Công văn 8301/TCHQ-GSQL

Công văn 8301/TCHQ-GSQL năm 2017 về thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8301/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8301/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả kiểm tra việc đáp ứng điều kiện quy định và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan trên một số địa bàn, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thực hiện tăng cường công tác quản lý các đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn như sau:

1. Chấn chỉnh các doanh nghiệp là đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Đại lý làm thủ tục hải quan và hoạt động của Đại lý làm thủ tục hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 12/2015/TT-BTC thì khẩn trương khc phục các vi phạm và thực hiện chế độ báo cáo, thông báo thay đổi thông tin (tên, địa chỉ kinh doanh) của Đại lý làm thủ tục hải quan, thông báo thay đổi nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (hoàn trả mã số của nhân viên đại lý làm thủ tục hi quan theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư số 12/2015/TT-BTC và đề nghị cấp mã số cho nhân viên mới đủ điều kiện theo quy định); Thời gian khắc phục đến hết ngày 15/12/2017. Quá thời gian trên, các doanh nghiệp vi phạm nhưng không khắc phục hoặc các doanh nghiệp tiếp tục vi phạm thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục để tạm dừng/ chấm dứt hoạt động theo quy định.

2. Chuẩn hóa dữ liệu, thông tin về đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý; chấn chỉnh các đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các quy định về quyền và trách nhiệm của đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 12/2015/TT-BTC dẫn trên; thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 38/2015/TT-BTC về việc sử dụng tài khoản đăng nhập và chữ ký số của Đại lý làm thủ tục hải quan. Theo dõi việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của đại lý làm thủ tục hải quan; việc thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan nhưng không thông báo cho Tổng cục Hải quan theo quy định. Trường hợp các đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và tiếp tục vi phạm thì báo cáo về Tổng cục để tạm dừng/ chấm dứt hoạt động theo quy định của Thông tư.

Kết quả thực hiện điểm 1 và 2 (chuẩn hóa dữ liệu, thông tin về đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu gi kèm) gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) trước ngày 30/12/2017; file mềm (.excel) gửi vào địa chỉ thư điện tử [email protected].

3. Việc yêu cầu các Đại lý hải quan phải nộp/ xuất trình hợp đồng đại lý đối với tất cả các trường hợp làm thủ tục hải quan qua đại lý hải quan và xác nhận của chủ hàng trên vận đơn hàng hóa phải thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của B Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

4. Đối với các trường hợp thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan thì khi kiểm tra hồ sơ hải quan/ kiểm tra thực tế hàng hóa, yêu cầu người khai hải quan xuất trình thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan để kiểm tra, đối chiếu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(M.Hải) (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh


 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC…………..

 

 

MẪU BIỂU: DỮ LIỆU THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo công văn số    /TCHQ-GSQL ngày     /12/2017)

STT

TÊN ĐẠI LÝ

ĐỊA CH, S ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

MST

QĐ CÔNG NHN ĐẠI LÝ HẢI QUAN/THAY ĐI THÔNG TIN ĐLHQ

Văn bản cấp mã/ thu hồi mã nhân viên đại lý hải quan

Số lượng NVĐL được cấp mã/ thu hồi

CƠ SỞ HẠ TNG

QĐ TẠM DỪNG/CHM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐLHQ

Ghi chú

S, ký hiệu văn bản

Ngày văn bn

Số văn bn

Ngày cấp/Thu hồi

Số lượng máy tính phục vụ khai báo hi quan

Phần mềm khai báo hải quan (tên phần mềm/ đơn vị cung cấp phần mềm)

Mạng Internet (loại mạng và tên đơn vị cung cấp mạng internet)

S, ký hiệu văn bn

Ngày văn bn

1

Công ty A

Tên mới: Công ty TNHH A

Số 1, đường A,...

Địa chmới: Số 5 đường B...

0123456789

123/QĐ-TCHQ

456/QĐ-TCHQ thay đổi thông tin

1/1/2016

12/GSQL-TH cấp mã

10/1/2016

1

1

VNACCS do Thái Sơn cung cấp

Wifi do Viettel cung cấp

456/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động

30/6/2017

Chờ bổ sung điều kiện về nhân viên ĐLHQ

01/01/2017

13/GSQL-TH cấp mã

10/01/2017

2

 

14/GSQL-TH thu hồi

30/6/2017

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC…………..

 

MẪU BIỂU: DỮ LIỆU THÔNG TIN VỀ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo công văn số       /TCHQ-GSQL ngày    /12/2017)

STT

TÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

HỌ VÀ TÊN NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

NGÀY THÁNG NĂM SINH

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO/ LOẠI BNG CP

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ

VĂN BẢN CẤP MÃ

VĂN BẢN THU HI MÃ SỐ

GHI CHÚ

MÃ SỐ

NGÀY CÁP

THỜI HẠN SỬ DNG MÃ

S, KÝ HIỆU

NGÀY THÁNG NĂM

S/KÝ HIỆU

NGÀY VĂN BẢN

1

Công ty A

Nguyễn Văn B

29/8/1991

Cử nhân Kế toán

123456789

23/4/2015

23/4/2018

123/GSQL- TH

31/5/2017

345/GSQL-TH

15/5/2017

chuyn sang làm việc cho Công ty TNHH B

 

 

Trần Thị C

20/9/1992

Thạc sĩ quản tr kinh doanh

987654321

08/6/2017

8/6/2020

456/GSQL- TH

06/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8301/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8301/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8301/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 8301/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8301/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8301/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8301/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8301/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan

           • 20/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực