Công văn 8085/VPCP-NN

Công văn 8085/VPCP-NN thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8085/VPCP-NN 2021 thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm đổi mới kinh tế tập thể


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8085/VPCP-NN
V/v thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 6862/BKHĐT-HTX ngày 08 tháng 10 năm 2021), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có ý kiến chỉ đạo, như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến rất phức tạp nhưng cả nước vẫn thành lập mới được 1.238 hợp tác xã, 07 liên hiệp hợp tác xã, giải thể 304 hợp tác xã, đưa tổng số hợp tác xã cả nước lên 26.642 hợp tác xã và 96 liên hiệp hợp tác xã; thu hút khoảng 5,7 triệu thành viên và khoảng 800 nghìn lao động làm việc trong hợp tác xã. Đạt được nhng kết quả trên là nhờ sự quan tâm của các bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (sau đây gọi chung là thành viên Ban Chỉ đạo) đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công việc những tháng còn lại của năm 2021 khối lượng lớn, nhiều nhiệm vụ cần được triển khai, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

a) Các Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được giao; có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong quá trình tổng kết Nghị quyết, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; tùy tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, lựa chọn hình thức phù hợp tổ chức khảo sát, kiểm tra, đôn đốc tổng kết Nghị quyết, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 tại các địa phương.

b) Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tích cực đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổng kết Nghị quyết, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Văn phòng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển hợp tác xã (Cục Phát triển Hợp tác xã) giúp Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tổng hợp, nghiên cứu báo cáo tổng kết của các bộ, ngành, địa phương; chủ động làm việc với các địa phương, hợp tác xã, các chuyên gia và tổ chức quốc tế trong quá trình xây dựng các báo cáo tổng kết; kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc trong tổng kết Nghị quyết và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ dự án sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012, báo cáo các cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội theo đúng tiến độ quy định tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 134/NQ-CP).

d) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia tuyên truyền trong quá trình tổng kết Nghị quyết, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

đ) Các bộ, ngành, địa phương theo dõi, chỉ đạo tổng kết các nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; khẩn trương tổ chức thực hiện việc tổng kết Nghị quyết, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 với hình thức phù hợp, tùy theo diễn biến dịch bệnh Covid-19; bảo đảm việc tổng kết hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian quy định.

2. Về triển khai các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết số 134/NQ-CP

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021 (dự kiến vào trung tuần tháng 12 năm 2021).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để hoàn thiện hệ thống lý luận và khung khổ pháp lý về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, gồm lãnh đạo các bộ, ngành có nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP .

- Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (thuộc Cục Phát triển Hợp tác xã) để cung ứng các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Nghị quyết số 134/NQ-CP và Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020; bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động cho Trung tâm trong 05 năm đầu thành lập.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 quy định thống nhất về phân loại, đánh giá hợp tác xã.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị quyết về phát triển hợp tác xã nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đi khí hậu cho hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Chương trình phát triển sơ chế, chế biến quy mô vừa và nhỏ ở các doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp.

c) Bộ Tài chính

- Ban hành Thông tư hướng dẫn các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025.

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hướng dẫn kiểm toán các hợp tác xã có nhu cầu được kiểm toán hoặc phải kiểm toán bắt buộc theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP và Văn bản số 5689/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 8 năm 2021.

- Ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xử lý các vấn đề về tài chính khi tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

- Cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã theo phân cấp ngân sách và khả năng cân đối ngân sách hàng năm.

d) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

- Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng các đề án tại Nghị quyết số 134/NQ-CP và triển khai Đề án đầu tư công hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã tại các tỉnh phía Bắc.

- Hỗ trợ thành viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

- Chủ động nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tham mưu và đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương chủ trương, chính sách và pháp luật về phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã; hướng dẫn, phối hợp, chủ trì triển khai, tham gia tổng kết nhằm đánh giá toàn diện sự phát triển, nhng khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị đối với các loại hình hoạt động của hợp tác xã trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Luật Hợp tác xã năm 2012.

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý và xếp hạng Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

e) Các bộ, ngành và địa phương

- Cân đối, bố trí vốn ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hp pháp khác theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cân đối, bố trí nguồn lực và chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện đăng ký, tổ chức lại hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; tiến hành giải thể dứt điểm các hợp tác xã có tên nhưng không còn hoạt động.

- Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ; các Chiến lược, Kế hoạch, Chương trình, Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo và đề xuất phương hướng xử lý; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tiến độ triển khai và báo cáo kết quả với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TP, TC, NN&PTNT, TT&TT, LĐ-TB&XH, KH&CN;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương;
- Cục Phát triển HTX (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Thư ký Phó TTg Lê Minh Khái, các Vụ: KTTH, KGVX, CN;
- Lưu: VT, NN (2). H

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8085/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8085/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2021
Ngày hiệu lực04/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(05/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8085/VPCP-NN 2021 thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm đổi mới kinh tế tập thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8085/VPCP-NN 2021 thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm đổi mới kinh tế tập thể
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8085/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/11/2021
        Ngày hiệu lực04/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (05/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8085/VPCP-NN 2021 thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm đổi mới kinh tế tập thể

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8085/VPCP-NN 2021 thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm đổi mới kinh tế tập thể

           • 04/11/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực