Công văn 8217/BTP-PLDSKT

Công văn 8217/BTP-PLDSKT hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan về việc lập Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8217/BTP-PLDSKT hướng dẫn Bộ ngành địa phương tổ chức liên quan


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8217/BTP-PLDSKT
V/v hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan về việc lập Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

 

Căn cứ điểm a khoản 1 mục III Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật dân sự năm 2005, Bộ Tư pháp xây dựng Đề cương báo cáo (kèm theo Công văn này) hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan về việc lập Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 như sau:

- Mẫu số 1 là mẫu Đề cương báo cáo dành cho các Bộ, ngành, tổ chức ở trung ương;

- Mẫu số 2 là mẫu Đề cương báo cáo dành cho các cấp địa phương;

- Mẫu số 3 là mẫu Đề cương dành cho Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Bộ Tư pháp xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan biết và thực hiện đúng Đề cương trong quá trình xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

…………
Số:      /BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

MẪU SỐ 1
(Dành cho các Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương)

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2012

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

I. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC

Đánh giá sự tác động tích cực của Bộ luật dân sự và thi hành Bộ luật dân sự đối với:

- Việc bảo đảm các quyền dân sự của cá nhân, tổ chức;

- Sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của Bộ, ngành, tổ chức nói riêng.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

II.1. Đánh giá những bất cập, hạn chế trong quy định của Bộ luật dân sự

Đánh giá theo nhiệm vụ được phân công tại mục 1 phần III - Phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật dân sự năm 2005, các Bộ, ngành, tổ chức đánh giá các nội dung được hướng dẫn.

II.2. Đánh giá về mối quan hệ chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa quy định của Bộ luật Dân sự với quy định của các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan

Đánh giá theo nhiệm vụ được phân công tại mục 1 phần III - Phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật dân sự năm 2005, các Bộ, ngành, tổ chức đánh giá các nội dung được hướng dẫn.

II.3 Xác định những vấn đề phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh

Trong trường hợp, Bộ, ngành, tổ chức thấy có những nội dung phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự nhưng chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, thì đề nghị Bộ, ngành, tổ chức tổng kết, đánh giá về nội dung đó.

III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM SỬA ĐỔI, BỎ SUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Về kết cấu của Bộ luật dân sự;

- Theo các vấn đề được nêu ở mục II Báo cáo.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- …..;

LÃNH ĐẠO BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC
(Ký tên đóng dấu)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN …
--------
Số:        /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

MẪU SỐ 2
(Dành cho các cấp địa phương)

……, ngày     tháng     năm 2012

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

I. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

Đánh giá sự tác động tích cực của Bộ luật dân sự và thi hành Bộ luật dân sự đối với:

- Việc bảo đảm các quyền dân sự của cá nhân, tổ chức;

- Sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của địa phương nói riêng.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

II.1. Đánh giá những bất cập, hạn chế trong quy định của Bộ luật dân sự liên quan đến các vấn đề sau:

1. Áp dụng tập quán trong các quan hệ dân sự;

2. Bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân;

3. Giám hộ;

4. Hộ gia đình;

5. Tổ hợp tác;

6. Hình thức của giao dịch, những loại giao dịch nào thì phải thể hiện bằng văn bản, công chứng, đăng ký...

7. Các loại thời hiệu, cách tính thời hiệu;

8. Quan hệ láng giềng và quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề;

9. Quyền sử dụng đất;

10. Các quy định về thế chấp, cầm cố;

11. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

12. Vai trò của yếu tố lỗi trong quan hệ hợp đồng (vi phạm hợp đồng có đương nhiên được coi là có lỗi không) và vai trò của yếu tố lỗi trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

13. Căn cứ để hủy bỏ hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng và hậu quả pháp lý của chúng;

14. Hợp đồng vay tài sản, hợp đồng ủy quyền;

15. Bồi thường thiệt hại cho cộng đồng (một chủ thể gây ra thiệt hại cho nhiều người mà không xác định được thiệt hại cụ thể cho từng người, ví dụ: gây ô nhiễm môi trường);

16. Vấn đề lỗi trong xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

17. Quyền từ chối nhận di sản;

18. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế;

19. Di chúc chung của vợ chồng;

20. Di tặng và di sản dùng vào việc thờ cúng;

21. Các quy định về chuyển quyền sử dụng đất;

Trong những nội dung nêu trên, địa phương có thể không đánh giá những nội dung không có trong thực tiễn giao lưu dân sự ở địa phương. Ngoài ra, nếu có những nội dung phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự ở địa phương không thuộc những nội dung nêu trên thì đề nghị địa phương tổng kết, đánh giá về nội dung đó.

II.2. Đánh giá về mối quan hệ chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa quy định của Bộ luật dân sự với quy định của các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.

Ví dụ: Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh bất động sản, Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm...

II.3. Xác định những vấn đề phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh

Trong trường hợp, địa phương thấy có những nội dung phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự ở địa phương nhưng chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, thì đề nghị địa phương tổng kết, đánh giá về nội dung đó.

III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Về kết cấu của Bộ luật dân sự;

- Theo các vấn đề được nêu ở mục II Báo cáo.

 

 

Nơi nhận:
- …...;
- …...;

CHỦ TỊCH
(Ký tên đóng dấu)

 

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
--------
Số:        /BC-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

MẪU SỐ 3
(Dành cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam)

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2012

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ LÝ LUẬN TRONG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

Đánh giá những kết quả đạt được về lý luận của Bộ luật dân sự trong vai trò là nền tảng pháp lý cơ bản (luật chung) của hệ thống luật điều chỉnh các quan hệ dân sự (luật tư); đảm bảo sự ổn định trong quy định của Bộ luật dân sự về công nhận, thực hiện và bảo vệ các quyền dân sự; góp phần phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

II. ĐÁNH GIÁ NHỮNG BẤT CẬP VỀ LÝ LUẬN TRONG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

II.1. Đánh giá những bất cập về lý luận trong quy định của Bộ luật dân sự liên quan đến:

a) Cấu trúc của Bộ luật dân sự

b) Những Quy định chung

c) Tài sản và Quyền sở hữu

d) Nghĩa vụ dân sự và Hợp đồng dân sự

e) Thừa kế

f) Chuyển quyền sử dụng đất

g) Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

h) Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

II.2. Đánh giá về lý luận mối quan hệ giữa quy định của Bộ luật dân sự với quy định của các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan

Ví dụ: Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh bất động sản, Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm, các điều ước quốc tế về thương mại, quyền con người...

III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ ĐỀ XUÁT, KIẾN NGHỊ

- Về kết cấu của Bộ luật dân sự;

- Theo các vấn đề được nêu ở mục II Báo cáo.

 

 

Nơi nhận:
- …...;
- …...;

CHỦ TỊCH VIỆN
(Ký tên đóng dấu)

 

Thuộc tính Công văn 8217/BTP-PLDSKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8217/BTP-PLDSKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2012
Ngày hiệu lực10/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8217/BTP-PLDSKT hướng dẫn Bộ ngành địa phương tổ chức liên quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8217/BTP-PLDSKT hướng dẫn Bộ ngành địa phương tổ chức liên quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8217/BTP-PLDSKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành10/10/2012
        Ngày hiệu lực10/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8217/BTP-PLDSKT hướng dẫn Bộ ngành địa phương tổ chức liên quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8217/BTP-PLDSKT hướng dẫn Bộ ngành địa phương tổ chức liên quan

           • 10/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực