Công văn 826/TCT-DNK

Công văn số 826/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thủ tục ưu đãi miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 2002 và năm 2003

Nội dung toàn văn Công văn 826/TCT-DNK thủ tục ưu đãi miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 2002 và năm 2003


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 826/TCT-DNK
V/v: Chính sách miễn, giảm thuế TNDN năm 2002, 2003

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH sứ Tây Sơn
Đ/c: Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

 

Trả lời công văn số 127/2005/CV-TS ngày 15/11/2005 của Công ty hỏi về việc thủ tục ưu đãi miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 2002 và năm 2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I, Phần C Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định: “Sau khi được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện dự án đầu tư thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này phải gửi bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư để làm căn cứ thực hiện các ưu đãi về thuế cho cơ sở theo đúng quy định tại Điều 37 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP; Hàng năm, căn cứ theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tự xác định các Khoản được ưu đãi về thuế, các Khoản còn phải nộp vào ngân sách nhà nước và thực hiện kê khai, nộp Ngân sách Nhà nước theo từng kỳ cũng như quyết toán cả năm với cơ quan thuế theo chế độ quy định”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sứ Tây Sơn được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ tháng 6/2002 nhưng không thực hiện các thủ tục theo quy định nêu trên thì cơ sở kinh doanh không được xét miễn, giảm thuế năm 2002 và năm 2003 theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do không nắm được những quy định của Luật thuế, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2662/TCT-PCCS ngày 08/8/2005 về việc chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai, đồng thời gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện thống nhất. Theo nội dung công văn thì thời Điểm gửi công văn đề nghị miễn, giảm thuế năm 2003 đã được mở rộng hơn, chậm nhất là trong thời hạn nộp quyết toán thuế năm 2004 thì doanh nghiệp vẫn được xét miễn, giảm thuế của năm tài chính 2003.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2005 Công ty mới có đơn đề nghị miễn, giảm thuế (đã quá thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế năm 2004), do đó, năm 2003 cũng không được xét miễn, giảm thuế TNDN theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Thái Bình;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 826/TCT-DNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 826/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/03/2006
Ngày hiệu lực 08/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 826/TCT-DNK thủ tục ưu đãi miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 2002 và năm 2003


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 826/TCT-DNK thủ tục ưu đãi miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 2002 và năm 2003
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 826/TCT-DNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 08/03/2006
Ngày hiệu lực 08/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 826/TCT-DNK thủ tục ưu đãi miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 2002 và năm 2003

Lịch sử hiệu lực Công văn 826/TCT-DNK thủ tục ưu đãi miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 2002 và năm 2003

  • 08/03/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/03/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực