Công văn 81/BXD-KHTC

Công văn số 81/BXD-KHTC về việc rà soát thực hiện nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và chuẩn bị lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 đối với các dự án ODA do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 81/BXD-KHTC Rà soát thực hiện nhiệm vụ, dự toán NSNN 2008 và chuẩn bị lập dự toán NSNN 2009 đối với các dự án ODA


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 81/BXD-KHTC
V/v: Rà soát thực hiện nhiệm vụ, dự toán NSNN năm 2008 và chuẩn bị lập dự toán NSNN năm 2009 đối với các dự án ODA.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Các đơn vị thực hiện chương trình dự án ODA trực thuộc Bộ

Ngày 13/5/2008 Bộ Tài chính có văn bản số 5453/BTC-HCSN về việc bố trí vốn đối ứng đối với các dự án ODA. Bộ Xây dựng, yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các dự án đã được Bộ giao dự toán chi ngân sách năm 2008.

- Thực hiện việc rà soát lại các khối lượng công việc sẽ triển khai thực hiện để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện cho cả năm so với dự toán được giao (bao gồm cả số dư dự toán năm 2007 chuyển sang),

- Trường hợp các dự án có nhu cầu kinh phí thấp hơn, hoặc cao hơn dự toán đã giao thì đơn vị báo cáo về Bộ để được điều chỉnh (tăng, giảm) kịp thời, cụ thể như sau:

+ Đối với các dự án sau khi rà soát, nếu có khối lượng phát sinh tăng, yêu cầu đơn vị lập dự toán gửi về Bộ để được bổ sung kinh phí trong năm 2008.

+ Đối với các dự án có khối lượng đã xác định trong năm 2008, nhưng chưa triển khai thực hiện thì báo cáo số dư về Bộ, để Bộ tổng hợp và giao bổ sung vào dự toán ngân sách năm 2009.

(Chi tiết các dự án của từng đơn vị đính kèm văn bản)

- Thời gian gửi dự toán điều chỉnh về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 30/5/2008 để được điều chỉnh kịp thời.

2. Công tác lập dự toán ngân sách năm 2009.

Căn cứ vào nội dung và khối lượng công việc cần triển khai trong năm 2009 của các chương trình, dự án do đơn vị trực tiếp thực hiện hoặc quản lý điều phối, Bộ yêu cầu đơn vị lập dự toán vốn đối ứng, vốn nước ngoài năm 2009 theo các quy định hiện hành gửi về Bộ trước ngày 30/6/2008 để tổng hợp kế hoạch ngân sách.

Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TT Đinh Tiến Dũng (để báo cáo)
- Lưu VP, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng

 

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM 2008

Đơn vị: Ban quản lý dự án Hợp phần C

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTC ngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

H/phần C: Nghiên cứu nước chưa xử lý (BQLDA hợp phần C- Công ty nước và môi trường VN)

0

170.382.570

170.382.570

 

* Bộ Tài chính đã thống nhất phần kinh phí phát sinh do kéo dài thời gian thực hiện là 364.000.000đ. Đề nghị đơn vị lập dự toán nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2008 gửi về Bộ làm căn cứ giao dự toán thực hiện.

 

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM 2008

Đơn vị: Trường cao đẳng nghề cơ giới cơ khí xây dựng số 1

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTC ngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

Dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề

2.080.000.000

0

2.080.000.000

 

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM 2008

Đơn vị: BQLDA phát triển hạ tầng kỹ thuật – Cục Hạ tầng kỹ thuật

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTC ngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

I

Các dự án chuyển tiếp

3.157.600.000

3.050.104.279

6.207.704.279

1

Dự án hỗ trợ quản lý nước thải các đô thị thuộc tỉnh.

150.940.000

91.330.107

242.270.107

2

Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt nam (hợp phần D&E)

2.726.660.000

2.958.774.172

5.685.434.172

3

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị cho Dự án thứ 2 phát triển Cấp nước đô thị Việt nam"

280.000.000

0

280.000.000

II

Dự án mới

800.000.000

0

800.000.000

1

Tăng cường năng lực cho Bộ xây dựng trong lĩnh vực nước thải và rác thải rắn đô thị / GTZ (Đức)

800.000.000

0

800.000.000

 

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM 2008

Đơn vị: BQLDA phát triển đô thị– Cục phát triển đô thị

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTC ngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

Chương trình tổng thể nâng cấp đô thị Quốc gia -Khu vực thu nhập thấp trong đô thị- Hợp phần của Bộ xây dựng

1.893.000.000

0

1.893.000.000

2

Dự án hỗ trợ kỹ thuật mở rộng lợi ích cho người nghèo thông qua dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung.

164.173.000

0

164.173.000

 

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM 2008

Đơn vị: Văn phòng Bộ- Dự án của Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTC ngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn sử dụng ODA Phần lan – Hợp phần A: Tư vấn dự án

258.477.000

0

258.477.000

 

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM 2008

Đơn vị: Văn phòng dự án EC và Viện kiến trúc, quy hoạch XD đô thị và nông thôn

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTC ngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

 

Chương trình quy hoạch môi trường đô thị Việt nam do EC tài trợ.

2.281.000.000

1.663.944.638

3.944.944.638

1

Văn phòng dự án (EC)

2.081.000.000

1.663.944.638

3.744.944.638

2

Viện kiến trúc, Quy hoạch XD đô thị và nông thôn (Chi Ban chỉ đạo dự án)

200.000.000

0

200.000.000

 

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM 2008

Đơn vị: Văn phòng hỗ trợ hợp phần dự án- Dự án của Vụ khoa học công nghệ

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTC ngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

Hợp phần: "Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo" thuộc chương trình hợp tác phát triển Việt nam -Đan mạch về môi trường

916.000.000

188.161.299

1.104.161.299

 

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM 2008

Đơn vị: Văn phòng Bộ- Dự án của Vụ quản lý hoạt động xây dựng

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTC ngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

Chuẩn bị dự án: “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng”

60.750.000

0

60.750.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 81/BXD-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu81/BXD-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 81/BXD-KHTC

Lược đồ Công văn 81/BXD-KHTC Rà soát thực hiện nhiệm vụ, dự toán NSNN 2008 và chuẩn bị lập dự toán NSNN 2009 đối với các dự án ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 81/BXD-KHTC Rà soát thực hiện nhiệm vụ, dự toán NSNN 2008 và chuẩn bị lập dự toán NSNN 2009 đối với các dự án ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu81/BXD-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Đức Hưng
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 81/BXD-KHTC Rà soát thực hiện nhiệm vụ, dự toán NSNN 2008 và chuẩn bị lập dự toán NSNN 2009 đối với các dự án ODA

              Lịch sử hiệu lực Công văn 81/BXD-KHTC Rà soát thực hiện nhiệm vụ, dự toán NSNN 2008 và chuẩn bị lập dự toán NSNN 2009 đối với các dự án ODA

              • 20/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực