN, TCNH&TCTC, Cục TCDN, KHTC, TH&TKTC, QLN&TCĐN;
-
Tổng cục Dự trữ QG;
-
Tng cục Hải Quan;
-
Tng cục Thuế;
-
KBNN (Cục KTNN, KSC, TVQT, QLNQ);
-
Lưu: VT, KBNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Thủy

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ HỖ TRỢ NGẮT CHUYN HỆ THỐNG TABMIS SANG MÔI TRƯỜNG DỰ PHÒNG
(Kèm theo Công văn
số 8060/BTC-KBNN ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Nhóm

Họ và tên

Điện thoại

Trưởng nhóm chuyển đi DR Drill

Nguyễn Tuấn Anh

0913 519 787

Phó trưởng Nhóm chuyển đổi. Phụ trách chuyển đổi PDC tại 32 Cát Linh

Phạm Quang Huy

098 515 2468

 

I. Nhóm Oracle:

 

 

1. Phạm Hải Thái (Phụ trách)

0913 515 131

 

2. Cao Thị Xuyến

0983 540 929

 

3. Hoàng Thị Mai Dung

0912 808 009

 

4. Nguyễn Thị Hạnh

0902 244 848

 

II. Nhóm Hạ tầng:

 

 

A. Mạng LAN, WAN, Firewall

 

 

1. Phạm Huy Sơn (Phụ trách)

0983 888 980

 

2. Dương Đức Cường

0978 450 482

 

3. Vũ Tuấn Trung

0986 457 986

 

4. Nguyễn ThLuyến

0974 470 710

 

B. DNS Hệ thống KBNN

 

 

1. Phạm Viết Phan (Phụ trách)

0913 383 606

 

2. Đào Đức Cường

0912 634 300

 

3. Nguyễn Văn Tuyền

0948 161 239

 

C. Máy chủ UNIX

 

 

1. Nguyễn Công Minh (Phụ trách)

0976 515 459

 

2. Đỗ Trọng Minh Hoàng

0962 858 089

 

3. Lê Xuân Biên

0934 297 288

 

4. Nguyễn Thị Cẩm Tú

0983 112 638

 

III. Nhóm giao diện và ứng dụng

 

 

1. Vũ Linh (Phụ trách)

0915 326 851

 

2. Nguyễn Thế Huynh

0904 159 958

 

3. Lê Hải Hà

0916 509 891

 

IV. Nhóm hỗ trợ người sử dụng, kiểm tra kết nối sau ngắt chuyển

 

 

1. Dương Văn Tuấn (Phụ trách)

0912725779

 

2. Lê Quang Tôn

0989285398

 

3. Tạ Thị Thu Hà

0978649664

 

4. Nguyễn Văn Khoa

0906164488

 

5. Vũ Tùng Anh

0904409323

 

6. Nguyễn Duy Long

0905608733

Phó trưởng nhóm chuyển đổi. Phụ trách chuyển đổi DRDC tại Hòa Lạc

Trần Văn Trình

0914315304

 

I. Nhóm Oracle

 

 

1. Trần Văn Trình (Phụ trách)

0914315304

 

2. Nguyễn Minh Tùng

0912344133

 

II. Nhóm Hạ tầng:

 

 

A. Mạng LAN, WAN, Firewall

 

 

1. Vũ Huy Cường (Phụ trách)

0915638133

 

2.Nguyễn Đình Thắng

0974429448

 

B. DNS

 

 

*. DNS tại Bộ TC

 

 

1. Trần Anh Thư (Phụ trách)

0904166160

 

2. Nguyễn Hoàng Hải

0988550648

 

3. Đinh Ngọc Tú

0912671092

 

* DNS tại S TC

 

 

1. Mai Vĩnh Hoàng (Trưởng nhóm)

0983837117

 

2. Nguyễn Trung Hưng

0984885633

 

III. Nhóm hỗ trợ môi trường (điện, Điều hòa)

 

 

1. Nguyễn Hoàng Hải (Trưởng nhóm)

0988550648

 

2. Nguyễn Trung Dũng

0936166663

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8060/BTC-KBNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8060/BTC-KBNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2016
Ngày hiệu lực14/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8060/BTC-KBN phối hợp chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8060/BTC-KBN phối hợp chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8060/BTC-KBNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐặng Thị Thủy
        Ngày ban hành14/06/2016
        Ngày hiệu lực14/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8060/BTC-KBN phối hợp chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8060/BTC-KBN phối hợp chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016

              • 14/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực