Công văn 8154/TCHQ-TXNK

Công văn 8154/TCHQ-TXNK năm 2017 về ưu đãi thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8154/TCHQ-TXNK 2017 ưu đãi thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8154/TCHQ-TXNK
V/v ưu đãi thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt Nam.
(Villa 3, B
1, Ngõ 40, Đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30.11/2017/SRV/CV-SC ngày 30/11/2017 của Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt Nam đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký và lô hàng nhập khẩu theo hợp đồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

- Khoản 3 Điều 44 của Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: “Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng chuyn giao công nghệ không chịu thuế giá trị gia tăng”.

- Khoản 21 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyn giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần mềm máy tính".

- Khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau".

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 thì Luật Thuế GTGT (năm 2008) ban hành sau Luật Chuyển giao công nghệ (năm 2006), do đó, quy định về thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu đi kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ của Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt Nam được thực hiện theo Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Về thuế GTGT:

- Căn cứ khoản 21 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định v đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “Chuyển giao công nghệ theo quy định ca Luật chuyn giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần mềm máy tính”.

Theo đó, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 chỉ quy định đối tượng không chịu thuế GTGT là dịch vụ chuyển giao công nghệ, không quy định đối với hàng hóa chuyn giao công nghệ.

- Căn cứ khoản 10 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế như sau: “Trường hợp chuyn giao công nghệ, chuyn nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Khoản 21 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng mà có kèm theo chuyn giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyn giao, chuyn nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế giá trị gia tăng được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyn giao, chuyn nhượng cùng với máy móc, thiết bị”.

- Căn cứ khoản 21 Điều 4 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT quy định: “Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyn nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyn giao công nghệ, chuyn nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyn giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyn giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyn giao, chuyn nhượng cùng với máy móc, thiết bị...”.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt Nam: Nếu hợp đồng chuyển giao công nghệ đã tách rõ phần máy móc, thiết bị kèm theo với phần công nghệ được chuyển giao thì phần máy móc, thiết bị thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT theo quy định; nếu không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái
(để b/c);
- Lưu: V
T, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8154/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8154/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 14/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8154/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 8154/TCHQ-TXNK 2017 ưu đãi thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 8154/TCHQ-TXNK 2017 ưu đãi thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8154/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 14/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 8154/TCHQ-TXNK 2017 ưu đãi thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 8154/TCHQ-TXNK 2017 ưu đãi thuế giá trị gia tăng

  • 14/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực