Công văn 808/TCHQ-QLRR

Công văn 808/TCHQ-QLRR năm 2019 về giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 808/TCHQ-QLRR 2019 vướng mắc về áp dụng quản lý rủi ro


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/TCHQ-QLRR
V/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng QLRR

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua rà soát, thống kê báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tháng 12/2018, Tổng cục ghi nhận một số vướng mắc của các đơn vị và giải đáp tại phụ lục đính kèm.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Đ/c Q. Cục trưởng Cục QLRR (để biết);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thái Quang

 

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ TRONG ÁP DỤNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO (THÁNG 12/2018)

(Kèm công văn số 808/TCHQ-QLRR ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục Hải quan)

Stt

Đơn vị

Nội dung vướng mắc

Đề xuất, kiến nghị

Ý kiến giải đáp

1

Cục HQ An Giang

(cv 2919/BC-HQAG ngày 20/12/2018)

Một số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang nhưng chưa được phân hạng doanh nghiệp, cụ thể:

- Công ty TNHH MTV XNK Phi Hồng, MST: 1602076255;

- Công ty TNHH ĐT Minh Triết, MST: 16020851791;

- Công ty Cổ Phần Thực phẩm Pan, MST: 0313041011.

Đề nghị Cục Quản lý rủi ro phân hạng các doanh nghiệp trên

Việc rà soát thông tin và đề xuất điều chỉnh xếp hạng doanh nghiệp của Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã được quy định tại Điểm b4 Khoản 1 Điều 50 Quyết định số 282/QĐ-TCHQ , cụ thể: “Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi thu thập thông tin doanh nghiệp, rà soát, cập nhật thay đổi về thông tin hồ sơ doanh nghiệp, lập danh sách doanh nghiệp thuộc các trường hợp điều chỉnh hạng doanh nghiệp và lập hồ sơ điều chỉnh hạng đối với từng doanh nghiệp đưa vào điều chỉnh hạng theo mẫu số 12/QLRR”.

Đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng quy trình quy định tại Quyết định trên.

2

Cục HQ Bình Dương (Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro tháng 12)

Công tác thu thập thông tin gặp khó khăn bởi những nguyên nhân sau:

- Do TCHQ phân bổ việc thu thập thông tin theo địa bàn nên một số doanh nghiệp không làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương mà làm thủ tục tại các Cục khác.

- Doanh nghiệp không hợp tác cung cấp thông tin với lý do đã hoạt động lâu năm, các năm trước đã cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp không còn đăng ký tại Chi cục.

- Việc phân bổ danh sách doanh nghiệp, thu thập thông tin doanh nghiệp đề xuất Tổng Cục Hải quan (Cục Quản lý rủi ro) sớm tham mưu ban hành và phân bổ trong quý I để thuận tiện cho việc liên hệ đôn đốc doanh nghiệp vì thời điểm cuối năm nhiều công việc, báo cáo phát sinh.

- Đối với những doanh nghiệp đã thu thập theo công văn 5336/TCHQ-QLRR ngày 13/9/2018 và công văn 5463/TCHQ-QLRR ngày 19/9/2018, đề nghị không tiến hành thu thập trong năm 2019.

- Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro của ngành Hải quan năm 2019 kèm theo Quyết định số 237/QĐ-TCHQ ngày 31/1/2019.

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa thu thập đầy đủ thông tin doanh nghiệp theo phân bổ tại công văn 5336/TCHQ-QLRR trong năm 2018, đề nghị tiếp tục thu thập thông tin trong năm 2019.

Công ty TNHH DKSH Việt Nam (MST: 3700303206) địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, P. 12, Q.10, Tp.HCM, có nhà máy tại địa chỉ: 23 Đại lộ Độc lập, KCN VSIP1, Tx. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chi cục đã gửi 3 lần thông báo đến công ty và 1 lần mời Lãnh đạo công ty nhưng vẫn không nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin từ công ty. Mặt khác Chi cục vẫn phối hợp thu thập được một số thông tin từ Ban quản lý KCN và Bảo hiểm xã hội.

Đề xuất Cục Quản lý rủi ro xem xét đưa doanh nghiệp này vào danh sách doanh nghiệp không phối hợp với cơ quan hải quan trong quá trình thu thập thông tin.

Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương cập nhật thông tin trên của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 12 Quyết định số 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 và Điều 42 Quyết định 282/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2015 vào hệ thống RM tại mục 1.1 (Thu thập thông tin doanh nghiệp), phần thông tin khác có nhận xét, đánh giá tuân thủ doanh nghiệp của cán bộ quản lý tuân thủ doanh nghiệp.

3

Cục HQ Bình Phước (cv 2239/BC-HQBP ngày 27/12/2018)

Trong giai đoạn hiện nay, Tổng cục Hải quan phải đảm đương quá nhiều công việc nhằm hiện đại hóa của ngành và hội nhập, trong khi đó quản lý rủi ro chỉ là mảng nhỏ, lại đòi hỏi đầu tư lớn.

Do vậy, kiến nghị Tổng cục Hải quan quan tâm đến mảng công việc này hơn nữa trên các phương diện sau:

- Thường xuyên hoàn thiện các quy trình để các Cục Hải quan địa phương triển khai áp dụng hiệu quả QLRR chuyên trách ở cấp Cục và Chi cục.

- Chỉ đạo, ưu tiên cho việc bố trí cán bộ có trình độ cho khâu phân tích và thu thập thông tin rủi ro. Đề nghị TCHQ xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công chức làm công tác QLRR.

- Ưu tiên đầu tư phương tiện hiện đại cho các khâu thông quan hàng hóa, nhất là khâu xử lý tờ khai trên cơ sở nguồn thông tin về rủi ro và khâu kiểm tra hàng hóa trực tiếp để đảm bảo tốc độ thông quan nhanh.

- Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng Quy chế Thu thập, xử lý thông tin hải quan.

- Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của đơn vị và đang nghiên cứu, xử lý

4

Cục HQ Đồng Tháp (cv 1841/BC-HQĐT ngày 18/12/2018)

Trong kỳ, Chi cục Hải quan Sở Thượng thu thập được thông tin hồ sơ doanh nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyên Phát (MST: 1402090559) nhưng không cập nhật được thông tin vào hệ thống RMS. Lý do: hệ thống RMS thông báo mã số thuế của doanh nghiệp chưa được quản lý trên hệ thống.

Cục Quản lý rủi ro cập nhật mã số thuế của Hộ kinh doanh Nguyên Phát (MST: 1402090559) trên hệ thống RMS để Chi cục thực hiện cập nhật bổ sung thông tin hồ sơ doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan (Cục Quản lý rủi ro) đã xử lý mã số thuế trên hệ thống. Đề nghị đơn vị tiếp tục cập nhật hồ sơ theo quy định.

Trong kỳ, có 02 doanh nghiệp thực hiện thủ tục Hải quan tại đơn vị nhưng chưa được xếp hạng rủi ro, cụ thể:

- Hộ kinh doanh Nguyên Phát (MST: 1402090559) đăng ký và hoàn thành thủ tục 03 tờ khai nhập khẩu.

- Công ty TNHH MTV TM-DV-XNK Tài Công (MST: 1402100694) đăng ký và hoàn thành thủ tục 05 tờ khai nhập khẩu.

Cục Quản lý rủi ro xếp hạng rủi ro đối với 02 doanh nghiệp nêu trên.

Đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định tại Điểm b4 Khoản 1 Điều 50 Quyết định số 282/QĐ-TCHQ (ý kiến giải đáp như tại mục 1)

5

Cục HQ Quảng Ngãi (cv 1461/BC-HQQNg ngày 19/12/2018)

Ngày 30/11/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi có tiếp nhận tờ khai hải quan số 102361482750/A12, có các mặt hàng “Van đường ống hệ thống nhiệt lực, dùng để điều tiết khí nóng, mã HS 84818099”. Hàng hóa này bị điều chỉnh bởi tiêu chí quy định sau:

+ Mã tiêu chí phân luồng: PL1: CN phù hợp TC, QC kỹ thuật; PL2: Kiểm tra chất lượng theo 41/2018/TT-BGTVT ;

+ Phương pháp xử lý: J.

Tuy nhiên, Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải không áp dụng cho mặt hàng là “Van đường ống hệ thống nhiệt lực, dùng để điều tiết khí nóng” nêu trên.

Cục Quản lý rủi ro thanh loại tiêu chí quy định áp dụng đối với hàng hóa nêu trên.

Tại Phần VII, mục 32 Phụ lục II Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT thì nhóm 8481 có tên hàng: “Van nhóm I, van nhóm II và van nhóm III có đường kính >= 300 mm” thuộc điều chỉnh của Thông tư 41/2018/TT-BGTVT. Do đó, tờ khai có mã HS 84818099 do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi phản ánh có chỉ dẫn phân luồng như trên hệ thống.

Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi có thắc mắc liên quan đến việc áp dụng quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT đề nghị liên hệ với Cục Giám sát quản lý về Hải quan (là đơn vị chủ trì về áp mã HS của văn bản chuyên ngành và chính sách liên quan đến văn bản quản lý chuyên ngành) để được giải đáp, xử lý.

Ngày 17/12/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi có tiếp nhận tờ khai hải quan số 102392150600/A12, có các mặt hàng “Hạt nhựa Metallocence Polyethylene, dạng nguyên sinh, mã HS 39011099”. Hàng hóa này bị điều chỉnh bởi tiêu chí quy định sau:

+ Mã tiêu chí phân luồng: Danh mục rủi ro về phân loại hàng hóa.

+ Phương pháp xử lý: K;

+ Cần lưu ý: 1800E31577*DMRR về phân loại theo QĐ 902/QĐ-TCHQ .

Tuy nhiên, Quyết định 902/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2018 của Tổng cục Hải quan đã hết hiệu lực và đã thay thế bởi Quyết định 2844/QĐ-TCHQ ngày 28/9/2018 của Tổng cục Hải quan.

Cục Quản lý rủi ro thanh loại tiêu chí quy định áp dụng đối với hàng hóa nêu trên.

Tổng cục Hải quan (Cục Quản lý rủi ro) ghi nhận và đã xử lý trên hệ thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 808/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu808/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2019
Ngày hiệu lực01/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 808/TCHQ-QLRR

Lược đồ Công văn 808/TCHQ-QLRR 2019 vướng mắc về áp dụng quản lý rủi ro


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 808/TCHQ-QLRR 2019 vướng mắc về áp dụng quản lý rủi ro
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu808/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýBùi Thái Quang
        Ngày ban hành01/02/2019
        Ngày hiệu lực01/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 808/TCHQ-QLRR 2019 vướng mắc về áp dụng quản lý rủi ro

             Lịch sử hiệu lực Công văn 808/TCHQ-QLRR 2019 vướng mắc về áp dụng quản lý rủi ro

             • 01/02/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/02/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực