Công văn 81/SGD&ĐT-TCCB

Công văn 81/SGD&ĐT-TCCB về hướng dẫn công tác thuyên chuyển Cán bộ - Giáo viên hàng năm do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 81/SGD&ĐT-TCCB hướng dẫn công tác thuyên chuyển Cán bộ - Giáo viên


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/SGD&ĐT-TCCB
V/v Hướng dẫn công tác thuyên chuyển Cán bộ - Giáo viên hàng năm.

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi:

Các trường THPT và trực thuộc.
Các Trung tâm HN-DN và GDTX.
Các phòng Giáo dục Huyện, Thị.

Căn cứ quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành qui định quản lý công chức, viên chức nhà nước của tỉnh;
Căn cứ công văn số 252/SNV-CBCC ngày 20/4/2006 của Sở Nội vụ Tỉnh Bình Dương về việc tiếp nhận, điều động viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo;
Để thực hiện công tác xét thuyên chuyển Cán bộ - giáo viên hàng năm đi vào nề nếp, Sở Giáo dục & Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

I. CHUYỂN ĐI

1. Điều kiện:

Cán bộ - giáo viên phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công, không bị kỷ luật hoặc không đang trong thời gian xét kỷ luật; có quyết định hết thời gian tập sự - thử việc.

* Về thời gian công tác:

- Thuyên chuyển trong Huyện – thị: tối thiểu nam 4 năm, nữ 3 năm

- Thuyên chuyển ngoài Huyện – thị: tối thiểu nam 5 năm, nữ 3 năm

- Thuyên chuyển ngoài Tỉnh: tối thiểu nam 5 năm, nữ 4 năm

2. Hồ sơ thuyên chuyển:

- Thuyên chuyển trong, ngoài Huyện: làm 01 bộ hồ sơ thuyên chuyển

- Thuyên chuyển ngoài Tỉnh: làm 02 bộ hồ sơ thuyên chuyển

* Hồ sơ cá nhân gồm có:

a. Đơn xin thuyên chuyển (theo mẫu);

b. Bản sao phiếu nhận xét, đánh giá công tác của 3 năm gần nhất (photo không công chứng);

c. Sơ yếu lý lịch (khai rõ ràng, đầy đủ, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và làm theo mẫu 2C/TCTW-98);

d. Bản sao văn bằng sư phạm (Photo có công chứng);

đ. Bản sao quyết định lương đang hưởng (Photo không công chứng);

e. Sao quyết định công nhận hết thời gian tập sự - thử việc (Photo không công chứng);

f. Phiếu khám sức khỏe (của bệnh viện Huyện trở lên và không quá 06 tháng)

Trường hợp xin thuyên chuyển diện theo chồng, theo vợ cần có thêm:

g. Bản sao hộ khẩu của chồng (vợ) hoặc gia đình chồng (vợ) (Photo có công chứng);

* Hồ sơ đơn vị gồm có:

a. Biên bản họp xét thuyên chuyển

b. Danh sách CB-CC-VC đề nghị thuyên chuyển trong tỉnh, ngoài tỉnh.

Đối với phòng giáo dục lập danh sách CB-CC-VC thuyên chuyển về các trường THPT – Trực thuộc Sở GD&ĐT thì phải có ý kiến phê duyệt của UBND Huyện, Thị.

3. Trình tự, thủ tục xét thuyên chuyển:

* Đối với trường THPT, trường TH chuyên nghiệp, trung tâm GDTX và KTTH-Hướng nghiệp: gửi hồ sơ thuyên chuyển của CB-CC-VC về sở GD&ĐT;

* Đối với phòng giáo dục:

- Hồ sơ thuyên chuyển trong Huyện, Thị: gửi phòng Nội vụ những trường hợp do UBND Huyện, Thị bổ nhiệm và có ngạch từ chuyên viên hoặc tương đương trở xuống để UBND Huyện, Thị xem xét giải quyết;

- Hồ sơ thuyên chuyển đi ngoài Huyện, Thị: gửi về phòng Nội vụ Huyện, Thị để thỏa thuận và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ xem xét giải quyết;

- Hồ sơ thuyên chuyển đến các trường THPT – TT Sở GD&ĐT: gửi về phòng Nội vụ Huyện, Thị để thỏa thuận, sau đó gửi về phòng Tổ chức Cán bộ - Sở GD&ĐT để xét tiếp nhận;

- Hồ sơ thuyên chuyển đi ngoài Tỉnh: gửi về phòng Nội vụ Huyện, Thị để thỏa thuận và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ xem xét giải quyết;

* Lịch xét thuyên chuyển:

- Từ 01 tháng 3 đến 30 tháng 3:

các đơn vị tập hợp hồ sơ thuyên chuyển và họp xét;

- Từ 01 tháng 4 đến 15 tháng 4:

- Trường THPT – trực thuộc Sở GD&ĐT nộp hồ sơ thuyên chuyển về Sở GD&ĐT (kể cả thuyên chuyển trong tỉnh và ngoài tỉnh);

- Phòng Giáo dục tập hợp hồ sơ thuyên chuyển của các đơn vị thuộc PGD quản lý;

- Từ 16 tháng 4 đến 30 tháng 4:

Sở GD&ĐT họp hội đồng xét thuyên chuyển ngoài tỉnh và chuyển hồ sơ thuyên chuyển ngoài tỉnh đi các tỉnh để liên hệ tiếp nhận;

- Từ 01 tháng 5 đến 15 tháng 5:

Sở GD&ĐT họp hội đồng xét thuyên chuyển trong tỉnh và chuyển hồ sơ thuyên chuyển ngoài khối THPT – Trực thuộc về Sở Nội vụ để liên hệ tiếp nhận;

- Từ 01 tháng 7 đến 30 tháng 7:

Sở GD&ĐT phát hành quyết định thuyên chuyển trong tỉnh.

II. CHUYỂN ĐẾN

1. Điều kiện tiếp nhận:

- Phải có thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng) đang công tác hoặc sinh sống tại tỉnh Bình Dương và phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương;

- Phải đạt chuẩn về trình độ chuyên môn ít nhất từ Cao đẳng trở lên (đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) và Đại học trở lên (đối với giáo viên Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp);

- Tuổi đời không quá 45;

- Phải là cán bộ - công chức – viên chức trong biên chế nhà nước;

2. Hồ sơ xin tiếp nhận:

- Phải đầy đủ như qui định hồ sơ chuyển đi nêu trên và trong đơn xin thuyên chuyển phải ghi rõ nơi xin chuyển đến (trường, huyện);

- Phải có giấy cam kết công tác ổn định lâu dài ở nơi xin đến và chấp hành sự phân công của đơn vị xin đến;

- Nếu hồ sơ tỉnh khác xin tiếp nhận phải có ý kiến thuận cho chuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Nội vụ nơi đang công tác;

3. Thời gian nhận hồ sơ xin tiếp nhận:

Hàng năm, Sở GD&ĐT nhận hồ sơ xin tiếp nhận từ tỉnh khác đến vào tháng 6xét tiếp nhận trong tháng 7.

Sở GD&ĐT không nhận và không xét những hồ sơ nộp không đúng thời gian hoặc không đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCCB.D.70

GIÁM ĐỐC
Dương Thế Phương

 

Bộ, Tỉnh........................
Đơn vị trực thuộc...........
Đơn vị cơ sở.................

SƠ YẾU LÝ LỊCH

2C/TCTW-98

………………………………

Số hiệu cán bộ, công chức

 

ảnh

1) Họ và tên khai sinh: ..............(viết chữ in hoa đậm nét)................. Nam, nữ:................

2) Các tên gọi khác:.....................................................................................................

3) Cấp ủy hiện tại:.................................... , Cấp ủy kiêm:..............................................

Chức vụ (Đảng, đoàn thể, chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm):.................................

.............................................................. Phụ cấp chức vụ:..........................................

4) Sinh ngày:….tháng…..năm 19…..                        5) Nơi sinh:................................................................

6) Quê quán (xã, phường):............................ (huyện, quận):.....................................................................

7) Nơi ở hiện nay (xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP):............................ đ/thoại:.........................

8) Dân tộc (Kinh, Tày, Mông, Ê đê…):................................ 9) Tôn giáo:.....................................................

10) Thành phần gia đình xuất thân:............................................................................................................

(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản,…)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng:...............................................................................

(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bán, học sinh …)

12) Ngày được tuyển dụng:……/……../19……, vào cơ quan nào, ở đâu:.....................................................

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác:……/……../19…..         Ngày tham gia cách mạng:…../……./19…..

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:……/……./19…..  Ngày chính thức:……/……./19……

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:.........................................................................................

(Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội …….)

16) Ngày nhập ngũ:….../……/19…..    Ngày xuất ngũ:……/……/19…..,  Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): .............

17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: .... (lớp mấy) ..... Học hàm, học vị cao nhất:.................................

(GS, PGS.TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư … năm nào, chuyên ngành gì)

- Lý luận chính trị: ..... (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)..... - Ngoại ngữ: .... (Anh (A/B/C/D), Nga (A/B/C/D), Pháp (A/B/C/D) …)

18) Công tác chính đang làm:...................................................................................................................

19) Ngạch công chức:......... (mã số:........... ).Bậc lương:........... , hệ số:.......................... từ tháng……/199

20) Danh hiệu được phong (năm nào):.......................................................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác:............................... Công việc đã làm lâu nhất:...................................................

22) Khen thưởng: ............................ (Huân, huy chương, năm nào)..........................................................

23) Kỷ luật (đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức):...................................

24) Tình trạng sức khỏe: ..... (tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì) ..... Cao: 1m……,     Cân nặng: ……. kg, Nhóm máu:………

25) Số chứng minh nhân dân:................................... Thương binh loại:......................... .Gia đình liệt sỹ:  □

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Thời gian học

Hình thức học

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

..................................

...................................

.../19…..-…/19...

................

...........................

..................................

...................................

.../19…..-…/19...

................

...........................

..................................

...................................

.../19…..-…/19...

................

...........................

.................................. ..................................

...................................

.../19…..-…/19...

................

...........................

..................................

...................................

.../19…..-…/19...

................

...........................

..................................

...................................

.../19…..-…/19...

................

...........................

..................................

...................................

.../19…..-…/19...

................

...........................

Ghi chú: Hình thức học: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ...../ Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân, Kỹ sư…

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………..., ngày    tháng     năm 200

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN

Kính gửi:…………………………………………………………

Tôi tên là:............................................................................................ sinh năm.....................................

Chức vụ:........................................................ Đơn vị:..............................................................................

Trình độ văn hóa:............................................. Trình độ chuyên môn:.........................................................

                                                                      Hệ đào tạo:........................... môn:....................................

Năm vào ngành:.............................................. Ngày hết tập sự - thử việc:.................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................................................

Quá trình công tác: (Ghi rõ thời gian công tác ở từng đơn vị)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị các cấp xét và giải quyết cho tôi được thuyên chuyển đến:........................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Lý do:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nếu được chấp thuận tôi sẽ chấp hành mọi sự phân công của đơn vị mới./.

 

Ý KIẾN BAN GIÁM HIỆU

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN:

a/ Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

b/ Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI:

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu …?):.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

- Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?.........................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Bố, Mẹ, Vợ (chồng), các con, anh chị em ruột

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước), thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …

Bố, mẹ

...............................................

...............................................

...............................................

.......

.......

.......

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Vợ, chồng

...............................................

...............................................

.......

.......

...............................................................................

...............................................................................

Các con:

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Anh chị em ruột

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

b) Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước), thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …

Bố, mẹ

...............................................

...............................................

...............................................

.......

.......

.......

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Anh chị em ruột

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

- Quá trình lương của bản thân:

Tháng/năm:

3/1993

4/1993

 

 

 

 

 

 

Ngạch/bậc:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn thu thập chính của gia đình (hàng năm): + lương:..........................................................................

+ Các nguồn khác: ............................................................................................................................................

- Nhà ở

+ được cấp, được thuê, loại nhà............... , tổng diện tích sử dụng........................ m2

 

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà.................. , tổng diện tích sử dụng........................ m2

- Đất ở

+ Đất được cấp:....................... m2,                             + đất tự mua:..................... m2

- Đất sản xuất, kinh doanh: (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá …).......................................

..............................................................................................................................................................

 

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(ký tên)

Ngày    tháng    năm 199
Xác nhận của cơ quan quản lý

 

Thuộc tính Công văn 81/SGD&ĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu81/SGD&ĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2007
Ngày hiệu lực07/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 81/SGD&ĐT-TCCB

Lược đồ Công văn 81/SGD&ĐT-TCCB hướng dẫn công tác thuyên chuyển Cán bộ - Giáo viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 81/SGD&ĐT-TCCB hướng dẫn công tác thuyên chuyển Cán bộ - Giáo viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu81/SGD&ĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýDương Thế Phương
        Ngày ban hành07/03/2007
        Ngày hiệu lực07/03/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 81/SGD&ĐT-TCCB hướng dẫn công tác thuyên chuyển Cán bộ - Giáo viên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 81/SGD&ĐT-TCCB hướng dẫn công tác thuyên chuyển Cán bộ - Giáo viên

              • 07/03/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/03/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực