Công văn 81/KTKĐCLGD

Công văn 81/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh vừa làm vừa học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 81/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 81/KTKĐCLGD
V/v Hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh vừa làm vừa học.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

 

Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 62) và các kết luận của Bộ trưởng trong cuộc họp ngày 10/9/2009 về việc tổ chức thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là trường) một số điểm cụ thể trong đợt thi tháng 3 và tháng 4 năm 2010 như sau:

1. Nội dung và cấu trúc đề thi

a) Nội dung đề thi:

- Đáp ứng yêu cầu kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12;

- Đề thi được ra theo chương trình chuẩn và nâng cao hiện hành.

b) Cấu trúc đề thi các môn trắc nghiệm:

Tiếp tục thực hiện theo Công văn 681/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công tác đề thi tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2009.

2. Lịch thi (cho cả hệ đại học và cao đẳng). Các trường có thể tổ chức thi một trong hai ngày hoặc cả hai ngày của mỗi tháng theo lịch sau:

Tháng

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối B

Khối D

Tháng 3

Thứ Bảy

20/3/2010

Sáng

Vật lí

Sinh học

 

Chiều

Hóa học

Hóa học

Tiếng Anh

Thứ Bảy

27/3/2010

Sáng

Vật lí

Sinh học

 

Chiều

Hóa học

Hóa học

Tiếng Anh

Tháng 4

Thứ Bảy

17/4/2010

Sáng

Vật lí

Sinh học

 

Chiều

Hóa học

Hóa học

Tiếng Anh

Thứ Bảy

24/4/2010

Sáng

Vật lí

Sinh học

 

Chiều

Hóa học

Hóa học

Tiếng Anh

Ghi chú: Các môn tự luận do từng trường tự sắp xếp.

3. Thời gian biểu các môn thi trắc nghiệm

Thời gian

Nhiệm vụ

Buổi sáng

Buổi chiều

7h00 - 7h30

13h30 - 14h00

Phát túi đề thi cho CBCT 1; phát túi phiếu TLTN và túi tài liệu cho CBCT 2; cả 2 CBCT về ngay phòng thi, ghi số báo danh lên bàn thí sinh và ký tên vào phiếu TLTN.

7h30 - 7h45

14h00 - 14h15

Gọi thí sinh vào phòng thi; phát phiếu TLTN; hướng dẫn thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN.

7h45 - 8h00

14h15 - 14h30

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

8h00

14h30

Bắt đầu giờ làm bài (90 phút).

8h15

14h45

Thu đề thi và phiếu TLTN còn dư tại phòng thi giao cho Ban thư ký.

9h15

15h45

CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

9h30

16h00

Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Thu phiếu TLTN bàn giao cho Ban thư ký.

4. Thời gian đăng ký và nhận đề thi trắc nghiệm

- Các trường tổ chức thi tuyển sinh có các môn thi trắc nghiệm (Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh) đều phải nhận đề thi của Bộ GDĐT. Ban đề thi của trường trực tiếp nhận đề thi gốc từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

- Các trường đăng ký nhận đề thi gốc (theo mẫu đính kèm) với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục qua email: cucktkd@moet.edu.vn, fax: (04) 38683700; đồng thời chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, số 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công văn đăng ký của Trường cần cung cấp đầy đủ các thông tin: Ngày thi; địa điểm thi; môn thi, khối thi; số lượng thí sinh dự thi; người liên hệ (điện thoại cố định, điện thoại di động) và địa điểm nhận đề thi.

- Lịch đăng ký và nhận đề thi như sau:

Tháng

Hạn cuối cùng đăng ký nhận đề thi

Ngày nhận đề thi

Ngày thi

3

02/3/2010

15/3/2010

Thứ Bảy, ngày 20/3/2010

Thứ Bảy, ngày 27/3/2010

4

29/3/2010

12/4/2010

Thứ Bảy, ngày 17/4/2010

Thứ Bảy, ngày 24/4/2010

- Địa điểm nhận đề thi:

+ Hà Nội: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng;

+ Đà Nẵng: Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Quận Hải Châu;

+ Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3.

Khi nhận đề thi gốc, phải có đủ thành phần theo quy định của Quy chế tuyển sinh và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn, bí mật của đề thi (Lập biên bản giao nhận).

6. In sao và phân phối đề thi

- Các trường tự tổ chức in sao hoặc một số trường lân cận chủ động liên hệ, phối hợp với nhau để tổ chức in sao đề thi;

- In sao đề thi đúng số lượng; niêm phong túi đề thi theo phòng thi; phân phối đề thi tới từng địa điểm thi đảm bảo tuyệt đối an toàn và bảo mật.

7. Chuẩn bị Phiếu trả lời trắc nghiệm

Các trường xác định phương thức chấm thi trắc nghiệm (tự chấm nếu đã có máy quét; hoặc nhờ đơn vị bạn chấm giúp; hoặc liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để được giúp đỡ). Lưu ý chấm thi trên máy nào thì phiếu trả lời trắc nghiệm phải phù hợp với máy đó.

Nhận được Công văn này, các trường khẩn trương thực hiện. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, cần liên hệ ngay với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; e.mail: cucktkd@moet.edu.vn; fax: (04) 38683700; điện thoại (04) 38683992; 0912320327 (Ông Trần Công Thành, Phó Trưởng phòng Khảo thí)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- TTTT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn An Ninh

 

MẪU ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỀ THI
(Kèm theo Công văn số: 81 /KTKĐCLGD ngày 02 /02/2010 của Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD)

ĐƠN VỊ……………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:       /…………..

V/v Đăng ký nhận đề thi tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học

…………………, ngày     tháng    năm 2010

 

Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Trong đợt thi tháng 3, tháng 4 năm 2010, Trường:……………………………….

…………………………….. đăng ký với quý Cục:

1. Tổ chức thi ngày:.............................................................................................

2. Thi tuyển sinh trình độ:          □ Đại học                      □ Cao đẳng

3. Khối thi, môn thi và kinh phí:

Đại học:

- Khối:…...; môn:……..………Số thí sinh:…………… x 5.000đ = …….….….

- Khối:…...; môn:……..………Số thí sinh:…………… x 5.000đ = …….……..

Cao đẳng:.......................................................................................................

Cộng: …………….……đ

4. Nhận đề tại:              □ Hà Nội          □ Đà Nẵng        □ Thành phố Hồ Chí Minh

Trước ngày       /           /2010, Trường sẽ gửi số kinh phí trên về: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, số tài khoản: 0021001513301 Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

5. Phương án chấm thi (chọn 1 trong 3 phương án):

□ a) Tự chấm: Máy quét loại…………………………………..……………........

□ b) Nhờ trường bạn chấm giúp: Trường…………………………………...........

□ c) Nhờ Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD chấm giúp: Hợp đồng chấm ...........……………..………...… bản phiếu trả lời trắc nghiệm.

6. Khi cần xin liên hệ với:……………………………………..…...………………..…,

chức vụ:…….………………………………….; email:………….…………………….;

điện thoại cố định:……………………, di động:………………..................................

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

……….….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 81/KTKĐCLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu81/KTKĐCLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2010
Ngày hiệu lực02/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 81/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 81/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu81/KTKĐCLGD
        Cơ quan ban hànhCục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
        Người kýNguyễn An Ninh
        Ngày ban hành02/02/2010
        Ngày hiệu lực02/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 81/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 81/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh

             • 02/02/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/02/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực