Công văn 8188/BTC-QLCS

Công văn 8188/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc nhiệm vụ bán đấu giá tài sản nhà nước

Nội dung toàn văn Công văn 8188/BTC-QLCS nhiệm vụ bán đấu giá tài sản nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8188/BTC-QLCS

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8188/BTC-QLCS NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC NHIỆM VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được văn bản của một số Sở Tài chính đề nghị hướng dẫn về nhiệm vụ bán đấu giá tài sản nhà nước và thành lập đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 về bán đấu giá tài sản. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 3 Điều 21 Luật Ngân sách Nhà nước quy định: Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn: “thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước”, “tổ chức quản lý, kiểm tra việc sử dụng tài sản nhà nước”.

- Điểm a Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước quy định: Tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước là tài sản Nhà nước. Tiếp đó, tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này quy định: “Đối với tài sản có quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước, cơ quan tài chính Nhà nước làm thủ tục tiếp nhận tài sản và tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật”.

- Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy của Bộ Tài chính quy định: Bộ Tài chính có nhiệm vụ “trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, điều chuyển, đấu giá, thanh lý, chuyển đổi sở hữu đối với tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật”. Như vậy, việc bán đấu giá tài sản là một nhiệm vụ của cơ quan Tài chính các cấp. Do đó, tại Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, thì Sở Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn: “Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản vô chủ, tài sản mới được tìm thấy, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản viện trợ không hoàn lại khi các dự án kết thúc chuyển giao”. Đồng thời, Thông tư này cũng quy định trong cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính có “Các đơn vị sự nghiệp”.

2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, thì Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành lập theo Nghị định này chỉ “có nhiệm vụ bán đấu giá tài sản để thi hành án, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật”. Trung tâm này không có nhiệm vụ bán đấu giá đối với các loại tài sản nhà nước khác. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, thì Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn: “Hướng dẫn, kiểm tra việc chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá”. Căn cứ vào quy định này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá. Theo hướng dẫn tại thông tư này, thì chỉ chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh (nếu có) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại tiết h.2 điểm 2.1 Mục III Thông tư số 34/2005/TT-BTC. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước sau đây do Giám đốc Sở Tài chính hoặc Thủ trưởng cơ quan tài chính quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định chuyển giao cho Hội đồng bán đấu giá hoặc tổ chức có chức năng bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá, bao gồm:

+ Tang vật, phương tiện vi phạm là vật tư, hàng hoá, vật phẩm;

+ Tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm có cả tài sản, cả vật tư, hàng hoá, vật phẩm;

+ Tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm chưa xác định được giá trị mà cần phải bán ngay;

+ Tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên do cơ quan thuộc cấp huyện ra quyết định tịch thu nhưng thuộc địa bàn xa đô thị tỉnh lỵ, điều kiện vận chuyển khó khăn;

+ Tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm có giá trị dưới 10 triệu đồng.

Ngoài tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước nêu trên, còn nhiều loại tài sản Nhà nước khác thuộc diện phải bán đấu giá cũng đều do Giám đốc Sở Tài chính hoặc Thủ trưởng cơ quan tài chính quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định chuyển giao cho Hội đồng bán đấu giá hoặc tổ chức có chức năng bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá bao gồm:

+ Tài sản khu vực hành chính sự nghiệp có quyết định bán, thanh lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

+ Tài sản thu hồi từ các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi kết thúc hoạt động;

+ Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước khác (ngoài tang vật, phương tiện vi phạm hành chính), tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước: Tài sản thi hành án, vật chứng vụ án có quyết định tịch thu; vật vô chủ, vắng chủ, vật bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy, tài sản viện trợ.v.v...

Tiếp đó, tại điểm 4 mục IV Thông tư số 34/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Hướng dẫn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước hoặc sau ngày Thông tư này có hiệu lực (nếu có) phải phù hợp với các quy định của Thông tư này. Trường hợp hướng dẫn chưa phù hợp với Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư này”.

Do đó, để thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá đối với các loại tài sản Nhà nước trên đây, cơ quan tài chính có thể thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản hoặc thành lập đơn vị sự nghiệp để tổ chức bán đấu giá các loại tài sản Nhà nước. Vì thế, việc thành lập đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính để thực hiện các nhiệm vụ có tính chất dịch vụ về quản lý tài sản Nhà nước, bao gồm cả việc bán đấu giá tài sản Nhà nước là phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 36 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ, khi lập Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp, thì tên gọi của đơn vị sự nghiệp đề nghị không sử dụng cụm từ “Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản”. Sở Tài chính có thể tham khảo tên gọi của các địa phương đã thành lập đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính như: “Trung tâm Thông tin, tư vấn, dịch vụ tài sản công”, “Trung tâm Thông tin, tư vấn, dịch vụ tài chính công” hoặc “Trung tâm Thông tin, tư vấn, dịch vụ về tài sản và bất động sản Nhà nước”. v.v… để trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cho phù hợp.

 

Nguyễn Văn Xa

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8188/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8188/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2005
Ngày hiệu lực01/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8188/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 8188/BTC-QLCS nhiệm vụ bán đấu giá tài sản nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8188/BTC-QLCS nhiệm vụ bán đấu giá tài sản nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8188/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Văn Xa
        Ngày ban hành01/07/2005
        Ngày hiệu lực01/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8188/BTC-QLCS nhiệm vụ bán đấu giá tài sản nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8188/BTC-QLCS nhiệm vụ bán đấu giá tài sản nhà nước

           • 01/07/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực