Công văn 8154/TCHQ-GSQL

Công văn 8154/TCHQ-GSQL năm 2015 về kiểm tra phế liệu nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8154/TCHQ-GSQL kiểm tra phế liệu nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8154/TCHQ-GSQL
V/v: kiểm tra phế liệu nhập khẩu chưa có QCKT quốc gia về môi trường

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 6037/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2015 về việc tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị một số nội dung liên quan đến việc kiểm tra đối với phế liệu thuộc Danh mục được phép nhập khẩu nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường như sau:

Theo quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định. Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xut. Tuy nhiên, hiện tại mới có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu là giấy, nhựa, sắt thép ban hành kèm theo Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với các loại phế liệu thuộc Danh mục được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 2570/BTNMT-TCMT ngày 25/6/2015 hướng dẫn tạm thời về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Do vậy, đề nghị các đơn vị căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn s 2570/BTNMT-TCMT nêu trên và quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa tại Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đthực hiện cho đến khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu này.

Tng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 2570/BTNMT-TCMT ngày 25/6/2015)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2570/BTNMT-TCMT
V/v: hướng dẫn tạm thời về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2098/BTNMT-TCMT ngày 27/5/2015 trả li Công văn số 3711/TCHQ-GSQL ngày 23/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khu phế liệu, trong đó đã có ý kiến về việc thực hiện các hoạt động quản lý nhập khẩu phế liệu và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu.

Để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài m nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tạm thời về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này, áp dụng đối với các loại phế liệu trong Danh mục được phép nhập khẩu nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan hướng dẫn cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tc kiểm tra, thông quan phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thì áp dụng theo hướng dẫn tạm thời này cho đến khi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nêu trên dược ban hành. Các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu phải thực hiện việc ký quỹ bảo đm phế liệu phế liệu theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính ph quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý B./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
-
Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục hi quan, Bộ Tài chính;
- Sở TN&MT các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCMT Đ(70).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ MÔ TẢ PHẾ LIỆU, YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI PHẾ LIỆU TRONG DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU NHƯNG CHƯA CÓ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 2570/BTNMT-TCMT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

MSHS

Tên phế liệu

Mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng, mục đích sử dụng

1

2520

10

00

Thạch cao.

Thạch cao tổng hợp, hay Thạch cao FGD (flue gas desulphurization), là hợp cht canxi sunphat thu được từ quá trình khử lưu huỳnh trong khí thải từ lò đt nhiên liệu hóa thạch.

Nhập khu để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu, cấu kiện sử dụng trong ngành xây dựng.

2

2618

00

00

Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện st hoặc thép.

Xỉ dạng hạt được chế biến từ xỉ lò cao luyện gang, sắt, thép. Đáp ứng yêu cầu đối với xỉ ht cao dùng đsản xuất xi măng trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông, do Bộ Xây dựng ban hành.

Nhập khu đ làm phụ gia sản xuất xi măng.

3

3818

00

00

Các nguyên thóa học đã được kích tạp dùng trong điện từ, ở dạng đĩa, tm mỏng, hoặc các dng tương tự.

Mảnh vỡ ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc dạng cục chứa không dưới 99% nguyên tố silic (Si).

Nhập khu để gia công thành nguyên liệu phục vụ sản xuất modun năng lượng mặt trời.

4

5003

00

00

Tơ tm phế phẩm (kể cả kén không thích hợp đ quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế).

Tơ, kén phế phẩm được thu hồi từ quá trình ươm tơ, sản xuất sợi tơ.

Nhập khẩu để tận dng sản xuất tợ, sợi, vi.

5

7001

00

00

Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.

Không có lẫn thủy tinh vụn hoặc thủy tinh phế liệu từ bao bì cha hóa chất, thủy tinh từ bóng đèn hình máy thu hình, bóng đèn hình máy tính, bóng đèn huỳnh quang, bao bì thủy tinh và các loại thủy tinh hoạt tính khác,

Nhập khẩu đ sản xut các sn phẩm thủy tinh.

6

7404

00

00

Đồng phế liệu và mảnh vụn.

- Kim loại màu phế liệu và mảnh vụn nhập khẩu có mã HS tương ứng với s thứ tự từ 6 đến 18 có thể ở những dạng sau:

· Đoạn thanh, đoạn ống, đầu mẩu, đầu tm, đầu ct, phoi, sợi, cục, thi, mảnh vụn bằng kim loại hoặc hợp kim của kim loại đó bị loại ra từ quá trình sn xuất;

· Kim loại hoặc hợp kim của kim loại đó được lựa chọn, thu hồi từ công trình xây dựng, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị và các sản phẩm khác sau khi đã cắt phá, tháo dỡ tại nước hoặc lãnh th xuất khẩu;

· Lõi dây điện, lỗi cáp điện bằng đồng hoặc nhôm, đã loại bỏ vỏ bọc cách điện bằng nhựa, cao su hoặc bằng các loại vật liệu cách điện khác;

· Dây điện từ (dây đồng hoặc dây nhôm có lớp bọc cách điện bng sơn men, sợi bông hoặc giy) đã qua sử dụng.

- Kim loại màu phế liệu và mnh vụn nhập khẩu có mã HS tương ng với số thứ tự từ 6 đến 18 có thể ở dạng rời hoc được buộc thành bó, ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh.

7

7503

00

00

Niken phế liệu và mảnh vụn.

8

7602

00

00

Nhôm phế liệu và mảnh vụn.

9

7902

00

00

Kẽm phế liệu và mảnh vụn.

10

8002

00

00

Phế liệu và mảnh vụn thiếc.

11

8101

97

00

Vonfram phế liệu và mảnh vụn.

12

8102

97

00

Molypden phế liệu và mảnh vụn.

13

8104

20

00

Magie phế liệu và mảnh vụn.

14

8108

30

00

Titan phế liệu và mảnh vụn .

15

8109

30

00

Zircon phế liệu mảnh vụn.

16

8110

20

00

Antimon phế liệu và mảnh vụn.

17

8111

00

00

Mangan phế liệu và mảnh vụn.

18

8112

22

00

Crom phế liệu và mnh vụn.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8154/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8154/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2015
Ngày hiệu lực08/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8154/TCHQ-GSQL kiểm tra phế liệu nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 8154/TCHQ-GSQL kiểm tra phế liệu nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu8154/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Minh Quang
       Ngày ban hành08/09/2015
       Ngày hiệu lực08/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Công văn 8154/TCHQ-GSQL kiểm tra phế liệu nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường

        Lịch sử hiệu lực Công văn 8154/TCHQ-GSQL kiểm tra phế liệu nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường

        • 08/09/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/09/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực