Công văn 808/BHXH-CSYT

Công văn 808/BHXH-CSYT năm 2013 hướng dẫn định dạng dữ liệu khám chữa bệnh báo cáo theo Thông tư 178/2012/TT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 808/BHXH-CSYT 2013 định dạng dữ liệu khám chữa bệnh theo Thông tư 178/2012/TT-BTC


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn định dạng dữ liệu KCB báo cáo theo Thông tư 178/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
-
Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến.

 

Để thống nhất số liệu các biểu mẫu thống kê khám cha bệnh (KCB) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quc phòng, Trung tâm Giám định bảo him y tế và thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là Bảo him xã hội tnh) như sau:

1. Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT điều chỉnh, b sung trường dữ liệu chi phí vật tư y tế thay thế và khoa điều trị trong file d liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 531/BHXH-CSYT ngày 10/02/2011 của Bảo him xã hội Việt Nam (chi tiết tại Phụ lục kèm theo);

2. Thực hiện việc báo cáo thng kê chi phí KCB ngoại trú và nội trú theo nhóm đi tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thut (Mu 14a/BHYT, 14b/BHYT) tnăm 2013 thêm cột vt tư y tế thay thế” (chi tiết như mẫu đính kèm);

Đ nghị Bảo him xã hội tỉnh triển khai thực hiện. Nếu có vướng mc báo cáo v Bảo him xã hội Việt Nam đ kịp thời hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng Giám đốc (để báo cáo);
-
Bộ Y tế;
-
Các Phó TGĐ;
-
Ban Chi, TTTT;
- Lưu VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 808/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu808/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2013
Ngày hiệu lực04/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 808/BHXH-CSYT

Lược đồ Công văn 808/BHXH-CSYT 2013 định dạng dữ liệu khám chữa bệnh theo Thông tư 178/2012/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 808/BHXH-CSYT 2013 định dạng dữ liệu khám chữa bệnh theo Thông tư 178/2012/TT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu808/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành04/03/2013
        Ngày hiệu lực04/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 808/BHXH-CSYT 2013 định dạng dữ liệu khám chữa bệnh theo Thông tư 178/2012/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 808/BHXH-CSYT 2013 định dạng dữ liệu khám chữa bệnh theo Thông tư 178/2012/TT-BTC

           • 04/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực