Công văn 818/LĐTBXH-TCCB

Công văn 818/LĐTBXH-TCCB năm 2017 báo cáo, rà soát, đối chiếu dữ liệu phần mềm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 818/LĐTBXH-TCCB báo cáo rà soát đối chiếu dữ liệu phần mềm 2017


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/LĐTBXH-TCCB
V/v báo cáo, rà soát, đi chiếu dữ liệu phần mềm

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 30/9/2016, Bộ ban hành Công văn số 3795/LĐTBXH-TCCB về việc triển khai phần mềm Quản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ. Qua quá trình nhập dữ liệu công tác tổ chức bộ máy và dữ liệu cá nhân công chức, viên chức (hồ sơ điện tử) thuộc đối tượng Bộ quản lý và kết quả kiểm tra trực tiếp một số đơn vị, có tình trạng nguồn dữ liệu đầu vào chưa đảm bảo (thiếu một số thông tin; thông tin chưa được bổ sung kịp thời,...). Đ dữ liệu phần mềm Quản lý công tác tổ chức cán bộ đủ, đúng, kịp thời, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

1. Báo cáo việc cài đặt và cập nhật phần mềm Quản lý dữ liệu công tác cán bộ tại đơn vị, gồm các nội dung cơ bản sau:

- Việc phân công công chức, viên chức cập nhật, quản lý và khai thác phần mềm; số người được tham gia khai thác, sử dụng phần mềm;

- Thực trạng số lượng, chất lượng hồ sơ công chức, viên chức và người lao động (số biên chế được giao/số làm việc hiện tại);

- Thành phần hồ sơ theo quy định;

- Số hồ sơ trong phần mềm; số hồ sơ còn thiếu thông tin; thông tin trong hồ sơ chưa thực hiện được;

- Khai thác sử dụng phần mềm: thực hiện các quy trình nghiệp vụ, tổng hợp, kết xuất thông tin, lập các bảng biểu thống kê, báo cáo; các chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin về công chức, viên chức và người lao động;

- Đánh giá kết quả việc nghiên cứu, sử dụng hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị;

- Tình trạng trang thiết bị phục vụ công tác cập nhật, lưu giữ, bảo quản hồ sơ công chức, viên chức và người lao động.

Báo cáo kèm theo biu mẫu (gửi kèm)

2. Yêu cầu cá nhân tiến hành kê khai Phiếu công chức, viên chức và người lao động dùng cho phần mềm Quản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộ

(Mu phiếu gửi kèm).

3. Rà soát, kiểm tra, cập nhật bổ sung thông tin vào phần mềm

Trên cơ sở Phiếu công chức, viên chức và người lao động (đã được kê khai theo hướng dẫn tại điểm 2 nêu trên) đối chiếu, rà soát và bổ sung hồ sơ vào phần mềm để đảm bảo đầy đủ thông tin dữ liệu thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử.

Báo cáo và Phiếu kê khai theo phân cấp hồ sơ gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/3/2017 để cập nhật bổ sung vào phần mềm theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc về mặt k thuật cũng như thao tác sử dụng phần mềm, đề nghị liên hệ trực tiếp với đ/c Nguyễn Quốc Việt - Phòng Phát triển ứng dụng, Trung tâm Thông tin; điện thoại: 098 398 6078 - 04. 62703619; Email: [email protected] và đ/c Phùng Ngọc Châm, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại 04.39363337 để hỗ trợ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (p/h th);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 


Đơn vị:

BÁO CÁO VIỆC CẬP NHẬT PHẦN MỀM DỮ LIỆU CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

(kèm Công văn số 818/LĐTBXH -TCCB ngày 07 tháng 03 năm 2017)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán (cấp xã, huyện, tỉnh)

Thẩm quyền quản lý

Hồ sơ

Nam

Nữ

Bộ

Đơn vị

Đã nhập

Chưa nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ Họ, Tên)

…, Ngày   tháng   năm 201
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)

 


ĐƠN VỊ: ……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Dùng cho phần mềm Quản lý công tác tổ chức cán bộ)

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Họ và tên khai sinh (ch in hoa): ……………………………………………………………….

2. Họ và tên thường dùng: ………………………..………………3. Bí danh:…………………..

4. Giới tính: …………………….. 5. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………

6. S hiệu công chức, viên chức: …………………………………………………………………

7. Số CMTND: ……………………..Ngày cấp: ……………………Nơi cấp: ……………………

8. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………

9. Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………

10. Địa ch h khu thường trú: …………………………………………………………………….

11. Nơi hiện nay: …………………………………………………………………………………..

1 2. Dân tộc: …………….Tôn giáo: ………………….Thành phần xuất thân: ………………….

13. Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………………………….

(chưa kết hôn ln nào: đang có vợ (hoặc chồng); hiện ly hôn; góa vợ (hoặc chồng))

14. Địa chỉ Email: ……………………………………………….Điện thoại: …………………………

15. Ngày tuyn dụng đầu tiên: …………………………….Cơ quan tuyn dụng:………………….

16. Nghề nghiệp trước khi tuyển dụng: ………………………………………………………………

17. Hình thức tuyển dụng:          □ Thi tuyn        □ Xét tuyn       Tiếp nhận từ nơi khác

18. Nguồn tuyn dụng: ……………………………………………………………………………….

19. Vị trí tuyển dụng hiện nay: ……………………………………………………………………….

(Công chức; viên chức; hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; hợp đồng tự bảo đảm kinh phí)

20. Ngày tuyn dụng chính thức: ……………………………………………………………………..

21. Ngày vào cơ quan hiện nay: ……………………………………………………………………..

22. Công việc chuyên môn hiện nay: ………………………………………………………………..

23. Ngày vào ngành: ……………………..Số năm đã công tác trong ngành: ……………………

24. Ngày ký hợp đồng: ………………………………………………………………………………..

25. nh vực công tác: ………………………………………………………………………………..

26 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyn, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể c thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. ...

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

III. LƯƠNG, PHỤ CP:

27. Mã s ngạch: ………………………… Tên ngạch, chức danh: ………………………………….

Ngày b nhiệm vào ngạch cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………….

28. Bậc lương hiện hưng: ……… Hệ slương hiện hưng ……. Phần trăm hưởng bậc: ……%

Ngày hưng bậc lương hiện nay: ………………………………………………………………………

29. Mốc thời gian tính phụ cấp TNVK lần sau ………... Phụ cấp thâm niên vượt khung ………..%

30. Chức vụ theo đơn vị: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..

Hệ s phụ cấp chức vụ: ………………………… Ngày bnhiệm: ………………………………….

31. Phụ cấp khu vực: ……………………… Các loại phụ cấp khác (nếu có): …………………….

32. Số s bảo him xã hội: ……………… Ngày cấp s BHXH: ……………………………………

33. Diễn biến quá trình lương:

TT

Từ ngày

Đến ngày

Mã ngạch

Tên ngạch

Bậc lương

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ĐÀO TẠO, BI DƯỠNG:

34. Văn hóa ph thông: …………………..

35. Trình độ chuyên môn:

TT

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Tốt nghiệp loại

Nước đào tạo

Tên trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Chức danh khoa học: …………………………..Ngày, tháng, năm phong: ……………………..

37. Trình độ luận chính trị: …………………………………………………………………………..

38. Trình độ qun lý HCNN: ………………………………………………………………………….

39. Trình độ qun lý kinh tế: ………………………………………………………………………….

40. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh: ………………… Ngoại ngữ khác: ………………………….

41. Trình độ tin học: …………………….. Tiếng dân tộc thiu số: …………………………………

42. Bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng:               □ An ninh          □ Quốc phòng.

V. THÔNG TIN KHÁC:

43. Ngày vào Đoàn: ……………………… Chức vụ Đoàn hiện nay: ……………………………..

44. Ngày vào Đảng: ………………………Ngày chính thức: ……………..S th đảng…………..

Chức vụ đng hiện nay: ……………………………………. Nơi kết nạp: …………………………..

45. Ngày tham gia LLVT: …………………………………… Ngày xuất ngũ: ……………………….

Cấp bậc quân hàm cao nhất: ………………………………. Chức vụ cao nhất: ……………………

46. Danh hiệu NN phong tặng: ……………………………………………. Năm phong tặng:………

47. Đối tượng hưng chính sách NN: ………………………………………………………………….

48. Tình trạng sức khỏe: ………………Chiều cao: ……….Cân nặng: ………..Nhóm máu……….

Thương binh loại: ………………………………….Hình thức thương tật:……………………………

Số s thương tật: ………………………………………. Khuyết tật: …………………………………

49. Năng lực s trường: ……………………………………………………………………………….

50. Việc làm lâu nhất: …………………………………………………………………………………...

51. Khen thưng cao nhất: …………………………………. Ngày quyết định: ……………………

Số quyết định: …………… Cơ quan quyết định: ……………… Người ký quyết định …………….

52. Kluật cao nhất (đã qua hoặc đang áp dụng) …………………..Ngày quyết định:……………

Số quyết định: …………… Cơ quan quyết định: ……………… Người ký quyết định …………….

53. Đặc điểm lịch s bn thân:

- Khai rõ: bị bt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vn đ gì?

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

- Bn thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…….)?

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào nước ngoài (làm gì, đặt trụ sở ở đâu…………..)?

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) nước ngoài (làm gì, địa chỉ ... )?

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

5.1. Quan hệ gia đình:

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, V(hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

TT

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán: nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập; nơi ở hiện nay; thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Về bên v (hoặc chng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

TT

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán: nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập; nơi ở hiện nay; thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…

 

 

 

 

 

 

Người khai
Tôi xin cam đoan những li khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên,
ghi rõ họ lên)

………., ngày tháng… năm 201
Thủ trưởng quan quản lý trực tiếp
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 818/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu818/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2017
Ngày hiệu lực07/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 818/LĐTBXH-TCCB báo cáo rà soát đối chiếu dữ liệu phần mềm 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 818/LĐTBXH-TCCB báo cáo rà soát đối chiếu dữ liệu phần mềm 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu818/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành07/03/2017
        Ngày hiệu lực07/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 818/LĐTBXH-TCCB báo cáo rà soát đối chiếu dữ liệu phần mềm 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 818/LĐTBXH-TCCB báo cáo rà soát đối chiếu dữ liệu phần mềm 2017

           • 07/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực