Công văn 814/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 814/BGDĐT-KHCNMT năm 2014 đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư với Đài Loan năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 814/BGDĐT-KHCNMT 2014 nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư Đài Loan 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 814/BGDĐT-KHCNMT
V/v đề xuất nhiệm vụ HTQT theo NĐT với Đài Loan năm 2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

Các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng; các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Để chuẩn bị nội dung đàm phán và ghi nhận vào Nghị định thư về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Đài Loan năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu với các đối tác Đài Loan theo các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp (ưu tiên công nghệ vi sinh, công nghệ chọn tạo giống và công nghệ chế biến sau thu hoạch); công nghệ sinh học trong y tế; đa dạng sinh học; khoa học vật liệu mới; điện tử, vi mạch; tự động hóa và IT; khoa học trái đất, thủy văn, phòng tránh thiên tai. Các nhiệm vụ đề xuất cần đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn đề cấp thiết của Việt Nam và đồng thời là thế mạnh của Đài Loan.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung xem xét đưa vào danh mục đàm phán với Đài Loan bao gồm:

- Công văn đề xuất của Cơ quan chủ trì và văn bản cam kết đáp ứng các điều kiện đối với tổ chức/cá nhân tham gia xét chọn; Danh mục đề xuất theo mẫu đính kèm.

- 05 bản tiếng Việt và tiếng Anh Đề cương Thuyết minh đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư theo Phụ lục I (Tên nhiệm vụ bằng tiếng Anh phải giống với tên đề xuất bằng tiếng Việt). Ngoài ra, thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu Phụ lục I phải gửi qua địa chỉ thư điện tử: vukhcns@moet.edu.vn

- 02 bản tiếng Việt và tiếng Anh Thỏa thuận liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ giữa cơ quan chủ trì Việt Nam với đối tác Đài Loan về nội dung, kế hoạch và điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hồ sơ đề xuất đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt Hà Nội trước ngày 15/03/2013. Riêng Danh mục đề xuất theo mẫu và thuyết minh nhiệm vụ (phụ lục 1) đề nghị gửi cả qua địa chỉ thư điện tử: vukhcns@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.Tr. Trần Quang Quý (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Trọng Hùng

 

________________________

Địa chỉ liên hệ: Đ/c Nguyễn Thúy Loan,Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 043-8680134, 0945684448, E-mail: ntloan@moet.edu.vn

 

DANH MỤC

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ VỚI ĐÀI LOAN NĂM 2015
(Kèm theo công văn số: 814/BGDĐT-KHCNMT ngày26 tháng 02 năm 2014)

Stt

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu, nội dung chủ yếu, tính cấp thiết

Tổ chức/cá nhân thực hiện, cơ quan chủ trì và đối tác Đài Loan

Sản phẩm dự kiến

Thời gian thực hiện

Kinh phí (Triệu đồng)

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

Tổng số hỗ trợ từ NSNN

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I

MẪU ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Đề cương thuyết minh đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (*)

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1

Tên nhiệm vụ

 

 

 

 

2

Thời gian thực hiện.....tháng

3

Cấp quản lý

(Từ tháng...../.....đến tháng...../.....)

 

 

 

NN

 

Bộ, Tỉnh

 

CS

 

4

Thuộc Chương trình, Đề tài độc lập cấp nhà nước (nếu có)

 

 

 

 

 

5

Dự kiến đưa vào Nghị định thư với (nước):

 

Khóa họp ..... ngày.....tháng.....năm..... tại....

 

 

 

 

6

Họ tên chủ nhiệm phía Việt Nam:

Học hàm, học vị, chuyên môn :

Chức danh khoa học:              

Điện thoại cơ quan:    

Điện thoại nhà riêng: 

Điện thoại di động:    

Email:                        

Địa chỉ cơ quan:                                                                                                  

Địa chỉ nhà riêng:                                                                                              

7

Cơ quan chủ trì Việt Nam:

 

Cơ quan chủ trì:

Địa chỉ:      

Điện thoại:                                            

Fax:            

Email:

Website:

8

Đề xuất chủ nhiệm đối tác nước ngoài (nếu có):

 

Học hàm, học vị, chuyên môn :

Chức danh khoa học:              

Điện thoại cơ quan:    

Điện thoại nhà riêng: 

Điện thoại di động:    

Email:          

Tóm tắt lý lịch khoa học của chủ nhiệm đối tác (có thể có phụ lục kèm theo):

9

Đề xuất cơ quan đối tác nước ngoài (nếu có):

 

Địa chỉ:      

Điện thoại:                                            

Fax:

Email:

Website:            

Tóm tắt về năng lực khoa học và công nghệ của cơ quan đối tác nước ngoài (có thể có phụ lục kèm theo):

10

Xuất xứ thỏa thuận đã có với đối tác nước ngoài (nếu có):

1

Thời gian ký kết thoả thuận:

2

Cấp ký kết thoả thuận:

3

Các nội dung thoả thuận chính:

-

 

-

 

II. Nội dung khoa học và công nghệ của nhiệm vụ

11

Tầm quan trọng của nhiệm vụ đối với Việt Nam:

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về lĩnh vực của nhiệm vụ (quá trình thực hiện, thuận lợi, khó khăn và kết quả đến thời điểm đàm phán với đối tác nước ngoài):

+) .....

+) .....

Tổng quan tình hình nghiên cứu của cơ quan chủ trì Việt Nam về lĩnh vực của nhiệm vụ (quá trình thực hiện, thuận lợi, khó khăn và kết quả đến thời điểm đàm phán với đối tác nước ngoài):

+) .....

+) .....

Đánh giá tầm quan trọng của Nhiệm vụ đối với Việt Nam (mục tiêu, khả năng ứng dụng, tiềm năng thị trường, ...):

+) .....

+) .....

12

Dự kiến những nội dung nghiên cứu chính trong nước:

(Liệt kê và mô tả những nội dung cần nghiên cứu, nêu bật được những nội dung mới và phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra, kể cả những dự kiến hoạt động phối hợp để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng)

.....

.....

13

Dự kiến những nội dung hợp tác với đối tác nước ngoài:

(Liệt kê và mô tả những nội dung dự kiến hợp tác với đối tác nước ngoài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ)

.....

.....

III. Dự kiến kết quả của nhiệm vụ

14

Dạng kết quả của Nhiệm vụ

TT

Tên nội dung sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

Đơn vị đo

Mức chất lượng

Dự kiến số lượng sản phẩm tạo ra

Cần đạt

Mẫu tương tự

Trong nước

Thế giới

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

IV. Dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ và nguồn kinh phí

15

Nguồn kinh phí của Việt Nam

TT

Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó

Thuê khoán chuyên môn

Nguyên,vật liệu, năng lượng

Thiết bị, máy móc

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Chi khác

1

2

3

4

5

6

7

8

-

Ngân sách SNKH (đối ứng)

 

 

 

 

 

 

-

Vốn tín dụng

 

 

 

 

 

 

-

Vốn tự có

 

 

 

 

 

 

16

Nguồn kinh phí của đối tác nước ngoài:

 

Từ Chính phủ nước đối tác:                                                         Số tiền:              □  USD

 

Từ nguồn vốn vay (ODA, ...):                                                       Số tiền:               □  USD

 

Từ ngân sách tự có của đối tác:                                                  Số tiền:             □  USD

 

TT

Dự kiến các mục chi

Số lượng

Thành tiền

1

Đào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên, ...

 

 

2

Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm khoa học, ...

 

 

3

Chi phí cho chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam

 

 

4

Máy móc, trang thiết bị, kết quả nghiên cứu, ...

 

 

5

Phần mềm tin học, tài liệu khoa học, ...

 

 

...

...

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày..... tháng.....năm.....

 

Cơ quan chủ quản

TL.Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Cơ quan chủ trì

(Ký tên, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài

(Ký tên)

 

 * Bản thuyết minh sơ bộ phục vụ cho việc đàm phán trong các Nghị định thư hợp tác với nước ngoài về KH&CN. Trong một số trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu viết đề cương theo mẫu này bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 814/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu814/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 814/BGDĐT-KHCNMT

Lược đồ Công văn 814/BGDĐT-KHCNMT 2014 nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư Đài Loan 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 814/BGDĐT-KHCNMT 2014 nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư Đài Loan 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu814/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýLê Trọng Hùng
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 814/BGDĐT-KHCNMT 2014 nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư Đài Loan 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 814/BGDĐT-KHCNMT 2014 nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư Đài Loan 2015

              • 26/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực