Công văn 81596/CT-TTHT

Công văn 81596/CT-TTHT năm 2019 về xử lý đối với hóa đơn đã lập, đã kê khai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 81596/CT-TTHT 2019 xử lý đối với hóa đơn đã lập đã kê khai Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81596/CT-TTHT
V/v xử lý đối với hóa đơn đã lập, đã kê khai.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ quốc gia ADG
Địa chỉ: Số 42+44 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; MST: 0104380966

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 27092019 đề ngày 27/09/2019 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ quốc gia ADG hỏi về xử lý đối với hóa đơn đã lập, đã kê khai. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 5, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

5. Khai b sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai b sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai b sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai b sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại sthuế phải nộp của tháng, quý thì khai b sung hồ sơ khai tháng, quý và tính li tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

c) Các trường hợp khai b sung hồ sơ khai thuế

c.1) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được b sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai b sung, điều chỉnh mu số 01/KHBS.

…”

- Căn cứ Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 9 quy định về xử lý đi với hóa đơn điện tử đã lập:

“Điều 9. Xử lý đi với hóa đơn điện tử đã lập

1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hy khi có sự đng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc hủy hóa đơn điện t có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thỏa thuận. Hóa đơn điện t đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này đ gửi cho người mua, trên hóa đơn đin tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số..., ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử ca c hai bên ghi rõ sai sót, đng thời người bán lập hóa đơn đin tử điều chỉnh sai sót. Hóa đơn đin tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) sng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá tr gia tăng, tiền thuế giá tr gia tăng cho hóa đơn đin tử s..., ký hiu... Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi s âm (-).”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 20 quy định về xử lý đối vi hóa đơn đã lập:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lp hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điu chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh s mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). ”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn điện tử số 0002930 và gửi cho Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT, Công ty đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Người bán và người mua đã kê khai hóa đơn trên vào tờ khai thuế GTGT tháng 7/2019, sau đó phát hiện có sai sót về tên hàng hóa, dịch vụ thì không thuộc trường hp hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn thay thế quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 32/2011/TT-BTC .

Công ty thực hiện lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 32/2011/TT-BTC .

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội (phòng Thanh kiểm tra thuế số 1) để được hướng dẫn cụ th.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ quốc gia ADG được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Thuộc tính Công văn 81596/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu81596/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 81596/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 81596/CT-TTHT 2019 xử lý đối với hóa đơn đã lập đã kê khai Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 81596/CT-TTHT 2019 xử lý đối với hóa đơn đã lập đã kê khai Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu81596/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (09/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 81596/CT-TTHT 2019 xử lý đối với hóa đơn đã lập đã kê khai Cục Thuế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 81596/CT-TTHT 2019 xử lý đối với hóa đơn đã lập đã kê khai Cục Thuế Hà Nội

            • 29/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực